اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وحید عباسی فلاح سنجش تاب آوری اجتماعی، نهادی و کالبدی به منظور کاهش جرایم(مطالعه موردی جرایم سرقت در شهر ورامین) کارشناسی ارشد
وحید عباسی فلاح بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم (مورد شهر ورامین) کارشناسی
زهرا بویاقی سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت مسکن مهر (مطالعه موردی شهر جدید پردیس) کارشناسی ارشد
دریا بزرگ مهر میزان رضایت شهروندان از عملکرد خطوط BRT مورد خط ولی عصر (عج) کارشناسی
عارف دیودید بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی منطقه پارس جنوبی بر شهرستان پارسیان کارشناسی
عباس درودی نیا مدلسازی تخریب و نوسازی مساکن شهری مطالعه موردی منطقه 11 شهرداری تهران کارشناسی ارشد
جواد حبیبی بررسی عوامل موثر برکیفیت زندگی مهاجران افغان(مطالعه موردی شهرری ،منطقه 20) کارشناسی ارشد
ربابه حسین نژاد بررسی تاثیر نورپردازی بر افزایش امنیت شهر تهران کارشناسی
شیدا جانعلی پور تجربیات خواهر خواندگی در جهان با تاکید بر تهران کارشناسی
حمیدرضا جوادی مقدم نقش اتاق های بحران در مدیریت بحران کارشناسی
عاطفه کیانی تحلیل اثرات احداث شهرک های صنعتی بر توسعه منطقه ای مورد مطالعه (منطقه جنوب تهران) کارشناسی ارشد
سیدمجتبی میری پاکدهی تحلیل الگوهای گسترش فیزیکی شهر قزوین کارشناسی
مریم مختاری نقش بازار در پژموردگی بافت پیرامون مورد: بازار اراک کارشناسی
شیما نظری بررسی عوامل موثر بر تحرکات سکونتی کارشناسی
عرفان قمی تولید مسکن در محله های ناکارامد و فرسوده شهری با تاکید بر سیاسی اقتصادی مقاومتی کارشناسی
فرشید صادقی سنجش پایداری اجتماعی در مسکن مهر( مطالعه موردی شهر جدید صدرا) کارشناسی ارشد
مرضیه سلطانی شاهپور تحلیل فضایی تاب آوری شهری در برابر زلزله( مطالعه موردی منطقه یک شهرداری تهران ) کارشناسی ارشد
هاجر یداله نیاگاوزن تحلیل اثرات گسترش فیزیکی برتاب آوری زیست محیطی شهر بابل کارشناسی ارشد
محمدرضا زرافشان تاثیر کمبود آب بر آینده شهری شهر میبد کارشناسی
محمدرضا زرافشان مقایسه شاخص های زیست پذیری در بافت فرسوده و جدید شهری(مطالعه موردی شهر یزد) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 4802274 2 22 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1399/11/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 20 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جغرافیای جمعیت 4803010 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کاربری اراضی شهری و منطقه ای 4801347 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/07 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
جغرافیای شهری ایران 4820081 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارگاه برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 4802322 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین 4802337 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در برنامه ریزی شهری 4801340 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی شهری 4801343 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 4802274 2 22 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 20 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جغرافیای جمعیت 4803010 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین 4802337 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربری اراضی شهری و منطقه ای 4801347 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 4802274 2 36 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 24 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 22 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی کاربری زمین 4802331 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2