اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی،

دانشیار
  • فرصت مطالعاتی دانشجویی به مدت یک سال به دانشگاه Universitat Autonoma de Barcelona
  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی
  • پروژه مشترک بین المللی با موسسه اراسموس در دانشگاه همبولت برلین، آلمان

طرح های کاربردی