سامانه بنیاد نخبگان (سینا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره مندی از جوایز سال تحصیلی 1400 -1399 فعال گردیده است. لذا دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir  مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا بیست و پنجم تیرماه 1399  نسبت به بارگذاری و به روزرسانی مدارک خود در سامانه سینا به آدرسhttp://tehran.bmn.ir :  اقدام نمایند.

 

                                                                              تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                  24/03/1399