اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا پیشگاهی فرد

زهرا پیشگاهی فرد

زهرا پیشگاهی فرد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین اغنده بررسی فراز وفرود روابط ایران وجمهوری آذربایجان وعوامل زمینه ساز آن. کارشناسی ارشد
سیدسعید آقاسیدجعفر تحلیل ژئوپلیتیکی علل و زمینه های انتشار جغرافیایی سلفی ها در جهان اسلام با تاکید بر نظریه هاگراستراند کارشناسی ارشد
ریحانه عالم تاثیر موقعیت استراتژیک شاخ آفریقا بر مناقشات درون منطقه ای وفرصتهای فراروی ایران کارشناسی ارشد
حمیدرضا اله یاری بک آسیب شناسی ژئوپلتیکی رویکرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد
زهرا انصاری جایگاه زئواکونومیک خلیج فارس در قرن بیست و یک و رقابت ابرقدرتها کارشناسی ارشد
سلمان انصاری زاده تحلیل فضایی - مکانی حفره های فرهنگی و اجتماعی دولت در کلان شهر تهران دکتری
سلمان انصاری زاده توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلانشهر تهران کارشناسی ارشد
شیرخان انوری بررسی هیدروپلیتیک افغانستان و رابطه آن با ثبات سیاسی آن کشور کارشناسی ارشد
ندا عسکری بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره های 908و10 کارشناسی ارشد
رضا التیامی نیا تبیین اثرات متقابل جهان اسلام ومدرنیته از دیدگاه جغرافیای سیاسی دکتری
مرتضی فراهانی رتبه بندی قدرت ملی کشورهای خاورمیانه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی کارشناسی ارشد
کاظم قره خانی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران (بررسی یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر استان تهران ) کارشناسی ارشد
عاطفه گلفشان قلمرومالی ودولتهای ملی در حوزه خلیج فارس کارشناسی ارشد
شهریار حیدری تبیین فرایند های ژئوپلتیکی - ژئواکونومیکی قاچاق کالا و ارز در مناطق مرزی استان کرمانشاه دکتری
افشین کرمی تحولات جغرافیایی_سیاسی مرزهای غربی ایران در 200 سال اخیر کارشناسی ارشد
مهدی کرمی تبیین جغرافیای قاچاق و بررسی اثرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دکتری
حمیدرضا خالقی نژاد تحلیل قابلیتها وپیامدهای جغرافیایی استان شدن جنوب فارس کارشناسی ارشد
حسین مجدیان تاثیر مدیریت منازعات قومی بر امنیت اجتماعی ایران (مطالعه موردی استان خوزستان کارشناسی ارشد
اسکندر مرادی نقش قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در تقسیم کردستان (قرائت ژئوپلیتیکی) کارشناسی ارشد
سجاد مرادی نیا تحلیل سازه انگارانه عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر رقابت بین روسیه وآمریکا در جنوب غرب آسیا باتاکید بر شکل گیری الگوی رقابتی جدید در منطقه دکتری
سجاد مرادی نیا آسیب شناسی توزیع قدرت سیاسیدر کلانشهر تهران کارشناسی ارشد
سید رحمت اله موسوی فر ارزیابی منافع قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در قلمرو قفقاز کارشناسی ارشد
کتایون نصیری تبیین ژئوپلیتیکی نقش و جایگاه ورزش در باز آفرینی هویت با تاکید بر فوتبال (مطالعه موردی تیم تراکتورسازی تبریز و هواداران آن) کارشناسی ارشد
بهرام نصراللهی زاده رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در کردستان عراق باتاکید بر چشم انداز ژئوپلتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت آن ناحیه دکتری
یوسف پورعبدالله بررسی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران کارشناسی ارشد
مصطفی رشیدی آسیب شناسی ژئوپلیتیکی برنامه ریزی در فضای سرزمینی ایران با رویکرد آمایش سرزمین و ارائه مدل راهبردی دکتری
مصطفی رشیدی کردارهای جغرافیایی و تبیین سیاست خارجی به عنوان کرداری زئوپلتیکی کارشناسی ارشد
علی صادقی تبیین نقش دولت الکترونیک در افزایش قدرت ملی در ایران دکتری
محمود سازگاری اردکانی تبیین قلمرو های بازیگران سیاسی در خاورمیانه اخوان المسلمین دکتری
زهرا ادیب نیا بررسی ضرورت نگرش فضایی به سیاستهای جمعیتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/16
علی اصغر اسدی تحلیلی بر کارکردهای مهمان شهر های ویژه پناهندگان افغانی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
بهناز اسدی کیا Geopolitics and Russian Foreign Policy; Its Implications for Iran دکتری دانلود 1398/04/17
اسماعیل اصغری واستانی جنبش های قومی در پاکستان وتاثیر آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی:ایالت بلوچستان پاکستان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حسین آغنده بررسی فراز و فرود روابط ایران و جمهوری آذربایجان و عوامل زمینه ساز آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سعید آقاسیدجعفر تحلیل ژئوپلیتیکی علل و زمینه های انتشار جغرافیایی سلفی ها در جهان اسلام با تاکید بر نظریه هاگراستراند کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/20
رضاعلی التیامی نیا تبیین اثرات متقابل جهان اسلام ومدرنیته از دیدگاه جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1390/10/13
حمیدرضا اله یاری بک آسیب شناسی ژئوپلتیکی رویکرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
زهرا انصاری جایگاه ژئواکونومیک خلیج فارس در قرن بیست و یک و رقابت ابرقدرتها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
شیرخان انوری Study of Afghanistan`s hydro politics and its relation to its political stability کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/24
مهران پوزش تبیین ابعاد و پیامدهای جغرافیای سیاسی اجرای طرح تحول سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد دکتری دانلود 1398/06/30
حمید تاجدوزیان بررسی نقش جغرافیا _ فرهنگ در تکوین ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با رویکرد سازه انگاری دکتری دانلود 1392/04/05
علیرضا توکلی بررسی تاثیر ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان د رامنیت مرزهای شمال شرقی ایران کارشناسی ارشد 1380
علیرضا توکلی بررسی تاثیر ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان د رامنیت مرزهای شمال شرقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
شهریار حیدری تبیین فرایندهای ژئوپلتیکی- ژئواکونومیکی قاچاق کالا و ارز در مناطق مرزی استان کرمانشاه دکتری دانلود 1391/12/15
حجت حیدری صوفیانی سازماندهی سیاسی فضا در ایران بر اساس شاخص های استاندارد جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
محمد حسینی تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلیتیکی با تأکید بر جایگاه ایران دکتری دانلود 1393/09/25
حمیدرضا خالقی نژاد تحلیل قابلیتها وپیامدهای جغرافیایی استان شدن جنوب فارس کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
نیما رجبلو بررسی سیر تحولات جغرافیای سیاسی در ایران از تاسیس دارالفنون تا زمان حاضر کارشناسی ارشد دانلود 1384
سردار محمد رحیمی چرخه های نظم و گذار ژئوپلیتیک و تاثیر آن بر تحولات سیاسی افغانستان در قرن بیستم دکتری دانلود 1387/12/21
مصطفی رشیدی کردارهای جغرافیایی و تبیین سیاست خارجی به عنوان کرداری ژئوپلیتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/20
مصطفی رشیدی آسیب‌شناسی ژئوپلیتیکی برنامه‌ریزی در فضای سرزمینیِ ایران با رویکرد آمایش‌سرزمین و ارائه‌ی مدل راهبردی دکتری دانلود 1393/08/20
محمود سازگاری اردکانی تببین قلمروخواهی بازیگران سیاسی در منطقه خاورمیانه مطالعه موردی: جنبش اخوان‏المسلمین دکتری دانلود 1393/11/21
امجد سیفی لاله آمایش سرزمین در استان کردستان با رویکرد دفاعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
ناصر سلطانی خلیفانی تبیین جایگاه گردشگری در سیاستهای آمایشی مناطق مرزی شمال غرب ایران دکتری دانلود 1388/09/02
ندیمه سلیم نژاد تحلیـل تاریخـی و ژئو پلتیکی روابط ایـران و عراق کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسن صابری بررسی قابلیت های جغرافیایی استان شدن غرب مازندران و شرق گیلان (از شهرشتان نور تا شهرستان رودسر) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
علی صادقی تبیین نقش دولت الکترونیک در افزایش قدرت ملی در ایران دکتری دانلود 1391/02/19
ریحانه عالم تاثیر موقعیت استراتژیک شاخ آفریقا بر مناقشات درون منطقه ای و فرصت های فراروی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/04
ندا عسگری بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره های 10- 9- 8) مطالعه موردی: شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
ندا عسگری بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره های 10- 9- 8) مطالعه موردی: شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
سیدمحمد عیسی نژاداتشگاه بررسی نقش سازمان ملل متحد در روند تحولات مناقشه ناگورنو قره باغ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
سیدمحمد یعقوبی تبیین ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ی خلیج فارس مبتنی بر انرژی های فسیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
خسرو علیپور بررسی تاثیرات متقابل ویژگهیای ژئوپلیتکی ایران وفققاز جنوبی ( با تاکید برامنیت) کارشناسی ارشد 1380
بهادر غلامی تغییرات اقلیمی؛ چالش‌ها و فرصت‌های جدید در جغرافیای سیاسی دریاها (مطالعه موردی: ذوب شدن یخ‌های قطب شمال) دکتری دانلود 1394/12/08
مرتضی فراهانی رتبه بندی قدرت ملی کشورهای خاورمیانه با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/11
عتیق اله قمری تحلیل ژئوپولیتیکی مدیریت سرزمینی در افغانستان و ترسیم چشم انداز آمایش سرزمین در این کشور دکتری دانلود 1397/09/05
افشین کرمی تحولات جغرافیایی سیاسی مرزهای غربی ایران در 200 سال اخیر و چشم انداز پیش رو کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/4
افشین کرمی اثر نومادیسم بر تحولات جغرافیایی ـ سیاسی در ایران (از صفویه تا پهلوی) دکتری دانلود 1394/12/10
مهدی کرمی Explaining the geography of smuggling and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1397/12/13
فرشید لایقمند The role of geographical factors in the lack of development of Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
حسین مجدیان تأثیر مدیریت منازعات قومی بر امنیت اجتماعی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
اسکندر مرادی ژئوپولیتیک وگفتمان: بازخوانی فراروایت های دانش/قدرت دکتری دانلود 1390/02/04
سجاد مرادی نیا آسیب شناسی توزیع فضایی قدرت در کلانشهر تهران با تاکید بر حکمروایی شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/25
مهدی میرزاده کوهشاهی تبیین اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه‏ی موردی: ایران و عربستان سعودی دکتری دانلود 1392/12/20
الهه مشک بید تبیین زمینه های توسعه مناسبات منطقه ای ایران بر اساس رویکرد ژئوپلیتیک صلح دکتری دانلود 1397/11/24
احمد معنوی لورون تبیین حفره‌های اجتماعی دولت در شهر تهران" (مطالعه موردی کودکان کار) دکتری دانلود 1397/04/17
مهدی ملک حسینی نقـش ژئوپلتیک خلیـج فارس در امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسن مومنی بررسی فرصت¬ها و چالش¬های سیاسی- امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حمیده مومنی تحلیل ژئوپلتیکی روابط ایران و ترکیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد سازه انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/25
علی نادری نقش محصول استراتژیک گندم ایران در رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه آسیای غربی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
محمد نصیری آسیب شناسی ژئوپلیتیکی سیاست های ایران در قبال افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
بهرام نصراللهی زاده رقابت قدرت‌های منطقه‌ ای و فرامنطقه‌ ای در کردستان عراق؛ با تأکید بر چشم‌ انداز ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت آن ناحیه دکتری دانلود 1396/07/17
مهسا واعظی Study the role of local government in tourism development (Case Study: Tourism in Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
علیرضا احمدنژاد جهـانی شـدن و تاثیـر آن بر امنـیت ملـی ایـران کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا احمد نژاد جهانی شدن و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد 1383
احد اسعدی کهنه شهری بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه بر روابط متقابل دو کشور کارشناسی ارشد 1379
مقصود آقا محمدی بررسی علائق ژئوپولیتیکی قدرتهای جهانی به ایران در دوره نظام دوقطبی کارشناسی ارشد دانلود 1381
رضاعلی التیامی‌نیا آب و دورنمای نقش آن در مناسبات میان کشورهای خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
عزیز امیرپور ناحیه گرایی؛ کشاکشهای قومی و سیاسی(نمونه موردی: شمال عراق از سال 1332 تا سال 2003) کارشناسی ارشد 1383
سلمان انصاری زاده توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلان در کلان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/18
علی بختیارپور آستانه های یک تحول ژئوپلیتیکی در خلیج فارس کارشناسی ارشد 1378
یوسف پورعبدالله بررسی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران(نمونه موردی: استان آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
امیر پور عزیز ناحیه گرایی، کشاکشهای قومی و سیاسی (نمونه موردی: شمال عراق از سال 1932 تا سال 2003) کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا توکلی بررسی تاثیر ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان در امنیت مرزهای شمال شرقی ایران کارشناسی ارشد 1380
سامان جعفری الگوی کاربری نرم افزارها در تحقیقات جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
رضا جنیدی ویژگی‌های ﮊئوپلیتیکی ترکمنستان و رفتار سیاسی مترتب از آن در قبال جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384/4/16
مرضیه حسینی تاثیر مهاجرت بر تغییرات فرهنگی در الگوهای ازدواج زنان مهاجر افغانی ساکن تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
الهام حسینی ابرقوئی چشم اندازژئوپلیتیک انرژی در منطقه خلیج فارس در سال 2020 کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/30
فاطمه خادمی بازنمایی جنسیت در فرهنگ مکتوب از خلال مطالعه لغتنامه های معاصر فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/21
علی دوست امیری نقش نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز در همبستگی ملی( مطالعه موردی: استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
محمد علی رحمانی قلمرو خواهی ایران و آمریکا در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/15
ناصر رضایی بررسی حفره های دولت در ایران مظالعه موردی: شهرستان نهاوند دکتری دانلود 1386
داوود رضائی سکه روانی آمایش مناطق مرزی«با تاکید بر ملاحظات دفاعی امنیتی» مطالعه موردی استان بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
مهرداد رفیعی ژئوپلیتیک دریای مازندران با تاکید بر روابط ایران وروسیه کارشناسی ارشد 1379
بهادر زارعی نقش عوامل جغرافیائی استان بوشهر در امنیت ملی ایران"ز دیدگاه جغرافیای سیاسی " کارشناسی ارشد دانلود 1376
افسر زارع گاریزی تاثیر انرژی خلیج فارس (نفت و گاز) بر راهبردهای سیاسی چین و ژاپن کارشناسی ارشد دانلود 1381
پرویز سلیمانی مقدم تنگناهای ژئوپلیتیکی کشور عراق و تاثیر آن بر توسعه نیافتگی نواحی مرزی غرب ایران (استان ایلام ) کارشناسی ارشد دانلود 1381
پرویز سلیمانی مقدم نقش کدهای ژئوپلیتیکی در تعیین استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غربی آسیا دکتری دانلود 1387/06/31
محمود صفار نقش عوامل جغرافیایی در امنیت استان ایلام" جغرافیای امنیتی استان ایلام " کارشناسی ارشد 1376
حسن صمد زاده کلستان بررسی روابط میان اقوام ساکن در منطقه کوهستانی طالش کارشناسی ارشد 1380
محمد نظیف عبدی روند شکل گیری ابعاد حاکمیت ملی در عراق کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدجواد عزیزی فر بررسی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در استان فارس (با تاکید بر ادوار نهم و دهم) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
علی غفاری بررسی قابلیت ها و موانع توسعه استان زنجان از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
امیر قدسی بررسی عوامل ژئوپولیتیکی پاکستان و تاثیر آن بر رابطه با ایران (در دودهة اخیر) کارشناسی ارشد دانلود 1381
کاظم قره خانی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران (بررسی یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
مصطفی کاوئی بررسی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم (مطالعه موردی استـان اصفهـان) کارشناسی ارشد دانلود 1383
عاطفه گلفشان قلمرو مالی و دولت های ملی در حوزه خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
صغرا میراحمدی باباحیدری تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر پس از جنگ جهانی دوم کارشناسی ارشد دانلود 1388/01/31
اسکندر مرادی نقش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در تقسیم کردستان (قرائت ژئوپولیتیکی) کارشناسی ارشد دانلود 1383
ایوب مرادی جوکار جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران(مطالعه موردی استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/15
علی مشتاقی مدیریت مرزهای خشکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
عباس معرفت نیا بررسی قابلیتها و موانع توسعه استان آذربایجان غربی و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور کارشناسی ارشد 1379
سمیه مقدم بررسی جامعه شناختی نگرش زنان نسبت به مسایل اجتماعی خودشان کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/12
فتاح ملایی نقش رودخانه هیرمند در تکوین چالشهای سیاسی میان ایران و افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1384
جواد مهربان نیا جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران (مطالعه موردی: استان کردستــان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
رحمت اله موسوی فر ارزیابی منافع قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در قلمرو ژئوپلیتیکی قفقاز کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
کتایون نصیری تبیین ژئوپلیتیکی نقش و جایگاه ورزش در بازآفرینی هویت با تأکید بر فوتبال مطالعه موردی ، باشگاه تراکتور سازی تبریز و هویت هواداران آن ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای انتخابات 4802543 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش شناسی پژوهش علمی در جغرافیای سیاسی 4804007 2 44 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش شناسی تحقیق در جغرافیای سیاسی 4804055 2 44 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جغرافیای انتخابات 4802543 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
جغرافیای انتخابات 4802231 2 44 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جغرافیای انتخابات 4802543 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش شناسی پژوهش علمی در جغرافیای سیاسی 4804007 2 19 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در جغرافیای سیاسی 4802220 2 41 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای انتخابات 4802231 2 42 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای انتخابات 4802231 2 41 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش شناسی پژوهش علمی در جغرافیای سیاسی 4804007 2 19 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در جغرافیای سیاسی 4802220 2 41 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1