اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد پوراحمد

احمد پوراحمد،

استاد
 • همکاری با سازمان سنجش و آموزش کشور
 • سردبیری فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی
 • سردبیری مجله شهر ایرانی اسلامی
 • عضو شورای پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • عضو شورای علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری
 • عضو کمیسیون تحول علوم انسانی دانشگاه تهران
 • هیات تحریریه مجله آمایش سرزمین
 • عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • عضو شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه در امور علوم انسانی
 • دبیر هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
 • عضو کمیته علمی المپیاد علوم جغرافیایی
 • عضویت در هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی
 • 150 ساعت فعالیت علمی در جشنواره فارابی
 • عضو کمیته تخصصی پژوهش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • ارزیابی کتاب جغرافیای شهری ایران برای گروه تخصصی جغرافیای سازمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو هیات داوری گروه آموزشی علوم انسانی در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395
 • سخنران در همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه گلان
 • تمدید عضو گروه تخصصی گردشگری در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضویت در کارگروه پژوهشی((مطالعات محیطی )) پژوهشکده سمت
 • عضو ششمین دوره هیات ممیزه جهاد دانشگاهی

طرح های کاربردی