نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

هسته توسعه روستایی: پایداری، نوآوری  و ارزش آفرینی

Research Group on Rural Development:Sustainablity,Innovation and Value Creation

اهداف هسته:

انجام پژوهش های علمی در حوزه توسعه روستایی، ارزیابی و رصد توسعه روستایی در کشور و همکاری و هم افزایی با نهادها و دست اندرکاران توسعه روستایی اعم از دولتی، عمومی و غیر دولتی در مقیاس بین المللی و ملی از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای پایداری،نوآوری و ارزش آفرینی در مناطق روستایی

مدیر هسته:

دکتر محمد رضا رضوانی- استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه تهران

rrezvani@ut.ac.ir

اعضای هسته:

  1. دکتر سیدعلی بدری- دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه تهران

sabadri@ut.ac.ir

  1. دکتر علی عسگری – استاد مدیریت بحران- دانشگاه یورک- کانادا

asgary@yorku.ca ایمیل

https://profiles.laps.yorku.ca/profiles/asgary

 

  1. دکتر حسنعلی فرجی سبکبار - استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و GIS – دانشگاه تهران

hfaraji@ut.ac.ir

  1. دکتر موسی عنبری – دانشیار توسعه روستایی- دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

anbari@ut.ac.ir

  1. دکترعلیرضا دربان استانه - دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه تهران

astaneali@ut.ac.ir

  1. دکتر محمد امین خراسانی- استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه تهران

Korasani_ma@ut.ac.ir

  1.  دکتر حجت ورمزیاری – استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی- دانشگاه تهران

varmazyari@ut.ac.ir

  1. دکتر ذبیح الله ترابی- استاد جغرافیا و برنامه ریزی- دانشگاه تربیت مدرس

torabi.zabih@gmail.com