اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشاد امیراصلانی

فرشاد امیراصلانی،

دانشیار
  • دبیر کمیته بین الملل نشست سلامت: تهدیدات جهانی تخریب خاک
  • دیپلماسی شهری و توسعه شهرها: راهبردهای اقدام در عرصه بین الملل
  • کمیسیون تخصصی سنجش از دور وزارت علوم
  • معاون آموزشی دانشکده جغرافیا
  • کمیته علمی همایش بین المللی Geospatial 2019
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 61113359
اتاق : 108
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی