اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید عباس احمدی کرچ

سید عباس احمدی کرچ

سید عباس احمدی کرچ    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113369
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایرج احمدزاده Analysis of Saudi Arbia's role in changes Southwestern Asia's geopolitical And its impact on geopolitics of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
داور ایمانی بررسی جابجایی کانون‌های ژئوپلیتیک در قلمروهای شیعی (از صفویان تا انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
زهرا امینی نیا راهبردهای ژئوپلیتیکی آمریکا و ناتو در جنوب غرب آسیا (مطالعه موردی: یمن) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
طهمورث حیدری موصلو Modeling of regional powers rivalry in geopolitical regions (Case Study: SouthWest Asia) دکتری دانلود 1396/07/04
جواد حسن زاده دگرگونی در کارکردهای حکومت درفضای مجازی (با تاکید برایران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
نرجس سادات حسینی نصرآبادی Explanation of city's phenomenon in geopolitics and political geography دکتری دانلود 1397/11/29
روح اله حسین وند شکری The role of regional and Trans-regional power in the developments in Syria کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/16
محمد صادق رنجبر تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
لیلا رنجگر رسانه و قدرت در ژئوپلیتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محسن زمانی Assessment of local government in Iran (the period before and after the Islamic Revolution کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
مریم سلیمانی فر آسیب شناسی مناطق آزاد ایران از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند) کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/17
سید محمد عیسی نژاد The Explanations of Geopolitics Philosophy دکتری دانلود 1397/07/08
امید علیزاده Pathology of Iran's higher education in the The framework of government holes کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
سبحان لسانی ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر با تأکید بر شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
ضیا محسنی سهی تبیین اثرات شکاف نسلی بر هویت اجتماعی سیاسی دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافیای سیاسی ( مظالعه موردی دانش آموزان مناطق 1 و 6 و 15 شهر تهران) دکتری دانلود 1397/10/02
عباس ملکی واکاوی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با تاکید بر بنیادگرایی اسلامی دکتری دانلود 1397/08/26
داریوش موحدی فر بررسی ابعاد ژئوپلیتیکی مخاطرات محیطی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/12
علی نادری نقش محصول استراتژیک گندم ایران در رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه آسیای غربی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/26
احسان یاری شگفتی Rethinking the dominant discourse of political management of space in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/27
حسین آغنده بررسی فراز و فرود روابط ایران و جمهوری آذربایجان و عوامل زمینه ساز آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سعید آقاسیدجعفر تحلیل ژئوپلیتیکی علل و زمینه های انتشار جغرافیایی سلفی ها در جهان اسلام با تاکید بر نظریه هاگراستراند کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/20
علی اصغر مفیدی تبیین علل و زمینه¬های بحران ژئوپلیتیکی کشور لیبی و اثرات آن بر منطقه مدیترانه دکتری دانلود 1398/07/03
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای سیاسی جهان اسلام 4802119 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جغرافیای تاریخی ایران 4801194 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران 4804004 2 44 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیای سیاسی ایران 4804045 2 44 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در جغرافیای سیاسی 4801316 2 04 1398/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 01 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای تاریخی ایران 4801194 2 01 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران 4804004 2 19 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ژئوپلیتیک ادیان و مذاهب 4804023 2 42 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
ژئوپلیتیک ادیان و مذاهب 4804023 2 41 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4804045 2 41 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4804045 2 42 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق عملی در جغرافیای سیاسی 4802538 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی جغرافیای سیاسی 4820061 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 10 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
مطالعات منطقه ای(خلیج فارس) 4820084 2 20 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 18 نتیجه
از 1