اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی حسینی

علی حسینی،

دانشیار
  • مسئول ایجاد رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین و رشته گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی در مقطع دکتری
  • مسئول برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته جغرافیا -برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین در گروه جغرافیای انسانی
  • نماینده گروه جغرافیای انسانی در شورای موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران
  • معاون گروه جغرافیای انسانی
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی جغرافیای انسانی
  • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان ورودی سال 1399 رشته جغرافیا
  • معاون گروه جغرافیای انسانی (تمدید دوره دوم)
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02161113036
اتاق : 608
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی