اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 02161113368
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن احدنژاد روشتی مدل‌سازی آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله-مطالعه موردی: شهر زنجان دکتری دانلود 1388/07/15
مهدی ارسطونژاد برنامه ریزی راهبردی گردشگری در ناحیه دماوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/01
محمد آقاجانی بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه فضایی- کالبدی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/14
علی باستین Presentation of livability pattern with an approach to urban governance (Case study: Bushehr City) دکتری دانلود 1397/11/30
علی باستین Presentation of livability pattern with an approach to urban governance (Case study: Bushehr City) دکتری دانلود 1397/11/30
شهرام پارسا تبیین الگوی شهر هوشمند با تاکید بر حکمروایی شهری تهران دکتری دانلود 1396/06/23
نوشین پاکدوست ساماندهی و توسعه فعالیت های مرتبط با فضاهای تفرجگاهی در شمال شهر تهران نمونه مورد مطالعه: رود دره درکه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/09
موسی پژوهان تحلیل الگوی ساختار فضایی منطقه کلانشهری تهران دکتری دانلود 1392/10/01
محمد حسین جانبابانژاد بررسی شاخص های شهر سالم در بابل و ارائه برنامه ریزی برای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/16
محمد حاجیان حسین آبادی Requirement to Achieve a pattern of transit-oriented development (TOD) in city (Case study: 3rd district of Isfahan) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
افسانه حبیبی پور برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم در محور شمال تهران (لواسان- شمشک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/25
قاسم حیدری برنامه ریزی تفرجی منطقه ای شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
علی حسینی تحلیل الگوی ساختاری و عملکردی چندهسته ای شهری در برنامه ریزی فضایی تهران دکتری دانلود 1394/09/15
امیرحسین خادمی Reducing Urban pollutions with approach Biophilic urbanism (region 14 in Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
علی خانی مکانیابی پارک های شهری با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی: منطقه دو شهر قم) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
نسیم رضایی بررسی نقش رسانه ارتباط جمعی در توسعه گردشگری شهر تهران با تاکید بر تولیدات بصری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
رامین ساعدموچشمی ضرورت های فضائی بازساخت شهر تهران در ارتباط با جهانی شدن دکتری دانلود 1392/06/25
مصطفی سعیدزاده The Strategy of Development of Sardasht city with CDS Approach کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/24
محمد سینا شهسواری بررسی رابطه اندازه شهر با آسیب پذیری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/18
علیرضا صادقی تحلیل فضایی تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی : منطقه 10 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
فرشید صادقی سنجش پایداری اجتماعی در مسکن مهر (نمونه موردی: مسکن مهر شهر جدید صدرا) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
محمد صفری تبیین الگوی بازآفرینی پایدار شهری با استفاده از اراضی قهوه ای مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری شهر اهواز دکتری دانلود 1397/06/27
اصغر عابدینی راهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غبررسمی. مورد مطالعه: اسلام آباد کشتارگاه اورمیه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
طاهر عبداللهی تحلیل روند توسعه فیزیکی اسلامشهر در چهار دهه اخیر کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
مریم عبداله پور بررسی تطبیقی سنجش کیفیت محیط شهری در بافت های فشرده و گسترده شهری(محله گل ها منطقه 6 و محله شهران شمالی منطقه 5 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
محمدرضا عبدلی تبیین الگوهای فضایی و گونه های گردشگری در شهرهای فرودگاهی (مورد مطالعه: شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)) دکتری دانلود 1396/11/16
محمدرضا عبدلی تبیین الگوهای فضایی و گونه های گردشگری در شهرهای فرودگاهی (مورد مطالعه: شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)) دکتری دانلود 1396/11/16
فرشید عشق آبادی مدل‌سازی اثرات متقابل الگوهای کاربری زمین و حمل‌ونقل شهری تهران دکتری دانلود 1391/10/02
شیوا علاف باشیان ارائه الگوی مدیریت توسعه فضایی در مناطق شهری اصفهان با تأکید بر آمایش سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/11
سعیده علیجانی تبیین الگوی زیست پذیری شهر تهران؛ مطالعه موردی؛ منطقه 22 دکتری دانلود 1398/04/30
محمد علیزاده برنامه ریزی راهبردی در راستای توسعه گردشگری با تاکید بر شهرستان خلخال کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
هادی علیوردیلو ارائه یک روش هوشمند جهت مکانیابی صنایع (مورد: استان مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
امین فرجی ملائی تبیین الگوی توسعه متعادل منطقه ای (مورد: منطقه قزوین) دکتری دانلود 1393/04/08
هوشیار فرهادی تحلیل کاربری اراضی شهر پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
محمد فعلی راهبرد توسعه شهر سنقر (CDS) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
یونس قاسمی برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
پیمان قدسی الگوی توسعه مناطق مرزی از دیدگاه آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان پاوه) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
حسین قهرمانی تحلیل نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی استان اصفهان با تاکید بر ساختار فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
اکبر محمدی کاربری اراضی و کیفیت هوا در شهرها (نمونه موردی: شهر تهران) دکتری دانلود 1392/11/27
ژاله محمدی خمینی ساماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله؛ کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
مصطفی محمدی ده چشمه مدلسازی مؤلفه های ریسک پذیر مؤثر در ایمن سازی شهر کرج دکتری دانلود 1390/10/06
زهرا مرادی The explanation of the urban worn-out texture livability in the district 7 of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
سید محمد میر تقیان رودسری Explanation the Loyalty Model of Cultural Heritage’s Tourists in Ramsar Tourism Destinations کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/26
محمد میره سیاست ها و الگوی برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری-مورد: شهر قم دکتری دانلود 1388/10/28
سحر مصباحی Improvement Strategies for Earthquake Resilience in the Historical Context of Kerman کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
آتنا معین مهر Spatial Modeling of Tehran Province Tourism Routes based on Spatial Intelligence System کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
عباس مینایی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی:شهر گرمی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/02/06
بابر منصوری برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علی مهدی Understanding the Impact of Environmental Indicators on Urban Health Case Study: of Eight Municipality Districts of Greater Qom دکتری دانلود 1397/11/30
حافظ مهدنژاد Measurement and spatial analysis of urban poverty areas (Case Study: Varamin City) دکتری دانلود 1394/11/24
حافظ مهدنژاد تحلیل کاربری فضای سبز شهر اسلامشهر با تاکید برنظریه توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
محمد حسین موسوی سنجش میزان کیفیت زندگی در بافت پژمرده شهری(مورد مطالعه: محله سیروس منطقه 12 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
محمد مولائی قلیچی Explanation and Presention of optimal pattern to Urban Growth Management (Case study: karaj City) دکتری دانلود 1397/06/26
محمد مولاِِئی قلیچی Explanation and Presention of optimal pattern to Urban Growth Management (Case study: karaj City) دکتری دانلود 1397/06/26
علیرضا نجف پور سیاست های زمین شهری و تاثیر آن در توسعه فیزیکی شهر اورمیه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
عامر نیک پور شهر فشرده تئوری در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل) دکتری دانلود 1390/10/19
وحید یوسفی ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی در شهرهای کوچک مورد مطالعه: شهر قیدار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
واحد احمد توزه بررسی و تحلیل عدالت فضایی در شهر سقز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
مریم احمدی نخستین تبیین الگوی شکوفایی شهری قزوین دکتری دانلود 1396/02/09
صالح اسدی سنجش روند توسعه فیزیکی شهر شیراز از دیدگاه شاخص های تراکمی رشد هوشمند شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محمود اسکندری بررسی چالش های عملی توسعه گردشگری خلاق در شهر بامیان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
رخساره آقایاری راهبرد توسعه شهر (CDS) (مطالعه موردی:شهر خدابنده) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
آلاله اقبال زاده شناسایی روندهای محیطی مؤثر برکسب و کارهای گردشگری مبتنی بر طبیعت (مطالعه موردی: جزیره قشم) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/11
محمدعلی اکبری سلامی بررسی عوامل موثر در شکل گیری پدیده زوال شهری (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
اسماعیل بیگی هرچگانی شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل گیری خوشه های کسب و کار (مطالعه موردی کسب وکارهای نانو فناور) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/16
سلیمان بهره مند تحلیل ساختار فضایی منطقه با تأکید بر راهبرد عدالت فضایی موردمطالعه ( استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
رحمان پارسا شناسایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری در کلان‌شهر تهران با هدف کاربست در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 15تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
حاتم پرنیان Explanation Of Strategy For Border Regions By Spatial Planning Aproach Case Study (Ormieyeh – Salmas Zone) کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/24
رجب پناهی بررسی تاثیرات کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنیاد پارس آباد دکتری دانلود 1388/03/10
محمد پور اکرمی تحلیل ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/23
محمد پور اکرمی Analysis of the physical aspects of urban resilience against earthquakes (Case Study: District 12 of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/23
نعیمه ترکمن نیا ساماندهی کاربری اراضی با تأکید بر نظریه رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
اسماعیل تقوی زیروانی تحلیل فضایی سیر تحول نظام کاربری اراضی کلان شهر تهران ( مطالعه موردی : منطقه 22شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
محمد علی جعفری بررسی و تحلیل فضاهای بی دفاع شهری در ناحیه ۳ شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
کیوان جمالی تأثیر ICT بر توسعه آینده شهرها (نمونه موردی: شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
روناک جمشیدی An investigation on the increase of people’s cooperation in reinforcement of informal habitats (Case study Vakilabad, and Islamabad regions of Urmia city) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
زهرا جهانی الگوی توزیع فضایی اعتبارات عمرانی در استان فارس از دیدگاه آمایش سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
حسن جواهری تحلیل فضایی نابرابری اقتصادی ناشی از چرخه انباشت سرمایه در شهرهای میانی (نمونه‌های موردی : شهرهای بانه و کامیاران) دکتری دانلود 1393/10/22
سید هادی حسینی الگوسازی پایداری توسعه شهر میانی سبزوار دکتری دانلود 1389/03/23
علی حسینی امکان سنجی فضاهای گذران اوقات فراغت با تاکید بر بازآفرینی بافت فرسوده شهری در محله قیطریه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
اکبر حمیدی ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده شهری ( مطالعه موردی : منطقه 11 شهرداری تهران ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
رزگار حمزه پور The study of available land capacities focusing on infill development کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
حمیدرضا خالقی نژاد تحلیل قابلیتها وپیامدهای جغرافیایی استان شدن جنوب فارس کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
فاطمه خزایی زاده بررسی و تحلیل وضعیت کیفیت زندگی درمحیط شهری محله ی نارمک کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/25
رسول دارابخانی بررسی آسیب پذیری بافتهای شهری از نظر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه :منطقه 11 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
مجید دارستانی فراهانی شناسایی موانع محیطی کارآفرینی اجتماعی در سازمان ها و موسسات خیریه استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/07
مجید دارستانی فراهانی شناسایی موانع محیطی کارآفرینی اجتماعی درسازمان هاوموسسات خیریه استان تهران کارشناسی ارشد 1389/12/03
مجید دارستانی فراهانی شناسایی موانع محیطی کارآفرینی اجتماعی در سازمان¬ها و موسسات خیریه استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/07
مرتضی دین محمد the regional of intermediate cities in the regional development(case study: shahriyar county) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
سید علی نادر دهقانی الوار موانع و پتانسیل¬های اعمال سیاست رشد هوشمند شهری در ایران دکتری دانلود 1393/12/11
محمد دهقانپور تاثیرات اجتماعی فضایی تصمیمات کمیسیون ماده 5بر شهرهای ایران با تاکید بر مشارکتهای مردمی.نمونه موردی بندربوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/09
طاها ربانی کاربرد رویکرد آینده¬پژوهی و تفکر راهبردی در برنامه ریزی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر بانه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
طاهره ربیع پور ارزیابی سطح رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (شهر لاهیجان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
حسن رزاقی سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری(مورد مطالعه : منطقۀ آزاد ارس) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
عباسعلی رستگار کلاته شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی در بخش گردشگری روستایی و کشاورزی در مناطق بوژان و قدمگاه نیشابور کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
علی رستگارموحد بررسی تاثیر روابط همسایگی بر میزان احساس امنیت در ساکنین سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی :شهر تهران - محله های دارآباد - شهرک شهید باقری – سوهانک) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
آیت رشنوفر بررسی الگوی نظام مدیریتی طرح های آمایش سرزمین نمونه موردی (استان لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
اعظم رضایی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در دیوارنگاری های شهر تهران با رویکرد مخاطب محوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
اعظم رضایی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در دیوارنگاریهای شهر تهران با رویکرد مخاطب محوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
عباس رضایی کرسامی بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی در سطح شهر ساری کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/18
حسین رفیعی مهر بررسی کیفیت زندگی در مناطق حاشیه نشین (مطالعه موردی :محله حصار همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
ابراهیم رودباری ساماندهی بافت فرسوده شهری نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
سعید رویین تن برنامه ریزی آمایش سرزمین ناحیه غرب فارس با رویکرد پدافند غیر عامل کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
جواد زارعی سنجش کیفیت زندگی درقلمرو بافت فرسوده شهری مطالعه موردی منطقه 9شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
مهلا زارعی تحلیل بر توسعه فیزیکی شهر مشهد با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
جاوید زاهدی سنجش کیفیت زندگی شهری مهاجران افغانستانی مقیم ایران با رویکرد ذهنی ( مطالعه موردی: شهر رباط کریم) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/22
حامد ساعدی جایگاه مدیریت شهری درتحقق معماری اسلامی- ایرانی (مورد مطالعه: شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393
زهرا سالاری مقدم ساماندهی بافت فرسوده شهرستان شوش با تاکید بر مشارکت مردمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
آزاده سالم الگوی بهینه مدیریت شهری در حوزه پسماند (مورد مطالعه: شهرستان لواسان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
پروانه سالم ارائه الگوی تأمین درآمد پایدار برای مدیریت شهری (مورد مطالعه: منطقه 7 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
ریحان سروش مقدم نقش فعالیت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/04
غلامرضا سعیدی شناسایی و اولویت بندی عوامل نهادی اثرگذار بر شکل گیری کسب و کارهای خانوادگی ( مطالعه موردی صنایع دستی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/11
محمدرضا سلیمان زاده بررسی رابطه بین تراکم ساختمانی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی: کلانشهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
هادی سلیمانی گچی قلعه سی تحلیل و ارزیابی نشانه های شهری در نقشه های ادراکی شهروندان شهر مهاباد کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
غلامرضا شامی زاده شناسایی عوامل موثر بر رقابت مندی خوشه های صنعت مطالعه موردی خوشه مبلمان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
عبداله شیخی استراتژی های توسعه شهر پیرانشهر با رویکرد سی دی اس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
حسن شیخ الاسلامی بررسی راهکارهای توانمندسازی شورایاری‌های محلات شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهدی شیری پور ارزیابی کیفیت زندگی شهری در بعد کالبدی- محیطی منطقه ده شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
امیر شریفی آسیب شناسی مدیریت شهر سنندج با رویکرد حکمروایی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
محمدرضا شریفی دونچالی پتانسیل سنجی ایجاد مناطق آزاد تجاری با رویکرد آمایش سرزمین (مورد مطالعه شهرستان بابلسر) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
کنعان صالحی Organizing the Border Small Markets of Kurdistan Province;With a Special Planing Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
المیرا صبرعلیلو تاًثیرات منطقه آزاد و تجاری در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری های اراضی محدوده منطقه آزاد ارس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
امین صفدری مولان بررسی تاثیرات متقابل سیستم حمل ‌و نقل شهری و نظام کاربری زمین در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
رضا صفری تحلیل نظام کاربری اراضی شهر محمدیه کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
کرم صفری بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری شهر سلماس کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
نازیلا ضامن میلانی Physical Reorganization and Improvement of Old Texture and Slum Area in Yousef Abad Neighborhood of Tabriz کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
مسلم ضرغام فرد ارزیابی سیاست‌های مسکن(بعد از انقلاب) از منظر تأمین نیاز گروه‌های هدف: تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
ساناز ظهیری میرابادی بررسی تطبیقی خدمات شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی محلات قیطریه و آیت¬الله دستغیب شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
مسلم عارفی تحلیل نابرابری های فضایی نواحی استان لرستان از دیدگاه آمایش سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/24
شاخوان عبدلله حسین ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی مطالعه موردی: شهرسلیمانیه،کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
طیبه عزیزی An investigation on the influence of possession security on the quality of housing framework in informal habitats (A case study: Vakilabad and Islamabad Regions in Urmia) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
فریماه عشوری اصول و شاخص های زیست پذیری در شهر های ساحلی نمونه موردی شهرتنکابن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مینا عقیلی بررسی جایگاه منطقه 20 تهران(شهرری) از دیدگاه شاخص های شهر سالم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
نورمحمد علیزاده تبیین الگوی توسعه فضائی-کالبدی شهر هرات (افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
محمد رضا علمی الگوی بهینه مکان یابی شهرهای جدید براساس معیارهای پایداری (مطالعه موردی منطقه تهران) دکتری دانلود 1392/04/24
بهزاد عمران زاده تبیین عدالت فضایی در شهر آرمانی اسلام (مطالعه موردی: ‌کلان‌شهر تهران) دکتری دانلود 1394/06/16
امیر فتحی بررسی ملاحظات امنیتی - دفاعی آمایش سرزمین؛ (نمونه موردی: استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
صالح فربود توسعه ی میان افزای بافت فرسوده شهری(محله چیذر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
فرخ فرخی Demonstration of a Conceptual Framework for Visual Management of Tehran Metropolitan کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
سجاد فردوسی برآورد ظرفیت برد گردشگری ساحلی به منظور توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: بندر گز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
ابراهیم فرهادی Analysis of the Effects of Land Use Planning on Housing Prices(Case Study: 7 Region of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
حسین فرهادی خواه Making safety the urban defenseless areas (case study: the Shahid Harandi neighborhood) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/14
حسین قبادی تحلیل نابرابری‌های فضایی در مناطق مرزی از دیدگاه آمایش سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
هادی کیانی ارائه الگوی تعادل فضایی نواحی منطقه خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
محمد کمیلی تحلیل عملکردعناصرهویت بخش به منظرشهری (نمونه موردی بخش مرکزی تهران منطقه12) دکتری دانلود 1392/10/16
مهدی گنجور امکان سنجی ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی :محله شبیری - جی تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
اکبر محمدی برنامه ریزی مسکن گروههای کم درآمد با تاکید بر پتانسیل بافتهای فرسوده-مورد:شهر سنندج دکتری دانلود 1392/06/12
روح الله محمدی تحلیل کاربری اراضی شهری دو گنبدان با تاکید بر توسعه پایدار شهری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
فخرالدین محمودیان بررسی و تحلیل گردشگری مذهبی در استان قم و راهکارهای توسعه آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
ابوالفضل مرادی راهبرد توسعه شهراراک (CDS) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
سیدمحمد میرحبیبی اولویت سنجی مکان بهینه سرمایه گذاری گردشگری در استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
موسی میرزائی Analysis of immunization strategies Residentials spaces against crime in Tehran The case study, District 12 of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
محرم مزرعه لی نقش صنعت توریست در باززنده‌سازی بافت‌های فرسوده شهری (بافت فرسوده محدوده ناحیه 2 شهر خوی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
رحیم معروفی تدوین روش بهینه برای مداخله دربافت های فرسوده شهری با تاکید برنقش مدیریت شهری(شهراقبالیه) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
توحید معصوم زاده قره خاچی بهینه سازی کاربری زمین در ابعاد کالبدی- فضایی محله (مورد مطالعاتی:محله شهید سرابی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/09
محمدرضا معمارزاده تبیین و ارائه الگوی تاب آوری شهری مطالعه موردی جزیره کیش دکتری دانلود 1396/07/01
حمیدرضا ملکی تعیین مولفه های مقاوم سازی بافت فرسوده نمونه موردی محله ملاشیه شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
رضا منفردی راز تحلیل عوامل موثر بر تقاضای گردشگری( مطالعه موردی: شهر مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
مصطفی ناصحی سناریوپردازی درباره آینده‌های شهر قم با رویکرد پیشگیرانه به مدیریت بحران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
اسماعیل نجفی Identifying and Spatial-temporal Analysis of urban Crime Hotspots (Case Study: Theft Crime in the City of semnan) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/31
وحید نیک پی ارزیابی و سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، شهر یاسوج براساس الگوی حکمرانی خوب شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
ریحانه نیک فلاح Earthquake Disaster Management in The Texture Worn of Urban کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
فریده واحدی Planning for regenerating and reorganazing neighborhoods; using smart growth approach (Case study:Emamzade seyyed bahlool neighborhood, khoy city) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
رشید یوسفی Planning and Sustainable Development Housing in Zanjan City کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
ابوذر وفایی تبیین الگوی برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر کاشان دکتری دانلود 1395/02/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری (رشد هوشمند، شهر خلاق و ...) 4802272 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4802286 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4802286 2 20 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدل های تصمیم گیری و آینده پژوهی در جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 4802346 2 22 | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارگاه آمایش سرزمین 4802332 2 22 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ارزیابی سیاست های مسکن و بازآفرینی شهری 4802323 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدل ها و فنون تصمیم گیری در آمایش شهری 4802292 2 22 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید 4802290 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها 4802278 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کارگاه آمایش شهری و منطقه ای 4802214 2 22 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدل های تصمیم گیری و آینده پژوهی در جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 4802346 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری (رشد هوشمند، شهر خلاق و ...) 4802272 2 36 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4802286 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4802286 2 24 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارگاه تهیه طرح آمایش سرزمین 4802862 2 34 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظریه ها و سیاست های فضایی در برنامه ریزی گردشگری 4802345 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شهرها و شهرک های جدید 4802641 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مدل ها و فنون تصمیم گیری با تاکید بر برنامه ریزی شهری 4802236 2 44 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید 4802211 2 44 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها 4802278 2 44 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2