اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رسول افضلی

رسول افضلی

رسول افضلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112591
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهشاد عدل جزیره خارک و اهمیت ژئوپلتیکی آن در خلیج فارس کارشناسی
فرزاد عابدی شجاع بررسی تاثیر حکمرانی خوب شهری در مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی.مطالعه موردی شهر تهران کارشناسی ارشد
اصغر اکبری بررسی اثرات مگامال ها بر اقتصاد سیاسی شهر تهران کارشناسی ارشد
فاطمه اکبری راد بررسی مدیریت فضای ملی در دولت های هشتم(آقای خاتمی) و نهم(آقای احمدی نژاد) کارشناسی
علی امیری بررسی وتبیین کاربرد رویکرد هرمنوتیکی درژئوپولتیک جغرافیای سیاسی دکتری
عادل انصاری بررسی و تبیین چالشها و فرصت های همگرایی منطقه ای سازمان اکو بر اساس تئوری کارکردگرایی کارشناسی ارشد
یدالله اذرخواه تبیین آثار مقیاس های جهانی ملی و محلی بر شکل گیری پدیده ناحیه گرایی در ایران ( مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان ) کارشناسی ارشد
علی باقری بررسی سیاستهای تقسیمات کشوری دولتهای نهم و دهم کارشناسی
علی باقری بررسی سیاستهای قومی جمهوری اسلامی ایران در فیلم های عامه پسند کارشناسی ارشد
عثمان بهمنی تبیین اثرات کارکرد دولت مدرن بر هویت قومی کرد در فاصله بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
مختار بهرامی تحلیل اثرات عوامل مقیاس های محلی ، ملی و جهانی در توسعه گردشگر ی استان کردستان کارشناسی ارشد
نعمت الله بارکزی هیدورپلتیک افغانستان و تاثیرات آن بر روابط این کشور با ایران با تاکید بر هریرود کارشناسی ارشد
افسانه بشیری ارزیابی پیامد های لغو ویزا با جمهوری اذربایجان بر توسعه گردشگری در شمالغرب ایران کارشناسی ارشد
محمد حسین دشتی طالشمکائیل بررسی و تبیین ظرفیتهای تولید قدرت نرم در نظام سیاسی ایران کارشناسی ارشد
جواد دهقانی آسیب شناسی قانون شوراها در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی
سمیرا فرزانه تاثیر شورایاری ها در تشکیل حکومت محلی: مطالعه موردی شهرستان سرعین کارشناسی
محمد موحدنصر تبیین مناقشات ترکیه و سوریه در یک دهه اخیر کارشناسی
محمد حسن شاهی تبیین اثرات چندگانگی نهادی در کاهش کیفیت مدیریت مخاطرات و آسیب های اجتماعی در ایران کارشناسی ارشد
سیدامیر حسینی طراحی الگوی نظام پیشگیری محیطی از مخاطرات آسیب های اجتماعی جرم زا( مطالعه موردی کلان شهر تهران) کارشناسی ارشد
منوچهر جهانیان فرصت ها و چالش های گردشگری ایران در منطقه خلیج فارس و ارائه الگوی بهینه دکتری
فاطمه جنگی سهزابی بررسی ظرفیت سنجی در تحقق حکومت محلی در شهر تهران کارشناسی
نکیسا کریمی تبیین اثرگذاری عوامل ژئوپلتیکی بر تجاوزات نظامی عراق به ایران کارشناسی
مونا خلیلی مقایسه برنامه های توسعه مطالعه موردی تقسیمات کشوری کارشناسی
کیمیا خزائی بررسی و تعیین مرز آبی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس مطالعه موردی عربستان کارشناسی
فرزانه کیامنش سیر تحول قوانین و مقررات آمایش سرزمین کارشناسی
وحید کیانی واکاوی نقش مذهب در گفتمان های ژئوپلتیکی معاصر در منطقه جنوب غرب آسیا دکتری
زهرا لباف پورکوه میشی ارزیابی تطبیقی ماهیت مخاطرات انسانی در مناطق شمالی و جنوبی کلانشهر تهران کارشناسی ارشد
ابوالقاسم محمودی تبیین اثرات جنگ ایران و عراق بر هویت قومی اعراب خوزستان کارشناسی ارشد
سهیل محمودی مطالعه تطبیقی زمینه های شکل گیری دولت سرزمینی در ایران و انگلستان کارشناسی ارشد
ماردین محمدزاده تبیین اثرات تحولات اخیر کردستان عراق بر مناطق کرد نشین ایران و ترکیه ( 2003 به بعد ) کارشناسی ارشد
مهدی میرزاده کوهشاهی تبیین اثر گذاری عوامل ژئوپلتیکی بر فرایند دموکراسی در خاورمیانه دکتری
احد محمدی تنگناها وپتانسیل های ژئوپلیتیکی استقلال سیاسی کردستان عراق کارشناسی ارشد
رضا مختاری تبیین ژئوپلیتیکی تحریم های سیاسی - اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
علی نقابی ارزیابی و سنجش مرکز گرایی و مرکز گریزی اقوام ایرانی در وضعیت تحقق حکومت محلی موردمطالعه : قوم بلوچ کارشناسی ارشد
سوگل نوحی چالش های حقوقی خزر برای ایران کارشناسی
لیلا رنجگر رسانه وقدرت درژئوپلیتیک کارشناسی ارشد
مهناز رضائی ارزیابی پتانسیل های مخاطره زایی زلزله احتمالی شهر تهران کارشناسی ارشد
معصومه رضائی نژاد تبیین ریشه های نهادی و حقوقی مخاطرات زیست محیطی شهر تهران کارشناسی ارشد
سیدمحمد سیدی اصل تبیین روابط ژئوپلیتیکی ایران وجمهوری آذربایجان بارویکرد سازه انگاری کارشناسی ارشد
زهرا تاج بخش بررسی نقش سمن هادر پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی
محمدصادق یحیی پور تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه های تاثیر گذاری در آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق دکتری
احسان یاری شکفتی باز اندیشی در گفتمان مسلط مدیریت سیاسی فضا در ایران دکتری
عظیم زمانی ریشه های فلسفی جغرافیای سیاسیو ژئوپلتیک در اندیشه سیاسی غرب کارشناسی ارشد
برزین ضرغامی تحلیلی تطبیقی بر زمینه های بر زمینه های قرصت زا و تهدید آمیز ژئوپلیتکی اقوام بلوچ و ترکمن در ایران دکتری
فاطمه زهدی صحت سیاست های قومی صدا و سیما در فیلم های عامه پسند کارشناسی
اصغر اکبری بررسی اثرات مگامال ها بر اقتصاد سیاسی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/11
مریم امیدی آوج تبیین توزیع فضایی قدرت در نظام های سیاسی بسیط مطالعه موردی ایران دکتری دانلود 1390/03/31
علی امیری بررسی وتبیین کاربرد رویکرد هرمنوتیکی درژئوپولتیک جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1390/10/13
عادل انصاری بررسی و تبیین چالشها و فرصت های همگرایی منطقه ای سازمان اکو بر اساس تئوری کارکردگرایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
نعمت الله بارکزی هیدروپلیتیک افغانستان و تأثیرات آن بر روابط این کشور با ایران با تأکید بر هریرود کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
علی باقری Investigating the Islamic Republic of Iran ethnic policies in popular movies کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مختار بهرامی تحلیل اثرات عوامل مقیاس های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
احد پاشالو تنگناهای ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان در قالب مدل پیتر هاگت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
محمدهادی پوینده تببین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی، ملی و جهانی دکتری دانلود 1392/03/19
مهتاب جعفری بررسی و تبیین اثرات ناکارآمدی نظام اداری در کاهش اقتدار ملی حکومت‏ها (واکاوی حفره‏های حکومت در بخش اداری)؛ مطالعه موردی: نظام اداری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
محمدصادق یحیی پور تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی دکتری دانلود 1393/08/28
سید محمد حسینی تحلیلی بر نقش شهر مرزی تربت جام در شبکه شهری استان خراسان رضوی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
محمد حسینی تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلیتیکی با تأکید بر جایگاه ایران دکتری دانلود 1393/09/25
محمد حسن شاهی تبیین اثرات چندگانگی نهادی در کاهش کیفیت مدیریت مخاطرات و آسیب های اجتماعی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
نرجس السادات حسینی نصر آبادی بررسی تحول مفهوم حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/03
مجتبی خاتونی خادر بررسی وتحلیل ژئوپلیتکی عملکرد گروههای تروریستی در رسانه های اجتماعی مورد پژوهش داعش کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/24
محمد حسین دشتی طالشمکاییل بررسی و تبیین ظرفیتهای تولید قدرت نرم در نظام سیاسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
حسن ذوالفقاری باختران تبیین چالش های امنیتی، سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس در دهه آینده کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/07
عمران راستی ژئوپلیتیک محلی و نقش حکومت در ساماندهی آن مطالعه موردی: جنوب شرق ایران دکتری دانلود 1390/03/24
عمران راستی عدالت سرزمینی در ایران: در نظر و عمل کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/26
سعید رجبی Geopolitical explanation of Iran's foreign policy from the perspective of behavioral models of Robert McCool کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
نیما رجبلو تحلیل کدهای ژئوپلیتیکی شرق ایران دکتری دانلود 1391/06/29
حامد رحمانی تبیین شکل گیری اشکال قلمرو سیاسی از منظر ساختارگرایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
کمال رنجبری چیچوران عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی مرزی ایران مطالعه‌ موردی: نواحی مرزی استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/21
عظیم زمانی ریشه های فلسفی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک در اندیشۀ سیاسی غرب کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سیدمحمد سیدی اصل تبیین روابط ژئوپلیتیکی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
ناصر سلطانی خلیفانی تبیین جایگاه گردشگری در سیاستهای آمایشی مناطق مرزی شمال غرب ایران دکتری دانلود 1388/09/02
عبدالرسول سنبلی بررسی محدودیتها و قابلیتهای توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/02
سیدمحمدجواد شوشتری تبیین نقش فرهنگ سیاسی ایرانیان در تکوین حکومت محلی در ایران (مطالعه موردی تهران) دکتری دانلود 1391/12/15
برزین ضرغامی تحلیل تطبیقی بر زمینه های فرصت زا و تهدید آمیز ژئوپلیتیکی اقوام بلوچ و ترکمن در ایران دکتری دانلود 1389/05/12
فرزاد عابدی شجاع Investigating the Effect of Good City Governance in Managing and Controlling Social Damage (Case Study: Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
یاور علی نیا بررسی آثار و پیامدهای هیدرو پلتیکی خشک شدن دریاچه ارومیه بر مناطق همجوار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
احمد کاظمی ریشه‌های تروریسم در خاورمیانه و تأثیر منفی آن بر امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 86/11/27
افشین کرمی اثر نومادیسم بر تحولات جغرافیایی ـ سیاسی در ایران (از صفویه تا پهلوی) دکتری دانلود 1394/12/10
افشین متقی دستنایی تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی در سیاست خارجی ترکیه با رویکرد سازه انگاری از سال 1995 تا سال 2011 میلادی دکتری دانلود 1390/11/29
ضیا محسنی سهی تبیین اثرات شکاف نسلی بر هویت اجتماعی سیاسی دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافیای سیاسی ( مظالعه موردی دانش آموزان مناطق 1 و 6 و 15 شهر تهران) دکتری دانلود 1397/10/02
احد محمدی تنگناها و پتانسیلهای ژئوپلیتیکی استقلال سیاسی کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
علی محمدپور طراحی الگوی تقسیمات سیاسی-اداری فضای شهری مطالعه موردی:شهر تهران دکتری دانلود 1391/11/03
هادی محمد مرادی بررسی آسیب پذیری مدارس ابتدایی شهر بیجار در برابر زلزله و آتش سوزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/23
ابوالقاسم محمودی تبیین اثرات جنگ ایران و عراق بر هویت قومی اعراب خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
سهیل محمودی مطالعه تطبیقی زمینه¬های شکل¬گیری دولت سرزمینی در ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
رضا مختاری تبیین ژئوپلیتیکی تحریم‌های سیاسی-اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
صنعان مرادی مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم دولت در گفتمان‌های سیاسی مدرن و پست‌مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
مرتضی میرانی Analysis of impacts of chabahar free zone on arrangement of border region in makkoran coast area in sistan and balouchestan کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
مهدی میرزاده کوهشاهی تبیین اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه‏ی موردی: ایران و عربستان سعودی دکتری دانلود 1392/12/20
میرحسن موسوی تحلیل ژئوپلیتیکی همگرایی بین کردستان عراق و رژیم صهیونیستی و تاثیر آن برمنافع ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
مرتضی مولوی پور چیستی قلمروهای ایلی در جغرافیای سیاسی ایران(مورد مطالعاتی: ایل بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/15
علی نقابی ارزیابی وسنجش مرکز گرایی و مرکز گریزی اقوام ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
محمدرضا احمدی طامه رویکردی نظری به رابطه دولت سرزمینی مدرن وقوم گرایی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/15
میثم احمدی فیروزجائی تبیین تحولات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی با تاکید بر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/25
یدالله آذرخواه تبیین آثار مقیاس های جهانی، ملی و محلی بر شکل گیری پدیده‎ ناحیه گرایی در ایران (مطالعه‎ موردی: استان سیستان و بلوچستان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
احسان یاری شگفتی Rethinking the dominant discourse of political management of space in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/27
اسلام یاری شگفتی بررسی مقایسه‌ای روند همگرائی منطقه‌ای در دو حوزه شرق و غرب آسیا از منظر تئوری سازه‌انگاری؛ مطالعه موردی: آ.سه.آن و اکو دانلود 1388/06/31
حسن اشتری بررسی تطبیقی فرایند تمرکز زدایی و شکل گیری حکومت های محلی در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی(مطالعه موردی استان زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
رضاعلی التیامی نیا تبیین اثرات متقابل جهان اسلام ومدرنیته از دیدگاه جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1390/10/13
رضاعلی التیامی‌نیا آب و دورنمای نقش آن در مناسبات میان کشورهای خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
افسانه بشیری ارزیابی پیامد های لغو ویزا با جمهوری اذربایجان بر توسعه گردشگری در شمالغرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
عثمان بهمنی تبیین اثرات کارکرد دولت مدرن بر هویت قومی کرد در فاصله¬ی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
حمید تاجدوزیان بررسی نقش جغرافیا _ فرهنگ در تکوین ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با رویکرد سازه انگاری دکتری دانلود 1392/04/05
منوچهر جهانیان فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری ایران در منطقه خلیج فارس و ارائه الگوی بهینه دکتری دانلود 1394/03/02
یاشار ذکی تحلیل تأثیرات متقابل مقیاس های جهانی، ملی و محلی در جغرافیای سیاسی : مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس دکتری دانلود 1388/11/27
سردار محمد رحیمی چرخه های نظم و گذار ژئوپلیتیک و تاثیر آن بر تحولات سیاسی افغانستان در قرن بیستم دکتری دانلود 1387/12/21
مهناز رضایی Tehran potential earthquake hazard potential job evaluation کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
معصومه رضایی نژاد تبیین ریشه های نهادی و حقوقی مخاطرات زیست محیطی شهر تهران(مطالعه موردی منطقه 1 و 15 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
لیلا رنجگر رسانه و قدرت در ژئوپلیتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علی روشن زاده Survey and Explain Environmental hazards of wars In the Persian Gulf region کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/26
ناصر سلطانی خلیفانی تحلیل ژئو پلیتیکی بر پدیده قومیـت گرایـی در ایـران (مطالعـه موردی: آذربایجـان غـربی) کارشناسی ارشد دانلود 1384
ابوالفضل شامی‌قورچلو پیامدهای قومی زلزله مخرب احتمالی تهران ( مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن شیخ زاده راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر زلزله مطالعه موردی منطقه شش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
مجید شریفی رضوی بازتابهای جهانی شدن بر روی سازمان های منطقه ای مطالعه موردی سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/18
ابراهیم ضرغامی آمایش مناطق مرزی(ساحلی )«با تاکید بر ملاحظات دفاعی» مطالعه موردی :استان هرمزگان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/17
جلیل عباس نادر تاثیر عدم شکل گیری هویت ملی بر نظام سیاسی عراق از ابتدا تا 2015 دکتری دانلود 1396/06/27
حسین عموزاد مهدیرجی پتانسیل های تغییر و تحولات ژئوپولیتیک در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
فاطمه قربانی Management Air Pollution emphasis on Urban Land-use Planning(Case کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
عتیق الله قمری بررسی جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان در طرح خاورمیانه بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/24
وحید کیانی آسیب شناسی روشی مطالعات جغرافیای سیاسی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
وحید کیانی واکاوی نقش مذهب در گفتمان‌های ژئوپلیتیکی معاصر در منطقه جنوب غرب آسیا دکتری دانلود 1394/03/27
حسین مجدیان تأثیر مدیریت منازعات قومی بر امنیت اجتماعی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مصطفی محمدجانی مطالعه تطبیقی تأثیر دریای کاسپین بر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در دوره زمانی قبل و بعد از فروپاشی شوروی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
محمد جانی مصطفی مطالعه تطبیقی تاثیر دریای کاسپین بر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در دوره زمانی قبل و بعد از فروپاشی شوروی کارشناسی ارشد 1385
ماردین محمدزاده تبیین اثرات تحولات اخیر کردستان عراق بر مناطق کردنشین ایران و ترکیه(2003 به بعد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
رضا ممدوحی نقش فرانسه در توسعه نهادهای سیاسی ایران کارشناسی ارشد 1384
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول روابط بین الملل. دیپلماسی و فنون تجزیه و تحلیل ژئوپلیتیکی 4804046 2 44 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مخاطرات و جغرافیای سیاسی 4801314 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ارزیابی مخاطرات انسانی 4801573 2 11 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تاریخ تحولات ، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک 4804056 2 44 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت سیاسی فضای بین المللی 4802551 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی 4801066 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جغرافیا و جهانی شدن 4820086 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک 4804020 2 44 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول روابط بین الملل. دیپلماسی و فنون تجزیه و تحلیل ژئوپلیتیکی 4804046 2 44 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مخاطرات و جغرافیای سیاسی 4801314 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
مدیریت سیاسی فضای بین المللی 4802551 2 04 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 19 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مطالعات منطقه ای(خلیج فارس) 4820084 2 02 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت سیاسی فضای ملی 4802547 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک 4804020 2 42 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک 4804020 2 41 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اصول روابط بین الملل. دیپلماسی و فنون تجزیه و تحلیل ژئوپلیتیکی 4804046 2 19 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیا و جهانی شدن 4820086 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مخاطرات انسانی 4820058 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت سیاسی فضای بین المللی 4802551 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2