اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

میثم ارگانی

میثم ارگانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113682
اتاق : 407
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی