اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 65 نتیجه
از 2
 
سید عباس احمدی

سید عباس احمدی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113369
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 
میثم ارگانی

میثم ارگانی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113682
اتاق: 407
پست الکترونیکی: 
خدیجه اسدیان

خدیجه اسدیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول افضلی

رسول افضلی 

دانشیار
شماره تماس: 61112591
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشاد امیراصلانی

فرشاد امیراصلانی 

دانشیار
شماره تماس: 61113359
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 
سعید بازگیر

سعید بازگیر 

دانشیار
شماره تماس: 61113793
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی بدری

سیدعلی بدری 

دانشیار
شماره تماس: 02161113039
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرجان بدیعی ازنداهی

مرجان بدیعی ازنداهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا پیشگاهی فرد

زهرا پیشگاهی فرد 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد پوراحمد

احمد پوراحمد 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرا تومانیان

آرا تومانیان 

دانشیار
شماره تماس: 02161113536
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمشید جداری عیوضی

جمشید جداری عیوضی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا جلوخانی نیارکی

محمدرضا جلوخانی نیارکی 

دانشیار
شماره تماس: 61113368
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین حاتمی نژاد

حسین حاتمی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 02161113534
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی حسینی

علی حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113036
اتاق: 608
پست الکترونیکی: 
سید موسی حسینی

سید موسی حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113538
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید حمزه

سعید حمزه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد امین خراسانی

محمد امین خراسانی 

استادیار
شماره تماس: 61113526-021
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
فرامرز خوش اخلاق

فرامرز خوش اخلاق 

دانشیار
شماره تماس: 02161113528
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فضیله دادور

فضیله دادور (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا دربان استانه

علیرضا دربان استانه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاشار ذکی

یاشار ذکی 

استادیار
شماره تماس: 61113792
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضوانی 

استاد
شماره تماس: 61113039
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدتقی رهنمائی

محمدتقی رهنمائی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری 

استاد
شماره تماس: 02161113368
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهادر زارعی

بهادر زارعی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیومرث یزدان پناه درو

کیومرث یزدان پناه درو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرانک سیف الدینی

فرانک سیف الدینی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد سلمانی

محمد سلمانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر شمسی پور

علی اکبر شمسی پور 

دانشیار
شماره تماس: 02161113527
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عطاءاله عبدالهی کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم عزیزی

قاسم عزیزی 

استاد
شماره تماس: 02161113041
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا عطارچی

سارا عطارچی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113536
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدکاظم علوی پناه

سیدکاظم علوی پناه 

استاد
شماره تماس: 02161113536
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسنعلی فرجی سبکبار

حسنعلی فرجی سبکبار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحمت اله فرهودی

رحمت اله فرهودی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد باقر قالیباف

محمد باقر قالیباف 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی قدیری معصوم

مجتبی قدیری معصوم 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرنوش قدیمی

مهرنوش قدیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی قرخلونره

مهدی قرخلونره (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن کامران دستجردی

حسن کامران دستجردی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم 

دانشیار
شماره تماس: 61113540
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
پرویز کردوانی

پرویز کردوانی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی کریمی احمدآباد

مصطفی کریمی احمدآباد 

استادیار
شماره تماس: 02161113522
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 65 نتیجه
از 2