مدیر گروه ها مدیر گروه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی سنجش از دور سیاسی
دکترسید موسی حسینی دکتر محمد رضا رضوانی دکتر کاظم علوی پناه دکتررسول افضلی