مدیر گروه ها مدیر گروه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی سنجش از دور سیاسی
دکتر علی اکبر شمسی پور دکتر محمد رضا رضوانی دکتر کاظم علوی پناه دکتر محمود واثق