اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرامرز خوش اخلاق

فرامرز خوش اخلاق،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 02161113528
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی