اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا جلوخانی نیارکی

محمدرضا جلوخانی نیارکی،

دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی نشانی استاندارد مکانی ملی (GNAF)
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 61113368
صفحه رخ نما