اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرجان بدیعی ازنداهی

مرجان بدیعی ازنداهی

مرجان بدیعی ازنداهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدهادی پوینده تببین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی، ملی و جهانی دکتری دانلود 1392/03/19
حسین جعفری سیریزی نقش پیمان ها و قراردادهای سیاسی- نظامی ترکیه با اسرائیل و آمریکا در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
محمدحسین حسنی سعدی بازنمایی ژئوپلیتیکی ایران در فیلم های هالیوودی از سال 2000 میلادی تاکنون کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
نرجس سادات حسینی نصرآبادی Explanation of city's phenomenon in geopolitics and political geography دکتری دانلود 1397/11/29
نیما رجبلو تحلیل کدهای ژئوپلیتیکی شرق ایران دکتری دانلود 1391/06/29
عباس کاظمیان بازنمایی ژئوپلیتیک فیلمهای آمریکایی¬پس از حادثه 11 سپتامبر مطالعه¬موردی:فیلمهای مربوطبه کشورهای مسلمان جنوب غرب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/01
احد محمدی تبیین ماهیت جغرافیای سیاسی از منظر فلسفه علم دکتری دانلود 1397/06/27
احد محمدی تنگناها و پتانسیلهای ژئوپلیتیکی استقلال سیاسی کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
فاطمه سادات میراحمدی تبیین سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1395/05/24
مهدی موسوی شهیدی Political Organization Space on a regional scale Case Study: Persian Gulf region کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سید رحمت اله موسوی فر Explaining the Foundations of the Political Organization of Space on Geographical Scales (levels) Based on Systematic Approach دکتری دانلود 1398/06/31
معین برزگرزاده زرندی تبیین کشمکش های سرزمینی منطقه جنوب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
طهمورث حیدری موصلو Modeling of regional powers rivalry in geopolitical regions (Case Study: SouthWest Asia) دکتری دانلود 1396/07/04
جواد حسن زاده دگرگونی در کارکردهای حکومت درفضای مجازی (با تاکید برایران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
نرجس السادات حسینی نصر آبادی بررسی تحول مفهوم حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/03
عظیم زمانی ریشه های فلسفی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک در اندیشۀ سیاسی غرب کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محسن زمانی ارزیابی دولت محلی در ایران(دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
ریحانه عالم تاثیر موقعیت استراتژیک شاخ آفریقا بر مناقشات درون منطقه ای و فرصت های فراروی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/04
مهدی موسوی شهیدی سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس منطقه ای مطالعه موردی: منطقه ی خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای تاریخی ایران 4801194 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جغرافیای سیاسی 4801066 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
اکولوژی سیاسی 4802544 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
سازماندهی سیاسی فضا 4802227 2 44 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جغرافیای فرهنگی 4801269 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جغرافیای فرهنگی 4801269 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 44 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جغرافیای تاریخی ایران 4801194 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی 4801066 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مطالعات جهان 4801284 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 44 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
اکولوژی سیاسی 4802544 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 41 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 42 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
اکولوژی سیاسی 4802544 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمایش و ساماندهی سیاسی فضا 4802548 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای انتخابات 4802543 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ساخت های سیاسی فضایی(محلی، ملی، منطقه ای ، کروی) 4804047 2 19 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ساختهای سیاسی - فضایی منطقه ای 4802258 2 19 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی 4801066 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1