اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی

مرتبه علمی : دانشیار
  • ریاست موسسه جغرافیا

طرح های کاربردی