اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد امین خراسانی

محمد امین خراسانی

مرتبه علمی : استادیار
  • عضویت در کمیته آینده نگری شهری منطقه ای
  • عضویت پیوسته انجمن علوم و مهندسی آب
  • عضو هسته پژوهشی "توسعه روستایی: پایداری، نوآوری و ارزش آفرینی"
  • عضو هیئت مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
  • مدرس چهارمین دوره المپیاد علمی جغرافیا
  • عضو شورای کتابخانه دانشکده جغرافیا
  • عضو شورای علمی مؤسسه کسب و کار اجتماعی دانشگاه تهران
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113526-021
اتاق : 312
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی