آیین نامه و فرم ها:

در این قسمت اساتید و دانشجویان محترم در لینک های زیر می توانند آئین نامه و بخشنامه های مربوط به فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی و شرکت اساتید در همایش و کنفرانس های بین المللی را مشاهده فرمایند و فرم های مربوط را جهت اقدام مقتضی دریافت نمایند.

فرصت مطالعاتی , ماموریت پژوهشی اساتید

فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج (سهمیه سازمان امور دانشجویان)

فرم گزارش سفر دانشجویان به فرصت مطالعاتی

آئین نامه پذیرش دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تهران

گواهی ارائه زبان

فرم 104

فرم 103

فرم 102

فرم 101

فرم تعهد دانشجویان دکتری اعزامی به خارج جهت آزادسازی مدارک تحصیلی

فرم ۱۰۷(فرم مشخصات و اطلاعات)

 فر م 1 (تعهد کارمندی)

 فرم 2   (تعهد وثیقه ملکی)    

                                                            

جهت شرکت اساتید و دانشجویان در کنفرانس و همایش های بین المللی، بایستی مدارک زیر را در بازه زمانی حداقل دو ماه قبل از اعزام، به دفتر روابط بین الملل دانشکده تحویل نمایند.

مستندات لازم قبل از اعزام

 

  • چکیده مقاله
  • نامه ی پذیرش مقاله
  • دعوت نامه سفر
  • صورتجلسه گروه

همچنین در خصوص دریافت کمک هزینه سفر و مکاتبات لازم با معاونت بین الملل دانشگاه تهران، مدارک زیر نیز پس از بازگشت به کشور به این دفتر تحویل داده شود.

مستندات بعد از سفر

  • مقاله کامل ارائه شده در کنفرانس
  • اسکن ویزا و صفحه اول پاسپورت
  • اسکن مهر ورود و خروج از فرودگاه
  • نامه تاییدیه دانشگاه میزبان
  • گزارش کار