اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرا تومانیان

آرا تومانیان،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113536
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی