اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی،

دانشیار
  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی