اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضوانی،

استاد
  • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه"
  • مدیر گروه جغرافیای انسانی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113039
صفحه رخ نما