اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند،

استادیار
  • مسئولیت دوره آموزش مجازی دانشکده جغرافیا

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال