اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین حاتمی نژاد

حسین حاتمی نژاد

حسین حاتمی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02161113534
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی ابراهیمی برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ گردشگری شهر بامیان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
مسعود احمدیان بجستان بررسی فرآیند و پیامدهای اسکان غیررسمی در جنوبشرق کلانشهر تهران نمونه موردی شهرک قیام دشت کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
واحد احمد توزه بررسی و تحلیل عدالت فضایی در شهر سقز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
مریم احمدی نخستین تبیین الگوی شکوفایی شهری قزوین دکتری دانلود 1396/02/09
صالح اسدی سنجش روند توسعه فیزیکی شهر شیراز از دیدگاه شاخص های تراکمی رشد هوشمند شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محمود اسکندری بررسی چالش های عملی توسعه گردشگری خلاق در شهر بامیان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
الیاس اسلامی پریخانی برنامه ریزی استراتژیک توریسم رودخانه ارس درشهرستان مرزی ژارس آباد مغان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/05
بهنام الماسی Presenting the Spatial Planning Pattern of Makran Sea Coastal Areas withSustainable Regional Security and Development Approaches کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
سهراب امیریان تحلیل نقش دولت در گسترش و تمرکز شهر نشینی در ایران ( با تأکید بر دولت مدرن) دکتری دانلود 1385
بهروز بادکو استراتژی توسعه گردشگری TDS استان کرمانشاه به منظور تسهیل در برنامه راهبردی آینده کرمانشاه DS دکتری دانلود 1392/03/28
علی باستین Presentation of livability pattern with an approach to urban governance (Case study: Bushehr City) دکتری دانلود 1397/11/30
علی باستین Presentation of livability pattern with an approach to urban governance (Case study: Bushehr City) دکتری دانلود 1397/11/30
مصطفی برزگر Analysis of Spatial Inequality from the Viewpoint of Territorial Planning ( Case Study: Southern Alborz Region ) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شهرام پارسا تبیین الگوی شهر هوشمند با تاکید بر حکمروایی شهری تهران دکتری دانلود 1396/06/23
نوشین پاکدوست ساماندهی و توسعه فعالیت های مرتبط با فضاهای تفرجگاهی در شمال شهر تهران نمونه مورد مطالعه: رود دره درکه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/09
رجب پناهی بررسی تاثیرات کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنیاد پارس آباد دکتری دانلود 1388/03/10
نعیمه ترکمن نیا ساماندهی کاربری اراضی با تأکید بر نظریه رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حسن علی جرجانی توسعه فیزیکی شهر و تاثیر آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مورد مطالعه گنبد کاووس کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
محمد علی جعفری بررسی و تحلیل فضاهای بی دفاع شهری در ناحیه ۳ شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
حسن جواهری تحلیل فضایی نابرابری اقتصادی ناشی از چرخه انباشت سرمایه در شهرهای میانی (نمونه‌های موردی : شهرهای بانه و کامیاران) دکتری دانلود 1393/10/22
شهرام چرخان Analysis of spatial inequality of formal and informal settlements of the 2nd district of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/01/01
شهرام چرخان تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی و رسمی منطقه 2 شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
احمد حاتمی برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار در بافت های ناکارآمد شهری (منطقه 12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1398/01/27
لیلا حبیبی تحلیل و ارزیابی نظام سلسله مراتب شهری استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/26
سید هادی حسینی الگوسازی پایداری توسعه شهر میانی سبزوار دکتری دانلود 1389/03/23
سوسن حسینی سنجش میزان زیست پذیری شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
علی حسینی شهر نشینی و توسعه فرهنگ سیاسی در ایران دکتری دانلود 1393/07/19
جواد حسین اوغلی تحلیلی بر اسکان غیررسمی د منطقه کلان شهر تهران ( مطالعه موردی: حصار امیر و شهرک انقلاب) دکتری دانلود 1386
داود حسن زاده نقش شبکه های مهاجرت در توسعه فیزیکی اسلامشهر کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
امیرحسین خادمی Reducing Urban pollutions with approach Biophilic urbanism (region 14 in Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
فاطمه خاوری ارزیابی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
امیر رضا خاوریان گرمسیر Explaining the Process of Urban Shrinkage and urban Spatial Inequality, a Cause Study of Khuzestan Province in Iran دکتری دانلود 1398/03/12
فاطمه خزایی زاده بررسی و تحلیل وضعیت کیفیت زندگی درمحیط شهری محله ی نارمک کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/25
فریبا خسروی کردستانی سنجش میزان زیست پذیری مناطق شهری و روستاییشهرستان سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
محمد دهقانپور تاثیرات اجتماعی فضایی تصمیمات کمیسیون ماده 5بر شهرهای ایران با تاکید بر مشارکتهای مردمی.نمونه موردی بندربوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/09
صدف ریاحی ثالث بررسی روند جهانی شدن شهرها و مقایسه تطبیقی شهرستان بندرعباس با شهر دبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
عباس رضایی کرسامی بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی در سطح شهر ساری کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/18
حسین رفیعی مهر بررسی کیفیت زندگی در مناطق حاشیه نشین (مطالعه موردی :محله حصار همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
ابراهیم رودباری ساماندهی بافت فرسوده شهری نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
سمیه زیاری الگوی تامین مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای با رشد شتابان: مورد شهر کرج دکتری دانلود 1396/04/12
صابر زارعی ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر سقز کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهلا زارعی تحلیل بر توسعه فیزیکی شهر مشهد با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حسین زیدوندی بررسی عوامل موثر بر ایجاد حاشینه نشینی کلان شهر اهواز در دهه اخیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
رامین ساعدموچشمی ضرورت های فضائی بازساخت شهر تهران در ارتباط با جهانی شدن دکتری دانلود 1392/06/25
زهرا سالاری مقدم ساماندهی بافت فرسوده شهرستان شوش با تاکید بر مشارکت مردمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
هادی سلیمانی گچی قلعه سی تحلیل و ارزیابی نشانه های شهری در نقشه های ادراکی شهروندان شهر مهاباد کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
امیر شریفی آسیب شناسی مدیریت شهر سنندج با رویکرد حکمروایی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
شعبان شریفی برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
عادل شکری برنامه‌ریزی فضاهای تجاری شهریار در راستای پیشگیری از جرم ( مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
فواد شمس بررسی نظر متخصصان گردشگری در مورد نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
محمد صفری تبیین الگوی بازآفرینی پایدار شهری با استفاده از اراضی قهوه ای مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری شهر اهواز دکتری دانلود 1397/06/27
ساناز ظهیری میرابادی بررسی تطبیقی خدمات شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی محلات قیطریه و آیت¬الله دستغیب شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
مژگان عباسی امکان‌سنجی بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری مطالعه موردی: منطقه ۱۱ ناحیه ۳ شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
محمدرضا عبدلی تبیین الگوهای فضایی و گونه های گردشگری در شهرهای فرودگاهی مورد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) دکتری دانلود 1396/11/16
محمدرضا عبدلی تبیین الگوهای فضایی و گونه های گردشگری در شهرهای فرودگاهی (مورد مطالعه: شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)) دکتری دانلود 1396/11/16
شاخوان عبدلله حسین ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی مطالعه موردی: شهرسلیمانیه،کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
آزاده عظیمی Analysis of Spatial re-Organization and Settlement System in South Alborz Region دکتری دانلود 1395/02/26
سپیده عظیمی بررسی ارتباط اندازه شهرها و کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: استان های گیلان و مازندران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/20
مینا عقیلی بررسی جایگاه منطقه 20 تهران(شهرری) از دیدگاه شاخص های شهر سالم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
نورمحمد علیزاده تبیین الگوی توسعه فضائی-کالبدی شهر هرات (افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
محمد رضا علمی الگوی بهینه مکان یابی شهرهای جدید براساس معیارهای پایداری (مطالعه موردی منطقه تهران) دکتری دانلود 1392/04/24
بهزاد عمران زاده تبیین عدالت فضایی در شهر آرمانی اسلام (مطالعه موردی: ‌کلان‌شهر تهران) دکتری دانلود 1394/06/16
قاسم فاضل برآبادی بررسی موانع تحقق پذیری بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه محله سنگلج منطقه12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
صالح فربود توسعه ی میان افزای بافت فرسوده شهری(محله چیذر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
قرنی قادری مطلق علل شگل گیری اسکان غیر رسمی در شهر مهاباد (مطالعه موردی : محله کانی صوفی رشید) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
یونس قاسمی برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
عتیق اله قمری تحلیل ژئوپولیتیکی مدیریت سرزمینی در افغانستان و ترسیم چشم انداز آمایش سرزمین در این کشور دکتری دانلود 1397/09/05
هادی کیانی ارائه الگوی تعادل فضایی نواحی منطقه خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
ابراهیم کرد تحلیل رشد شهری کرج با استفاده از مدل فضایی CA کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
احمد کولیوند بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از جاذبه های گردشگری شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
جواد گلین شریف دینی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی کلانشهر تهران مطالعه موردی :اسلام آباد،صالح آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
مهدی گنجور امکان سنجی ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی :محله شبیری - جی تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
سعید گیوه چی تحلیل و ارائه الگوهای مدیریت در سوانح شهری ناشی از مخاطرات زیست محیطی- مورد منطقه 6 تهران دکتری دانلود 1388/09/01
مجید لباف خانیکی نقش قنات در توسعه‌ی گردشگری شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
اکبر لرستانی تحلیل گسترش فیزیکی شهر خرم آباد لرستان و تعیین جهات بهینه گسترش آن با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
پیمان محمدی بررسی تاب اوری شهری در برابر زلزله (نمونه موردی ناحیه یک منطقه 9 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/11
مرتضی محمدپورجابری تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری ( نمونه موردی شهر اسفراین) کارشناسی ارشد دانلود 1386
آمنه محمودی The Role of City Expansion on the Quality of Life of the Residents of Yasuj کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
محمد میره بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر قم: مورد شیخ آباد کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا منفردی راز تحلیل عوامل موثر بر تقاضای گردشگری( مطالعه موردی: شهر مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
علی مهدی Understanding the Impact of Environmental Indicators on Urban Health Case Study: of Eight Municipality Districts of Greater Qom دکتری دانلود 1397/11/30
حافظ مهدنژاد Measurement and spatial analysis of urban poverty areas (Case Study: Varamin City) دکتری دانلود 1394/11/24
مهناز مهنانی Analysis of spatial justice in North Khorasan province کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/29
وحید نیک پی ارزیابی و سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، شهر یاسوج براساس الگوی حکمرانی خوب شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
ریحانه نیک فلاح Earthquake Disaster Management in The Texture Worn of Urban کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
وحید یوسفی ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی در شهرهای کوچک مورد مطالعه: شهر قیدار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
علی احمدی بررسی تطبیقی کیفیت محیط شهری محلات کابل مطالعه موردی محلات دشت برچی و کارته 3 کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
محمد احمدی بررسی روابط متقابل شهروندان و سازمان زیباسازی به منظور بهبود منظر شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
بهروز ایزدی تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مطالعه موردی :شهر مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
مانیتا آزمون ارزیابی توسعه کالبدی شهر اصفهان با تأکید بر رشد هوشمند شهری کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/22
عارف آقا صفری ارزیابی روشهای نوسازی در بافت فرسوده شهری تهران مطالعه موردی:محله شهید خوب بخت دکتری دانلود 1390/03/22
محمدعلی اکبری سلامی بررسی عوامل موثر در شکل گیری پدیده زوال شهری (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
سارا الله قلی پور بررسی شاخص‌های مسکن پایدار شهری (مطالعه موردی: ناحیه 1 منطقه 9 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
میلاد بیدار Investigating different aspects of urban toleration (Case study: Sanandaj city) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
الهه پیشگر تحلیل میزان توسعه یافتگی شهر‌های استان ایلام با تاکید بر بخش عمران و خدمات شهری کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
اسماعیل تقوی زیروانی تحلیل فضایی سیر تحول نظام کاربری اراضی کلان شهر تهران ( مطالعه موردی : منطقه 22شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
فاطمه جاهدی توان های گردشگری شهرستان گرگان و توسعه ناحیه ای کارشناسی ارشد دانلود 1361/08/20
زینب جعفری بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در میزان تمایل مشارکت در ساماندهی بافت فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه 13 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
مهسا جلالی Evaluation of Urban Textile Recycling with Emphasis on Sustainable Development (Case Study: Samen Area of Mashhad کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
حسین حسینی بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
احمد حق دوست بررسی تاثیرات مخاطرات طبیعی بر اکوتوریسم پارک ملی گلستان (با تاکید بر آتش سوزی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
هادی حکیمی بررسی اسکان غیر رسمی در شهر خوی مورد: جمشیدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1386
طاهره ربیع پور ارزیابی سطح رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (شهر لاهیجان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
حجت اله رحیمی حکمروایی قلمرویی: تحلیل نقش عوامل اقتصادی و سیاسی بر قلمرو فضایی کلانشهر تهران دکتری دانلود 1394/07/05
حسن رضایی نیا عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی: تحلیل سطح دسترسی به فضاهای فراغتی(نمونه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سمیه زیاری ساماندهی و توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه غیررسمی محله گلشن کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/05
سعید زنگنه شهرکی بررسی پدیده پراکنش افقی شهر تهران و تاثیر آن بر زمین های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1386
هادی سلطانی فرد نقش دگرگونی سازمان فضایی شهر سبزوار بر توسعه شهر معاصر دکتری دانلود 1392/09/24
عبدالنبی شریفی عدالت اجتماعی و شهر: تحلیلی برنابرابری‌های منطقه‌ای در شهر دکتری دانلود 1385
مهدی شفیعیان ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی ( سیستم اتوبوسرانی) جهرم و حومه کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهرناز شمسائی زفرقندی بررسی شاخص‌های مؤثر بر امنیت پیاده راه (نمونه موردی: پیاده راه 15 خرداد تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مهناز صادقی Feasibility study of enjoying runoff and municipal sewage to develop green roofs )Case Study: Kabul, Afghanistan( کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
امیر صیامی Women and indefensible urban spaces (Case study: Region 6 of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
صدراله طیبی نقش آموزش و مدیریت منابع انسانی در توسعه گردشگری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
محبوبه طلایی تحلیل فضایی کیفیت زند گی در شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
شهلا عباسی برنامه ریزی درجهت توسعه پیاده راه سپه سالار نمونه موردی منطقه 12 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/19
ناصح عبدی ینگی کند تاثیر اسکان غیر رسمی بر فرایند توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر سنندج محله عباس آباد کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/04
داود عیوضلو برسی نقش سرمایه اجتماعی در ساماندهی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه منطقه 9 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
صغری غفوری بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه فضایی -کالبدی شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
علی غلامی برنامه ریزی راهبردی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
علی فارسی ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز با رویکرد حکمروایی خوب شهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ایرج قاسمی پیامدهای فضایی – کالبدی چالش مدرنیته و مدرنیزاسیون در شهر تهران 1388-1368 دکتری دانلود 1392/07/01
رامین قربانی بررسی نقش شهرهای کوچک و میانی در فرآیند توسعۀ منطقه‌ای استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مصطفی قمری برنامه ریزی توسعه پایدار برای شهرهای میانی با تأکید بر ابعاد زیست محیطی مطالعه موردی(شهر تویسرکان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
هادی لطفی Urban flood inundation areas and urban traffic issues, case study: Karaj City کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
مصطفی یلوه ارزیابی پایداری توسعه شهری با روش جای پای اکولوژیکی نمونه موردی شهر کرمانشاه دکتری دانلود 1391/12/21
لیلا محمدی کاظم آبادی سنجش کیفیت زندگی در شهرهای جدید مطالعه موردی : شهر جدید مهاجران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
ابوالفضل مرادی راهبرد توسعه شهراراک (CDS) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
نبی مرادپور بررسی ابعاد کالبدی- فضایی توسعه پیاده روی در پهنه مرکزی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/31
صادق مستشاری برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری در بافت تاریخی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/22
سعید مطهری بررسی توزیع فضایی کاربری های درمانی در سطح شهر زنجان از دیدگاه عدالت فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/18
محمد مقدم بررسی تأثیر قوانین و مقررات شهرسازی بر شکل گیری فضایی شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
ایوب منوچهری میاندوآب Explanation of Tehran Metropolitan spatial crisis and Its decentralized scenarios دکتری دانلود 1395/02/26
علی مهدی بررسی و تحلیل سلامت زیست و برخورداری از شاخص¬های سلامت در مناطق حاشیه-نشین مورد مطالعاتی: (محله شادقلی¬خان قم) کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/28
مریم نایب لویی سنجش کیفیت زندگی درمحله نواب با تأکید بر مسکن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
فرنوش نیرو مکانیابی فضاهای ورزشی با رویکرد توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مرتضی نصرتی Futures studies in urban old fabrics: case study(region 9 area 1 Tehran municipality) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
اصغر هاشمی جشنی ارزیابی کیفیت زندگی شهری در منطقه شش تهران و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقای آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
ابراهیم یوسفی Maintaining and promoting social capital in the process of regeneration of inefficient urban neighborhoods (Emamzadeh Yahya neighborhood, in Tehran's District 12) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران 4802275 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
محیط طبیعی شهر 4802285 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
محیط طبیعی شهر 4802285 2 20 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
توسعه پایدار شهری 4802642 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
فلسفه علم جغرافیا 4801187 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های برنامه ریزی فضایی 4802340 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری 4802277 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مسکن و اسکان غیر رسمی 4802653 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سکونت گاه های غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه 4802262 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی منطقه ای 4802289 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیای شهری ایران 4820081 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت شهری و توسعه فضایی 4802213 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت شهری 4802651 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد زمین و مسکن شهری 4802263 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران 4802275 2 36 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
محیط طبیعی شهر 4802285 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
محیط طبیعی شهر 4802285 2 24 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیا 4820044 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی گردشگری نواحی شهری 4802832 2 32 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه علم جغرافیا 4801187 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2