حوزه ی ریاست

نام: حسین

نام خانوادگی: صدرآرا

عنوان مسئولیت: مسئول دفتر ریاست دانشکده

تفن: 61113368

نام: حمید

نام خانوادگی: کامرانی دلیر

عنوان مسئولیت: مسئول روابط عمومی / کارشناس روابط بین الملل

تلفن: 61112899

 

 

حوزه ی اداری

نام: عزیزاله

نام خانوادگی: عیسی نژاد

عنوان مسئولیت: رئیس امور اداری

شماره اتاق : 202

شماره تلفن : 61112214

 

نام:نینا

نام خانوادگی:مجد

عنوان مسئولیت: دبیرخانه (مسئول امور دفتری وبایگانی)

شماره اتاق : 203

شماره تلفن : 61112253

 

 

حوزه ی مالی

 

نام: مصطفی

نام خانوادگی:  ترابی

عنوان مسئولیت: رئیس حسابداری

شماره اتاق: 507

شماره تماس: 61112209

 

 

نام:-

نام خانوادگی:  منوری

عنوان مسئولیت: کارپرداز

شماره اتاق: -

شماره تماس:-

نام: بهناز کیانوش

نام خانوادگی: کارشناس حسابداری

عنوان مسئولیت: کارشناس حسابداری

شماره اتاق: ۵۰۸

شماره تماس: 61112209

 

 

 

حوزه ی آموزش

نام: فاطمه

نام خانوادگی: حسینی نژاد

عنوان مسئولیت: مسئول تحصیلات تکمیلی

شماره اتاق:  116             

شماره تماس: 61112290             

نام: محمد

 نام خانوادگی: عباسی

عنوان مسئولیت اداری: رئیس اداره آموزش

شماره اتاق: 102

شماره تماس: 61113366

نام: میترا

نام خانوادگی: جلال اقدسیان

عنوان مسئولیت: کارشناس آموزش(کارشناسی)

شماره اتاق: 105

شماره تماس : 61113366

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: علیشاهی

مسئولیت اداری:کارشناس آموزش(کارشناسی)

شماره اتاق: 105

شماره تماس: 61113366

نام: فاطمه

نام خانوادگی: دلفانی

عنوان مسئولیت: مسئول دفتر معاونت آموزشی

 شماره اتاق: -

 شماره تماس: 61113359

نام: زهرا

نام خانوادگی: گیاشی

عنوان مسئولیت: کارشناس آموزش(تحصیلات تکمیلی)

شماره اتاق: ۱۱۴

 شماره تماس: ۶۱۱۱۲۲۹۰

 

 

حوزه ی پژوهش

نام: علیرضا

نام خانوادگی: محمدی

عنوان مسئولیت: مدیر امور پژوهشی/ مسئول آزمایشگاه‌

شماره اتاق: 203

شماره تماس: 61113525

نام: نیناز

نام خانوادگی: موسویان

عنوان مسئولیت: کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

شماره اتاق: 210

شماره تماس: 66416173

 

نام: علی

نام خانوادگی: هاشمی

عنوان مسئولیت: کاردان پژوهشی

شماره اتاق: 204

شماره تماس:61113525

نام: موسی

نام خانوادگی: آقاجانی

عنوان مسئولیت: کارشناس مسوول آزمایشگاه

شماره اتاق: 602

شماره تماس:61113353

 

 

 

حوزه ی دانشجویی-فرهنگی

نام: حسین

نام خانوادگی: شاهدوستی

عنوان مسئولیت: کارشناس مسوول دانشجویی و فرهنگی                              

انجام کلیه اموردانشجویی مربوط به خوابگاه، تسویه حساب ووام ها ی دانشجویان 

 

 

شماره اتاق: 114

تلفن تماس: 61113369

 

نام:اسماعیل 

نام خانوادگی: تقوی زیروانی

عنوان مسئولیت: کارشناس مسوول دانشجویی و فرهنگی

             کارشناس امور فرهنگی- و انجام امور مربوط به انجمن‌های علمی کلیه گرایش‌ها و کانون‌های دانشجویی دانشکده-انجام امور مربوط به کلیه تشکل‌ها شورای صنفی دانشجویی دانشکده جغرافیا

شماره اتاق: 114

تلفن تماس: 61113369

 

نام: نادیا

نام خانوادگی: حمیدزاده 

عنوان مسئولیت: کارشناس مشاوره

شماره اتاق: 106

تلفن تماس: 61113526

 
 

حوزه ی گروه های آموزشی

نام: مریم

نام خانوادگی: مرادی

عنوان مسئولیت: کارشناس گروه جغرافیای طبیعی و سیاسی

شماره اتاق: گروه جغرافیای طبیعی

شماره تماس061112591

 

نام: منصوره

نام خانوادگی: رضائی اصل

عنوان مسئولیت: کارشناس گروه جغرافیای انسانی، سنجش از دور و GIS ، شاهد و ایثارگر

شماره اتاق: گروه  جغرافیای انسانی، سنجش از دور و GIS

شماره تماس: 6112591 – 66401894

 

 

 

حوزه ی کتابخانه

نام: عباس

نام خانوادگی: اسلامی

عنوان مسئولیت: رئیس کتابخانه

شماره اتاق: کتابخانه دانشکده

شماره تماس: 61113367

شماره اتاق: کتابخانه دانشکده

نام: امین

نام خانوادگی: قاسمی

عنوان مسئولیت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس: 61113367

 

نام: نسرین

نام خانوادگی: مهتابی

عنوان مسئولیت: کارشناس کتابخانه

شماره اتاق: کتابخانه دانشکده

شماره تماس: 61113367

 

نام: رویا

نام خانوادگی: صحراکار

عنوان مسئولیت: کارشناس کتابخانه

شماره اتاق: کتابخانه دانشکده

شماره تماس: 61113367

 

 

 

حوزه ی مجلات

نام: منصور

نام خانوادگی:  رضاعلی

عنوان مسئولیت: مدیر داخلی مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی

شماره اتاق: 401

تلفن تماس: ۶۱۱۱۳۳۶۵

 

 

حوزه ی موسسه جغرافیا

 

نام: شهناز سادات

نام خانوادگی: حیات شاهی

عنوان مسئولیت: کارشناس موسسه جغرافیا

شماره اتاق: 404

تلفن تماس:61112902