اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی حسینی

علی حسینی

علی حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113036
اتاق: 608
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شهرها و شهرک های جدید 4802641 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شهری 4802357 2 22 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زیباسازی و مبلمان شهری 4801341 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
روش ها و فنون تصمیم گیری در آمایش سرزمین 4802330 2 22 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جغرافیای شهری 4801152 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802283 2 20 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802283 2 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی شهری در ایران 4801345 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تکنیک های برنامه ریزی شهری 4801136 2 02 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارگاه برنامه ریزی شهری 4801137 2 02 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
شهرها و شهرک های جدید 4802641 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شهری 4802357 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کارگاه برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 4802322 2 22 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1398/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
زیباسازی و مبلمان شهری 4801341 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیای شهری 4801152 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی شهری 4801343 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری 4802647 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مسکن و اسکان غیر رسمی 4802653 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول و روش های آمایش سرزمین 4820068 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
تکنیک های برنامه ریزی شهری 4802649 2 02 | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1