اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی حسینی

علی حسینی

علی حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113036
اتاق: 608
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802283 2 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802283 2 20 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی شهری در ایران 4801345 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تکنیک های برنامه ریزی شهری 4801136 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارگاه برنامه ریزی شهری 4801137 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
شهرها و شهرک های جدید 4802641 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شهری 4802357 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کارگاه برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 4802322 2 22 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1398/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
زیباسازی و مبلمان شهری 4801341 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیای شهری 4801152 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی شهری 4801343 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری 4802647 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مسکن و اسکان غیر رسمی 4802653 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول و روش های آمایش سرزمین 4820068 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
تکنیک های برنامه ریزی شهری 4802649 2 02 | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1