اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی بدری

سیدعلی بدری

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 02161113039
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی