مدیر گروه ها مدیر گروه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیای طبیعی

جغرافیای انسانی و برنامه ریزی

سنجش از دور و GIS سیاسی
دکترمنصور جعفر بیگلو دکتر حسین منصوریان دکتر نجمه نیسانی دکتربهادر زارعی