معرفی معاونت:

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی بر عهده گرفته است که از جمله می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد.به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع تلاش می کند، اما می بایست هنجارها، ارزش ها و باورهایی در دانشجویان درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها چیزی نیستند که منحصراّ در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند؛ همچنین امور رفاهی و معیشی دانشجویان، یکی از موارد بستر ساز فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنان است.موفقیت در مدیریت امور رفاهی، تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت های علمی دانشجویان دارد.

این معاونت اداره و هدایت کلیه فعالیت‌های دانشجویی و فرهنگی دانشکده از جمله امور فرهنگی و فوق برنامه، تربیت بدنی، امور رفاهی و معیشتی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی در امور انضباطی، و سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تأمین نیازهای دانشجویان در حوزه های مذکور را بر عهده دارد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده در قالب سه واحد؛ خدمات دانشجویی ( بخش وام _ بخش تسویه حساب و بیمه )، بخش فرهنگی و بخش ورزشی ارائه خدمت می نماید.

معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل موارد زیر است:

امور تغذیه

مشاوره دانشجویی

امور دانشجویی

وام و تسهیلات دانشجویی

تسویه حساب دانشجویی

کار دانشجویی

امور تربیت بدنی و ورزش

امور فرهنگی و اجتماعی