اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حمزه

سعید حمزه

مرتبه علمی : دانشیار
  • بازنگری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  • مشاور رئیس دانشکده جغرافیا در امور بین الملل

طرح های کاربردی