اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضوانی،

استاد
  • مدیر گروه جغرافیای انسانی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113039
صفحه rokhname-alias

طرح های کاربردی