اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 02161113537
صفحه رخ نما