اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رسول افضلی

رسول افضلی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 61112591
صفحه rokhname-alias

طرح های کاربردی