اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113537
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای اقتصادی 4801153 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای اقتصادی 4801153 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآفرینی 4801283 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کارآفرینی 4801283 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه جهانی) 4802343 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 4801271 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کارگاه برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی 4802314 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری 4801342 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه جهانی) 4802343 2 22 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای 4820067 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
گردشگری روستایی 4802745 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
جغرافیای اقتصادی 4801153 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارآفرینی 4801283 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
کارآفرینی 4801283 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 4801271 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 10 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مخاطرات انسانی 4820058 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای روستایی ایران 4820082 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای ارتباطات 4820087 2 20 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2