مدیر گروه ها مدیر گروه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی سنجش از دور سیاسی
دکترمنصور جعفر بیگلو دکتر محمد رضا رضوانی دکتر نجمه نیسانی دکتررسول افضلی