اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

میثم ارگانی

میثم ارگانی،

استادیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113682
اتاق : 407
صفحه رخ نما