اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید موسی حسینی

سید موسی حسینی،

دانشیار
  • نماینده دانشکده جغرافیا در هیات ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 02161113538
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

طرح های کاربردی