اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا دربان استانه

علیرضا دربان استانه

علیرضا دربان استانه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه عبدالصمدی نقش خشکسالی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی. مطالعه موردی بخش خلجستان استان قم کارشناسی ارشد
محمدحسین علی پور تاثیرات خشکسالی بر محصولات کشاورزی کارشناسی
محمد علیزاده طولی امکان سنجی طرحهای ساماندهی فضاها و مراکز روستایی ( مطالعه موردی : استان هرمزگان ) کارشناسی ارشد
امید عسگری تاثیر اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی بخش الموت استان قزوین کارشناسی
آرزو بابازاده ایدرشانی ارزیابی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات دهیاری ها ( روستای فیروز بهرام) کارشناسی
سیما بیابانی بررسی و ارزیابی وضعیت تخصیص زمین به کاربری های مختلف کارشناسی
زینب درویش انزابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل روستا به شهر کارشناسی
بهزاد دوستی سبزی برنامه ریزی و ساماندهی فضایی - مکانی خدمات مدیریت روستایی مطالعه موردی : روستاهای شهرستان دلفان کارشناسی ارشد
سیده فاطمه امامی ارائه الگوی بومی توسعه گردشگری روستایی اجتماع محور .استان گیلان دکتری
الهام فرحمندگنزق ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی در شهرستان رباط کریم ( مطالعه موردی روستای کاظم آباد) کارشناسی
آمنه فرجی بررسی عوامل موثر بر تولید پسماند خانگی روستائی ( دهستان دستجرد) کارشناسی
ابراهیم فتحی نیا تبیین اثرات گردشگری در توسعه کسب و کارهای روستایی .شهرستان همدان دکتری
شیرین فیاضی پیامدهای اقتصادی تغییر کاربری اراضی کارشناسی
فرهاد قایدی نقش گمرک بر پایداری سکونتگاه های شهری و روستایی (نمونه موردی شهرستان جاسک) کارشناسی ارشد
بهرام هاجری ارزیابی تطبیقی الگوهای ارائه خدمات دهیاری ، مدل تعاونی (اشتراکی )مدل نقطه ای مطالعه موردی : روستاهای بخش مرکزی شهرستان لامرد (فارس) کارشناسی ارشد
بهرام هاجری ارائه الگوی مناسب تخصیص اعتبارات خرد مبتنی بر معیشت پایدار روستایی ( مطالعه موردی جنوب استان فارس ) دکتری
منا حاجی حسنی ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی( مطالعه موردی .روستاهای شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد
پژمان حاتمی فر بررسی مدیریت یکپارچه زنجیره تامین صنعت گردشگری شهر اصفهان کارشناسی ارشد
پرناز حفظی بررسی علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی کارشناسی
امید جامی برنجه امکان سنجی استقرار ایستگاههای بازیافت پسماند صنعتی نصیرآباد (شهرستان رباط کریم ) کارشناسی ارشد
فاطمه جانجانیان نقش احساس امنیت گردشگران در توسعه گردشگری مطالعه موردی شهر همدان کارشناسی ارشد
لیلا کرمی نقش طراحی کالبدی محیطی در ارتقای امنیت (روستاهای شهر ستان شمیرانات) کارشناسی ارشد
مینا کریمی نقش گردشگری مسئولیت پذیر در کیفیت زندگی روستاهای هدف گردشگری (مورد مطالعه شهرستان گرگان) کارشناسی ارشد
سیده الهام میرصادقی بررسی و تبیین نقش توانمندسازی زنان در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بیجار) کارشناسی ارشد
فاطمه محمدزاده لاریجانی طراحی الگوی مدیریت زنجیره تامین درتوسعه مقصد های گردشگری روستایی(روستاهای کوهستانی جنگلی مازندران مرکزی ) دکتری
نادر ملائی نقش کارآفرینی در عملکرد دهیاری ها (مطالعه موردی: شهرستان فاریاب) کارشناسی ارشد
زهرا مرادپور تحلیل فضایی زنجیره تامین محصولات صیفی (مطالعه موردی شهرستان ورامین) کارشناسی ارشد
زهرا مرادپور برسی ارزیابی رضایتمندی روستاییان از خدمات دهیاری ها ( مطالعه موردی روستاهای فیروز آباد و قمی آباد استان تهران) کارشناسی
سهیلاسادات موسی صالحی تحلیل فضایی فرایند تولید و بازاریابی گل و گیاهان زینتی در گلخانه های شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد
ابوالفضل نوروزی امکان سنجی سهم منابع زکات در توسعه محلی ( مطالعه موردی شهرستان قزوین) کارشناسی
سجاد پورمحمد تبیین کیفیت زندگی در حوزه های روستایی پیراشهری کلانشهر تبریز کارشناسی ارشد
فرزانه قاسمی تاثیر گردشگری روستائی بر ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی زیست محیطی روستای گل زرد کارشناسی
فرزانه قاسمی عوامل موثر بر معیشت پایدار کشاورزان شهرستان شازند کارشناسی ارشد
الناز رضائی ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی کارشناسی
فاطمه رضائی بررسی علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی کارشناسی
محمد روستائی پاتپه امکان سنجی احداث و توسعه اقامتگاههای بوم گردی( مورد مطالعه شهرستان بروجرد) کارشناسی ارشد
مریم سعادتمندی بررسی راهکارهای توسعه گردشگری اجتماعی (حمایتی ) با استفاده از تکنیک PROMETHEE ( مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
صابر صدیقی تبیین عوامل تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی : شهرستان محمود آباد کارشناسی ارشد
محسن شیخ زاده راهبردهای کاهش آسیب پذیری بافت مسکونی در برابر زلزله ( مطالعه موردی : منطقه شش تهران) کارشناسی ارشد
نیلوفر تحریری فرد ارزیابی رضایتمندی روستاییان کلان ( بخش شمیرانات) و قمصر ( بخش کهریزک) از خدمات و درمانی با استفاده از مدل سرکوآل کارشناسی
امیر تلخاب امکان سنجی و مکان یابی استقرار مراکز خدمات یکپارچه روستایی کارشناسی ارشد
زینب ولی زاده راهبردهای کاهش خسارت ناشی از زلزله (مطالعه موردی : شهر دره شهر) کارشناسی ارشد
مهرداد یوسفی تاثیر بازارچ های مرزی در توسعه اقتصادی مناطق مرزی شهرستان مریوان بخش مرکزی دهستان زریبار کارشناسی
حسن احمدآبادی تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی ( مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق مهر امام رضا(ع)،شهرستان نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
کورش اخوان حیدری Explain the role of good governance in Facilitating entrepreneurial opportunities in rural areas دکتری دانلود 1398/11/28
احمد ایرانخواه کوخالو Spatial analysis of social vulnerability in peri-urban centers The study of the Hesarak area of the city of Karaj Using spatial intelligence methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
رقیه اسمعلی زاده Analysis of spatial patterns of temporal - spatial urban heat islands Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
فاطمه اکبری Analysis of the Effects of Climate Drought on the Instability of Rural Settlements (Case Study: Central District - Darmian County - South Khorasan) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
فاطمه اکبری Analysis of the Effects of Climate Drought on the Instability of Rural Settlements (Case Study: Central District - Darmian County - South Khorasan) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
کلثوم الوندی زاده Management of Environmental risk assessment of rural waste in Boyerahmad County (Case study: Central part) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
سجاد پورمحمد تبیین کیفیت زندگی در حوزه‌های روستایی پیراشهری کلان‌شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
آرزو ترابیان بررسی روند تحولات شغلی در سکونتگاه های روستایی (منطقه مورد مطالعه: بخش کن) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
شیوا تشرفی نقش گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی منطقه (مطالعه ی موردی استان اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
امیر تلخاب امکانسنجی و مکان‌یابی استقرار مراکز خدمات مدیریت یکپارچه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان فراهان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/04
مصطفی توکلی نغمه بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه پایدار منطقه ای (منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
امید جامی برنجه امکان سنجی استقرار ایستگاههای بازیافت پسماند جامد صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
حمید جان بزرگی ارزیابی پیامدهای تبدیل روستا به شهر بر روستاهای پیرامونی «حوضه ی نفوذ » " )مطالعه ی موردی : شهر صالحیه، بخش گلستان، شهرستان بهارستان استان تهران( کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
فاطمه جانجانیان The role of tourists’s feeling of security in tourism development Case Study: Hamedan City کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
مرضیه جعفری Introducing an Indigenous Pattern of Economic Resilience of Farmers Against the Impact of Drought (Case Study: Rural Areas of Fasa county) دکتری دانلود 1398/06/16
محسن جواهری تبیین اثرات اقتصادی شهرک صنعتی مأمونیه در توسعه روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
منا حاجی حسنی ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/23
سارا حسینی تحلیل اثرات رهیافت مدل تک جنسیتی مراکز گردشگاهی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
بهزاد دوستی سبزی Spatial – Locational Planning and organizing of rural management Services (Case study: village of Delfan County) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
معصومه ربیعی کاشانکی The Impact of Road Transport Development on the Space Organization Case Study (South Tehran region) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/01
سلمان رحیمی ارزیابی و تحلیل زیست پذیری در سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی بخش احمد آباد مستوفی (شهرستان اسلامشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
بلال رستگار Assessment of Earthquake hazards on worn and non-corroded tissues of Bojnourd city کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
حجت رضایی Presentation a pattern of Mid-Term Programs for Sustainable Development of Rural Economy in Yazd Province دکتری دانلود 1397/07/03
پانیذ رضایی سلطان آبادی تبیین الگوهای فضایی ازدواج و طلاق در نقاط روستایی شهرستان‌های کشور کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
علی رضائی ارزیابی و اولویت بندی ریسک مخازن آب آشامیدنی مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان های سده و شمس آباد از توابع بخش مرکزی کلان شهر اراک) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
محمد روستایی پاتپه Feasibility study of constructing and developing ecolodges (Case study: Borujerd, Iran) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
احمد سبزی نقش تعاونی های روستایی در توسعه اقتصاد روستایی:مطالعه موردی تعاونی های روستایی شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
مریم سعادتمندی بررسی راهکارهای توسعة گردشگری اجتماعی (حمایتی) با استفاده از تکنیکPromethee (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حمزه شکاری آرانی تحلیل نقش تولید محصولات باغی جدید در توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر نقش پسته (مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/22
حسین صادقی Explaining the pattern of industrial spatial organization of Fars province کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
شیما سادات طباطبایی تحلیل فضایی جایگاه مراکز آموزش و پرورش در سازمان فضایی مناطق روستایی مطالعه ی موردی: مناطق روستایی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
فاطمه عبدالصمدی The role of drought On Change User agricultural lands Khalajastan District of Qom کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
فاطمه عربی Effective Factors On Agriculturists Economy Security Feeling(Studing Case,Varamin Township). کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
محمد علیزاده طولی امکان‌سنجی طرح‌های ساماندهی فضاها و مراکز روستایی (مطالعه موردی: استان هرمزگان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
هدیه فخرآور تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی در شهرستان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
فرزانه قاسمی Affecting Factors On Sustainable Livelihoods of Rural Farmers (Case Study: Shazand County) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
فرهاد قائدی نقش گمرک بر پایداری سکونتگاه های شهری و روستایی (نمونه موردی: شهرستان جاسک) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
مرتضی قنبری سنجش عوامل موثر بر عملکرد دهیاری ها در توسعه روستا مطالعه موردی : شهرستان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
لیلا کرمی نقش طراحی کالبدی در احساس امنیت (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شمیرانات) دکتری دانلود 1398/03/11
مینا کریمی نقش گردشگری مسئولیت پذیر در کیفیت زندگی روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه : شهرستان گرگان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
هادی کریمی تبیین نقش کیفیت محیطی در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه ی قومی- فرهنگی اوراماناتِ استان های کردستان و کرمانشاه) دکتری دانلود 1397/04/13
میترا گلستانی Strategic planning for the development of Ecologes (Case Study: Golestan County) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
فاطمه محمدزاده لاریجانی Designing a Supply Chain Management Pattern for the Development of Rural Tourism Destinations (Mountainous – Forest Villages in Central Mazandaran) دکتری دانلود 1397/09/20
زهرا مرادپور Spatial Analysis Supply Chain Agricultural Products (Summer Crops) (Case Study: Varamin Township) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/05
نادر ملایی نقش کارآفرینی در عملکرد دهیاری ها(مطالعه موردی: شهرستان فاریاب) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
احمد ملکان Model of drought management in rural area based on resilience approach(case stady: villages of kangavar) دکتری دانلود 1398/09/20
بهمن ملکشاهی نیازسنجی آموزشی سازمان های مردم نهاد در توسعه کشاورزی (نمونه موردی: باشگاه کشاورزان جوانخراسان رضوی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
مهرسا مینایی بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم گردی در توسعه پایدار گردشگری روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
بهرام هاجری ارزیابی تطبیقی الگوهای ارائه خدمات دهیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
بهرام هاجری A Resource Allocation and Microcredits Model on Rural Sustainable Livelihoods (Case Study: The South of Fars Province) دکتری دانلود 1398/06/09
زینب ولی زاده راهبردهای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله(مطالعه موردی :شهرستان دره شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/26
نفیسه اشتری ارزیابی پتانسیل سیلاب و پیامدهای انسانی آن (مطالعه موردی حوضه تالار) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
مجید اصفهانی Feasibility of Tourism on the island Larak کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
مریم الله پناه نقش تشکیل تعاونی دهیاری ها در توسعه اقتصادی مناطق روستایی مطالعه موردی : دهستان دشت سر، شهرستان آمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
خاتون بحرینی بررسی نقش صنعت هتلداری در توسعه گردشگری جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/12
شیوا پورقربان عوامل موثر بر توسعه گردشگری تاریخی فرهنگی جزیره هرمز کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
پژمان حاتمی فر Evaluation of integrated tourism supply chain, case study: Isfahan city کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/22
سید امیر حسینی طراحی الگوی نظام پیشگیری محیطی از مخاطرات آسیب‌های اجتماعی جرم زا (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/21
سهیلا سادات موسی صالحی تحلیل فضایی فرایند تولید و بازاریابی گل و گیاهان زینتی در گلخانه های شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
سیما سعدی تأثیر بازارچه های مرزی در ارتقاء شاخص های اقتصادی مناطق روستایی مرز نشین (مطالعه مورد: مرز باشماق مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
محسن شیخ زاده راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر زلزله مطالعه موردی منطقه شش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
صابر صدیقی تبیین عوامل تشدید کننده تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی : شهرستان محمودآباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
علی فریدی ماسوله شاخص های گردشگری پزشکی استان های ج.ا.ایران سنجش کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
زینب محمدی تحلیل اثرات دگرگونی الگوی مسکن روستایی بر کارکردهای زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان مهاباد) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
روژین محمدی سراب تحلیل علل افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت قروه و پیامدهای اقتصادی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
منیره محمودی Strategies of the nature browsing development (ecotourism) of Shive-Sar (Paveh city) کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/10
فائزه مقداری نقش بازی‌های بومی محلی در توسعه گردشگری (موردمطالعه: شهرستان نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
اسماعیل نجفی Identifying and Spatial-temporal Analysis of urban Crime Hotspots (Case Study: Theft Crime in the City of semnan) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/31
زهرا نوروزی شیخلر Analysis of the Effects of Governance on Sustainable Economic Development in Rural Areas of Qom Province(case study: kahak) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/23
یوسف هاشمی Assessment and explanation sense of security in the border areas, case study (Arvand river border) کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی صنایع روستایی 4802311 2 22 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
توسعه پایدار فضایی - کالبدی سکونتگاههای روستایی 4802271 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بهینه کاوی در برنامه ریزی سیستم گردشگری 4802347 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مخاطرات زیست محیطی روستایی و عشایر 4801577 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 1 4801002 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 1 4801002 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار پیشرفته 4803324 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی 4802300 2 22 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحلیل های آماری در گردشگری 4802350 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه ها و سیاست های فضایی در برنامه ریزی گردشگری 4802345 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی صنایع روستایی 4802311 2 22 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
توسعه پایدار فضایی - کالبدی سکونتگاههای روستایی 4802271 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بهینه کاوی در برنامه ریزی سیستم گردشگری 4802347 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار و احتمالات 1 4801002 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارگاه استفاده از GIS و سنجش از دور در جغرافیای سیاسی 4801317 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی 4802300 2 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1397/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی 4802300 2 23 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1397/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا 4802753 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحلیل های آماری در گردشگری 4802350 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2