اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرجان بدیعی ازنداهی

مرجان بدیعی ازنداهی،

استادیار
  • مدیر گروه پژوهشی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک موسسه جغرافیا
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی ورودی مهر 93
  • عضو شورای پژوهشی آزمایشگاه ها و انفورماتیک دانشکده
  • عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته جغرافیا گروه یک ورودی مهر 96

طرح های کاربردی