اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا دربان استانه

علیرضا دربان استانه

علیرضا دربان استانه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسن احمدآبادی تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی ( مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق مهر امام رضا(ع)،شهرستان نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
احمد ایرانخواه کوخالو Spatial analysis of social vulnerability in peri-urban centers The study of the Hesarak area of the city of Karaj Using spatial intelligence methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
رقیه اسمعلی زاده Analysis of spatial patterns of temporal - spatial urban heat islands Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
فاطمه اکبری Analysis of the Effects of Climate Drought on the Instability of Rural Settlements (Case Study: Central District - Darmian County - South Khorasan) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
فاطمه اکبری Analysis of the Effects of Climate Drought on the Instability of Rural Settlements (Case Study: Central District - Darmian County - South Khorasan) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
کلثوم الوندی زاده Management of Environmental risk assessment of rural waste in Boyerahmad County (Case study: Central part) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
سجاد پورمحمد تبیین کیفیت زندگی در حوزه‌های روستایی پیراشهری کلان‌شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
آرزو ترابیان بررسی روند تحولات شغلی در سکونتگاه های روستایی (منطقه مورد مطالعه: بخش کن) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
شیوا تشرفی نقش گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی منطقه (مطالعه ی موردی استان اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
امیر تلخاب امکانسنجی و مکان‌یابی استقرار مراکز خدمات مدیریت یکپارچه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان فراهان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/04
مصطفی توکلی نغمه بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه پایدار منطقه ای (منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
امید جامی برنجه امکان سنجی استقرار ایستگاههای بازیافت پسماند جامد صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
حمید جان بزرگی ارزیابی پیامدهای تبدیل روستا به شهر بر روستاهای پیرامونی «حوضه ی نفوذ » " )مطالعه ی موردی : شهر صالحیه، بخش گلستان، شهرستان بهارستان استان تهران( کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
فاطمه جانجانیان The role of tourists’s feeling of security in tourism development Case Study: Hamedan City کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
محسن جواهری تبیین اثرات اقتصادی شهرک صنعتی مأمونیه در توسعه روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
منا حاجی حسنی ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/23
سارا حسینی تحلیل اثرات رهیافت مدل تک جنسیتی مراکز گردشگاهی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
بهزاد دوستی سبزی Spatial – Locational Planning and organizing of rural management Services (Case study: village of Delfan County) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
سلمان رحیمی ارزیابی و تحلیل زیست پذیری در سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی بخش احمد آباد مستوفی (شهرستان اسلامشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
بلال رستگار Assessment of Earthquake hazards on worn and non-corroded tissues of Bojnourd city کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
حجت رضایی Presentation a pattern of Mid-Term Programs for Sustainable Development of Rural Economy in Yazd Province دکتری دانلود 1397/07/03
علی رضائی ارزیابی و اولویت بندی ریسک مخازن آب آشامیدنی مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان های سده و شمس آباد از توابع بخش مرکزی کلان شهر اراک) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
محمد روستایی پاتپه Feasibility study of constructing and developing ecolodges (Case study: Borujerd, Iran) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
احمد سبزی نقش تعاونی های روستایی در توسعه اقتصاد روستایی:مطالعه موردی تعاونی های روستایی شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
مریم سعادتمندی بررسی راهکارهای توسعة گردشگری اجتماعی (حمایتی) با استفاده از تکنیکPromethee (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حسین صادقی Explaining the pattern of industrial spatial organization of Fars province کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
شیما سادات طباطبایی تحلیل فضایی جایگاه مراکز آموزش و پرورش در سازمان فضایی مناطق روستایی مطالعه ی موردی: مناطق روستایی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
فاطمه عبدالصمدی The role of drought On Change User agricultural lands Khalajastan District of Qom کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
فاطمه عربی Effective Factors On Agriculturists Economy Security Feeling(Studing Case,Varamin Township). کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
محمد علیزاده طولی امکان‌سنجی طرح‌های ساماندهی فضاها و مراکز روستایی (مطالعه موردی: استان هرمزگان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
هدیه فخرآور تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی در شهرستان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
فرزانه قاسمی Affecting Factors On Sustainable Livelihoods of Rural Farmers (Case Study: Shazand County) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
مرتضی قنبری سنجش عوامل موثر بر عملکرد دهیاری ها در توسعه روستا مطالعه موردی : شهرستان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
هادی کریمی تبیین نقش کیفیت محیطی در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه ی قومی- فرهنگی اوراماناتِ استان های کردستان و کرمانشاه) دکتری دانلود 1397/04/13
میترا گلستانی Strategic planning for the development of Ecologes (Case Study: Golestan County) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
فاطمه محمدزاده لاریجانی Designing a Supply Chain Management Pattern for the Development of Rural Tourism Destinations (Mountainous – Forest Villages in Central Mazandaran) دکتری دانلود 1397/9/20
زهرا مرادپور Spatial Analysis Supply Chain Agricultural Products (Summer Crops) (Case Study: Varamin Township) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/05
نادر ملایی نقش کارآفرینی در عملکرد دهیاری ها(مطالعه موردی: شهرستان فاریاب) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
بهمن ملکشاهی نیازسنجی آموزشی سازمان های مردم نهاد در توسعه کشاورزی (نمونه موردی: باشگاه کشاورزان جوانخراسان رضوی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
مهرسا مینایی بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم گردی در توسعه پایدار گردشگری روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
بهرام هاجری ارزیابی تطبیقی الگوهای ارائه خدمات دهیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
زینب ولی زاده راهبردهای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله(مطالعه موردی :شهرستان دره شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/26
نفیسه اشتری ارزیابی پتانسیل سیلاب و پیامدهای انسانی آن (مطالعه موردی حوضه تالار) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
مجید اصفهانی Feasibility of Tourism on the island Larak کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
مریم الله پناه نقش تشکیل تعاونی دهیاری ها در توسعه اقتصادی مناطق روستایی مطالعه موردی : دهستان دشت سر، شهرستان آمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
خاتون بحرینی بررسی نقش صنعت هتلداری در توسعه گردشگری جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/12
شیوا پورقربان عوامل موثر بر توسعه گردشگری تاریخی فرهنگی جزیره هرمز کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
پژمان حاتمی فر Evaluation of integrated tourism supply chain, case study: Isfahan city کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/22
سید امیر حسینی طراحی الگوی نظام پیشگیری محیطی از مخاطرات آسیب‌های اجتماعی جرم زا (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/21
سهیلا سادات موسی صالحی تحلیل فضایی فرایند تولید و بازاریابی گل و گیاهان زینتی در گلخانه های شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
سیما سعدی تأثیر بازارچه های مرزی در ارتقاء شاخص های اقتصادی مناطق روستایی مرز نشین (مطالعه مورد: مرز باشماق مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
محسن شیخ زاده راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر زلزله مطالعه موردی منطقه شش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
صابر صدیقی تبیین عوامل تشدید کننده تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی : شهرستان محمودآباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
علی فریدی ماسوله شاخص های گردشگری پزشکی استان های ج.ا.ایران سنجش کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
زینب محمدی تحلیل اثرات دگرگونی الگوی مسکن روستایی بر کارکردهای زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان مهاباد) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
روژین محمدی سراب تحلیل علل افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت قروه و پیامدهای اقتصادی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
منیره محمودی Strategies of the nature browsing development (ecotourism) of Shive-Sar (Paveh city) کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/10
فائزه مقداری نقش بازی‌های بومی محلی در توسعه گردشگری (موردمطالعه: شهرستان نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
اسماعیل نجفی Identifying and Spatial-temporal Analysis of urban Crime Hotspots (Case Study: Theft Crime in the City of semnan) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/31
زهرا نوروزی شیخلر Analysis of the Effects of Governance on Sustainable Economic Development in Rural Areas of Qom Province(case study: kahak) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/23
یوسف هاشمی Assessment and explanation sense of security in the border areas, case study (Arvand river border) کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار پیشرفته 4803324 2 03 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی 4802300 2 22 | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحلیل های آماری در گردشگری 4802350 2 22 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 02 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه ها و سیاست های فضایی در برنامه ریزی گردشگری 4802345 2 22 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی صنایع روستایی 4802311 2 22 1398/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
توسعه پایدار فضایی - کالبدی سکونتگاههای روستایی 4802271 2 22 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بهینه کاوی در برنامه ریزی سیستم گردشگری 4802347 2 22 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار و احتمالات 1 4801002 2 02 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارگاه استفاده از GIS و سنجش از دور در جغرافیای سیاسی 4801317 2 04 | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی 4802300 2 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1397/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی 4802300 2 23 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1397/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا 4802753 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحلیل های آماری در گردشگری 4802350 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت روستایی 4802743 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کارگاه برنامه ریزی روستایی 4802749 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
توسعه پایدار فضایی - کالبدی سکونتگاههای روستایی 4802271 2 33 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمار و احتمالات 4820048 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آمار و احتمالات 4820048 2 10 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2