اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما