اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113537
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکرم ابشی لو تاثیرتولیدو صادرات سرویس چوب بر توسعه اقتصادی روستای احمد آباد مستوفی کارشناسی
فائزه عسگری تاثیر فعالیت نواحی صنعتی بر فعالیت کارآفرینانه روستاهای پیرامون شهرستان تفرش کارشناسی
ابوالفضل عبادی فرکوش بررسی آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی بخش چمستان نعمت آباد کارشناسی
فاطمه فرشید نقش کارافرینی در توسعه روستایی کارشناسی
رضا فرشته خوی گردشگری آب درمانی و تاثیرآن بر اقتصاد نواحی روستایی کارشناسی
فرشته منصوری تاثیر کارافرینی گردشگری بر توسعه اقتصادی روستاها (روستای ابنیک منطقه رودبار قصران کارشناسی
رضا شکارتبارفیروزجائی بررسی عوامل رونق گردشگری کشاورزی در بخش بندی شرقی بابل کارشناسی
امیر زمانی بررسی چگونگی توسعه گردشگری روستای ویر حول محور گنبد سلطانیه و معبداژدها کارشناسی
مینا زارعی حیه نقش شوراها در مدیریت روستایی دهستان زرکان کارشناسی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای اقتصادی 4801153 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای اقتصادی 4801153 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآفرینی 4801283 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کارآفرینی 4801283 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه جهانی) 4802343 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 4801271 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کارگاه برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی 4802314 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری 4801342 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه جهانی) 4802343 2 22 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای 4820067 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
گردشگری روستایی 4802745 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
جغرافیای اقتصادی 4801153 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارآفرینی 4801283 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
کارآفرینی 4801283 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 4801271 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 10 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مخاطرات انسانی 4820058 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای روستایی ایران 4820082 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای ارتباطات 4820087 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2