اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهادر زارعی

بهادر زارعی

بهادر زارعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سید جلال احمدی نقش اقوام در ایجاد ثبات ژئوپلیتیکی پایدار در افغانستان با تأکید بر پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
بهناز اسدی کیا Geopolitics and Russian Foreign Policy; Its Implications for Iran دکتری دانلود 1398/04/17
شیرخان انوری Study of Afghanistan`s hydro politics and its relation to its political stability کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/24
احمد حکم آبادی بررسی و ارزیابی زمینه های هم گرایی در جنوب غرب آسیا بر اساس رهیافت هم تکمیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/18
فرید دشتی The futureology of Iran’s challenges in Central Asia & Caucasus کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/04
رضا رحیمی دلایل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در جنوب غرب آسیا و آثار آن بر روی امنیت منطقه ای (با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) دکتری دانلود 1397/10/09
ابراهیم رستمی تحلیل عناصر قدرت ملی ایران از منظر مکتب رئالیسم با تاکید بر نظریه هانس جی مورگنتا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
مهدی کرمی Explaining the geography of smuggling and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1397/12/13
عطیه کریمی بررسی شیوه ‌های کارآمد‌سازی حکومت‌ های محلی در ایران (تمرکز زدایی از بعد اقتصادی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
عطیه کریمی بررسی شیوه‌های کارآمد‌سازی حکومت‌های محلی در ایران (تمرکز زدایی از بعد اقتصادی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
فرشید لایقمند The role of geographical factors in the lack of development of Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
ضیا محسنی سهی تبیین اثرات شکاف نسلی بر هویت اجتماعی سیاسی دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافیای سیاسی ( مظالعه موردی دانش آموزان مناطق 1 و 6 و 15 شهر تهران) دکتری دانلود 1397/10/02
احمد معنوی لورون تبیین حفره‌های اجتماعی دولت در شهر تهران" (مطالعه موردی کودکان کار) دکتری دانلود 1397/04/17
رضا مومن زاده منطقه گرایی در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ژئوپلیتیک دکتری دانلود 1397/08/30
حمیدرضا اله یاری بک آسیب شناسی ژئوپلتیکی رویکرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
زهرا انصاری جایگاه ژئواکونومیک خلیج فارس در قرن بیست و یک و رقابت ابرقدرتها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
حجت حیدری صوفیانی سازماندهی سیاسی فضا در ایران بر اساس شاخص های استاندارد جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
جلیل دلشادزاد تبیین فلسفه وجودی سرحد و مرز از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
حسن ذوالفقاری باختران تبیین چالش های امنیتی، سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس در دهه آینده کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/07
محمد صادق رنجبر تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
محمد زهدی گهرپور The Emergence and Evloution of Territoriality in Iran دکتری دانلود 1396/06/27
جلیل عباس نادر تاثیر عدم شکل گیری هویت ملی بر نظام سیاسی عراق از ابتدا تا 2015 دکتری دانلود 1396/06/27
محمد مهدی قاسمی بررسی نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه ژئوپلیتیکی دریای‌ خزر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/22
خلیل عباس نادر سازماندهی سیاسی فضا (مطالعه موردی: اقلیم کردستان عراق از 2003 تا 2013) کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/06
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 44 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 44 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مبانی سنجش قدرت ملی 4801320 2 04 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمایش دفاعی فضای ملی 4801318 2 04 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 02 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی 4801322 2 04 1398/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
جغرافیای سیاسی خلیج فارس 4801319 2 04 1398/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
آمایش دفاعی فضای ملی با تاکید بر مناطق مرزی 4802550 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 19 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 41 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مطالعات جهان 4801284 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی و سنجش قدرت ملی 4802542 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی جغرافیای سیاسی 4804022 2 42 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی جغرافیای سیاسی 4804022 2 41 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
آمایش دفاعی فضای ملی با تاکید بر مناطق مرزی 4802550 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 19 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 41 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 20 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مطالعات منطقه ای(خلیج فارس) 4820084 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1