اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یاشار ذکی

یاشار ذکی،

استادیار
  • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران (خزانه‌دار انجمن)
  • مدیر گروه جغرافیای طبیعی پردیس بین‌المللی ارس
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 61113792
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی