اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منصور جعفربگلو

منصور جعفربگلو،

دانشیار
  • مدیر گروه جغرافیای طبیعی

طرح های کاربردی