اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین حاتمی نژاد

حسین حاتمی نژاد،

دانشیار
 • انتخاب و تعریف واژه های جغرافیا برای درج در فرهنگ بزرگ فارسی
 • عضو هیئت علمی همایش توسعه همه جانبه و پایدار شهرستان مسحد سلیمان
 • عضو کمیته علمی همایش چهارمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)
 • عضویت کمیته علمی و داور مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری
 • داوری مقالات نهمین همایش ملی خلیج فارس
 • عضو کمیتع علمی اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
 • عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
 • عضو مشورتی کمسیون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
 • عضو کمیته علمی کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خراسان رضوی
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد 2017
 • عضو کمیته علمی کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
 • هیئت رییسه و عضو پنل تخصصی نقدی بر دگردیسی شهرهای اسلامی و تاثیر جهانی شدن در کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد2017
 • شناسایی بنیادی آسیب های اجتماعی و مدیریت پیشگیری از وقوع جرم
 • کمیته علمی همایش ژئوپولوتیک و توسعه محلی_ منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران
 • عضویت در هیئت اندیشه ورزی سکونت های غیررسمی
 • مدیر گروه جغرافیای پردیس البرز
 • سفر علمی به شهرستان گلوگاه
 • سفر علمی به شهرستان بندرعباس و جزیره کیش
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02161113534
صفحه rokhname-alias

طرح های کاربردی