اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 4802274 2 22 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 22 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 20 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جغرافیای جمعیت 4803010 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین 4802337 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربری اراضی شهری و منطقه ای 4801347 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 4802274 2 36 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 22 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 24 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی کاربری زمین 4802331 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای جمعیت ایران 4820078 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق در جغرافیا 4820046 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحلیل فضایی پدیده های سیاسی با استفاده از GIS 4802545 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای 4802643 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 4802274 2 36 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری 4802238 2 30 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی برنامه ریزی شهری 4802639 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی کاربری اراضی منطقه ای 4802853 2 34 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در مطالعات شهری 4802638 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تکنیک های برنامه ریزی شهری 4802649 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1