اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد امین خراسانی

محمد امین خراسانی،

استادیار
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده جغرافیا
  • عضویت در کمیته آینده نگری شهری منطقه ای
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113526-021
اتاق : 312
صفحه رخ نما