آیین نامه و فرم ها:

در این قسمت اساتید و دانشجویان محترم در لینک های زیر می توانند آئین نامه و بخشنامه های مربوط به فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی و شرکت اساتید در همایش و کنفرانس های بین المللی را مشاهده فرمایند و فرم های مربوط را جهت اقدام مقتضی دریافت نمایند.

فرصت مطالعاتی , ماموریت پژوهشی اساتید

فرصت مطالعاتی دانشجویان

با توجه به آخرین مصوبه شورای بین الملل دانشگاه تهران جهت شرکت اساتید در کنفرانس و همایش های بین المللی، به هر یک از اساتید مبلغ 50 میلیون ریال مساعدت مالی تعلق می گیرد که پس از بازگشت از سفر و ارائه مستندات لازم، از طرف معاونت بین الملل کمک هزینه به آن تعلق خواهد گرفت. در خصوص دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد این مبلغ به میزان 50 میلیون ریال میباشد .

جهت شرکت اساتید و دانشجویان در کنفرانس و همایش های بین المللی، بایستی مدارک زیر را در بازه زمانی حداقل دو ماه قبل از اعزام، به دفتر روابط بین الملل دانشکده تحویل نمایند.

مستندات لازم قبل از اعزام

 

  • چکیده مقاله
  • نامه ی پذیرش مقاله
  • دعوت نامه سفر
  • صورتجلسه گروه

همچنین در خصوص دریافت کمک هزینه سفر و مکاتبات لازم با معاونت بین الملل دانشگاه تهران، مدارک زیر نیز پس از بازگشت به کشور به این دفتر تحویل داده شود.

مستندات بعد از سفر

  • مقاله کامل ارائه شده در کنفرانس
  • اسکن ویزا و صفحه اول پاسپورت
  • اسکن مهر ورود و خروج از فرودگاه
  • نامه تاییدیه دانشگاه میزبان
  • گزارش کار