اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رسول افضلی

رسول افضلی،

دانشیار
  • مدیر گروه
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 61112591
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی