اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری،

استاد
  • رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
  • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02161113368
صفحه رخ نما