اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی حسینی

علی حسینی،

استادیار
  • استاد راهنمای دانشجویان ورودی سال 1397 رشته جغرافیا
  • مسئول برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته جغرافیا -برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین در گروه جغرافیای انسانی
  • مسئول ایجاد رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین و رشته گردشگری گرایش جغرافیا و برنامه ریزی فضایی در مقطع دکتری
  • نماینده گروه جغرافیای انسانی در شورای موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران
  • معاون گروه جغرافیای انسانی
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی جغرافیای انسانی
  • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان ورودی سال 1399 رشته جغرافیا
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02161113036
اتاق : 608
صفحه رخ نما