اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی،

دانشیار
  • عضو هیات مدیره انجمن جغرافیایی ایران

طرح های کاربردی