اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرجان بدیعی ازنداهی

مرجان بدیعی ازنداهی

مرجان بدیعی ازنداهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دلارام احمدی بستانی تحلیل نظام قدرت در آمریکای جنوبی کارشناسی ارشد
نیلوفر اهرون بررسی رابطه قدرت و موسیقی در جغرافیای سیاسی کارشناسی
معین برزگرزاده زرندی کشمکشهای سرزمینی در منطقه جنوب آسیا کارشناسی ارشد
حسین جعفری سیریزی نقش پیمان هاو قراردادهای سیاسی - نظامی ترکیه با امریکا و اسرائیل بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
علیرضا گروسی ارزیابی فرآیند استان قزوین شهرستان قزوین کارشناسی
محمدحسین حسنی سعدی بازنمایی ژئوپلیتیکی ایران در فیلم های هالیوودی از سال 2000 میلادی تاکنون کارشناسی ارشد
جواد حسن زاده دگرگونی در کارکردهای حکومت در فضایی مجازی با تاکیدبر ایرن کارشناسی ارشد
مجید حیدری آسیب شناسی مفاهیم جغرافیای سیاسی در کتابهای جغرافیا کارشناسی
نرجس سادات حسینی نصرآبادی بررسی تحول مفهوم حاکمیت ملی درعصر جهانی شدن کارشناسی ارشد
رویا جلالی عدالت فضایی شهری کارشناسی
سوما کاکاوندتیموری پراکنش جغرافیایی سیلاب بهار 1398 و خسارات سیاسی و اقتصادی آن کارشناسی
عباس کاظمیان بازنمایی ژئوپلیتیک فیلمهای آمریکایی¬پس از حادثه 11 سپتامبر مطالعه¬موردی:فیلمهای مربوطبه کشورهای مسلمان جنوب غرب آسیا کارشناسی ارشد
سیدمهدی موسوی شهیدی سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس منطقه ای (مطالعه موردی : منطقه خلیج فارس ) کارشناسی ارشد
سیدمهدی موسوی شهیدی تحلیل روند تقسیمات کشوری در استان اصفهان از سال 1316 تا 1385 با استفاده از سیستم نرم افزار GIS کارشناسی
سیده مریم نجم السادات توزیع جغرافیایی کارشناسی
محمد هادی پوینده تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی ملی و جهانی دکتری
وحید سپه وند تبیین جایگاه ژئوپولیتیک بحرین در منطقه جنوب غرب آسیا حکومت، قدرت و امنیت کارشناسی ارشد
مجید شریفی رضوی بازتابهای جهانی شدن بر سازمانهای منطقه ای مطالعه موردی سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
محمدهادی پوینده تببین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی، ملی و جهانی دکتری دانلود 1392/03/19
حسین جعفری سیریزی نقش پیمان ها و قراردادهای سیاسی- نظامی ترکیه با اسرائیل و آمریکا در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
محمدحسین حسنی سعدی بازنمایی ژئوپلیتیکی ایران در فیلم های هالیوودی از سال 2000 میلادی تاکنون کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
نرجس سادات حسینی نصرآبادی Explanation of city's phenomenon in geopolitics and political geography دکتری دانلود 1397/11/29
نیما رجبلو تحلیل کدهای ژئوپلیتیکی شرق ایران دکتری دانلود 1391/06/29
عباس کاظمیان بازنمایی ژئوپلیتیک فیلمهای آمریکایی¬پس از حادثه 11 سپتامبر مطالعه¬موردی:فیلمهای مربوطبه کشورهای مسلمان جنوب غرب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/01
احد محمدی تبیین ماهیت جغرافیای سیاسی از منظر فلسفه علم دکتری دانلود 1397/06/27
احد محمدی تنگناها و پتانسیلهای ژئوپلیتیکی استقلال سیاسی کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
فاطمه سادات میراحمدی تبیین سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1395/05/24
سید رحمت اله موسوی فر تبیین بنیان های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس های(سطوح) جغرافیایی بر اساس رویکرد سیستمی دکتری دانلود 1398/06/31
معین برزگرزاده زرندی تبیین کشمکش های سرزمینی منطقه جنوب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
طهمورث حیدری موصلو Modeling of regional powers rivalry in geopolitical regions (Case Study: SouthWest Asia) دکتری دانلود 1396/07/04
جواد حسن زاده دگرگونی در کارکردهای حکومت درفضای مجازی (با تاکید برایران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
نرجس السادات حسینی نصر آبادی بررسی تحول مفهوم حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/03
عظیم زمانی ریشه های فلسفی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک در اندیشۀ سیاسی غرب کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محسن زمانی Assessment of local government in Iran (the period before and after the Islamic Revolution کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
ریحانه عالم تاثیر موقعیت استراتژیک شاخ آفریقا بر مناقشات درون منطقه ای و فرصت های فراروی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/04
مهدی موسوی شهیدی سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس منطقه ای مطالعه موردی: منطقه ی خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی سیاسی 4802544 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
سازماندهی سیاسی فضا 4802227 2 44 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جغرافیای فرهنگی 4801269 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جغرافیای فرهنگی 4801269 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 44 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جغرافیای تاریخی ایران 4801194 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی 4801066 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مطالعات جهان 4801284 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 44 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
اکولوژی سیاسی 4802544 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 42 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 41 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اکولوژی سیاسی 4802544 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمایش و ساماندهی سیاسی فضا 4802548 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای انتخابات 4802543 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ساخت های سیاسی فضایی(محلی، ملی، منطقه ای ، کروی) 4804047 2 19 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ساختهای سیاسی - فضایی منطقه ای 4802258 2 19 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی 4801066 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 18 نتیجه
از 1