اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی،

استادیار
  • عضو هیات مدیره انجمن جغرافیایی ایران