حوزه ی ریاست

نام: حسین

نام خانوادگی: صدرآرا

عنوان مسئولیت: مسئول دفتر ریاست دانشکده

تفن: 61113368

نام: مهدی

نام خانوادگی: باقری

عنوان مسئولیت: کارشناس روابط بین الملل/ کارشناس روابط عمومی

تلفن: 61112899

 

 

 

حوزه ی اداری

نام: عزیزاله

نام خانوادگی: عیسی نژاد

عنوان مسئولیت: رئیس امور اداری

شماره تلفن : 61112214

شماره اتاق : 202

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: امت محمدی

عنوان مسئولیت: دبیرخانه (مسئول امور دفتری وبایگانی)

شماره تلفن : 61112253

شماره اتاق : 203

 

 

نام: صفر

نام خانوادگی: گیلانی

عنوان مسئولیت: مسئول امور عمومی

شماره تلفن : 3530

شماره اتاق : **

 

 

حوزه ی مالی

 

نام: رضا

نام خانوادگی:  احمدی

عنوان مسئولیت: رئیس حسابداری

شماره اتاق: 507

شماره تماس: 61112209

 

نام: پیام

نام خانوادگی:  طاهری

عنوان مسئولیت: کارپرداز

شماره اتاق: 509

شماره تماس: 61113539

نام: بهناز کیانوش

نام خانوادگی: کارشناس حسابداری

عنوان مسئولیت: کارشناس حسابداری

شماره اتاق: ۵۰۸

شماره تماس: 061112209

 

 

 

حوزه ی آموزش

نام: فاطمه

نام خانوادگی: حسینی نژاد

عنوان مسئولیت: مسئول تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: 61112290

شماره اتاق: 116             

نام: محمد

 نام خانوادگی: عباسی

عنوان مسئولیت اداری: رئیس اداره آموزش

شماره تماس: 61113366

شماره اتاق: 102

نام: احمد

 نام خانوادگی: عباسیان

سمت اداری: کارشناس نظارت و ارزیابی آموزش

شماره تماس: 061113529

شماره اتاق: 112

نام: میترا

نام خانوادگی: جلال اقدسیان

عنوان مسئولیت: کارشناس آموزش(کارشناسی)

شماره تماس : 61113366

شماره اتاق: 105

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: علیشاهی

مسئولیت اداری:کارشناس آموزش(کارشناسی)

شماره تماس: 61113366

شماره اتاق: 105

نام: فاطمه

نام خانوادگی: دلفانی

عنوان مسئولیت: مسئول دفتر معاونت آموزشی

 شماره تماس: ۶۱۱۱۲۲۹۰

 شماره اتاق: ۱۱۴

نام: زهرا

نام خانوادگی: گیاشی

عنوان مسئولیت: کارشناس آموزش(تحصیلات تکمیلی)

 شماره تماس: ۶۱۱۱۲۲۹۰

شماره اتاق: ۱۱۴

 

 

 

حوزه ی پژوهش

نام: علیرضا

نام خانوادگی: محمدی

عنوان مسئولیت: رئیس امور پژوهشی/ مسئول آزمایشگاه‌

شماره تماس: 061113525

شماره اتاق: 203

 

نام: نیناز

نام خانوادگی: موسویان

عنوان مسئولیت: رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

شماره دفتر: ۶۱۱۱۳۳۵۳

شماره اتاق: ۶۰۳

نام: حمید

نام خانوادگی: کامرانی دلیر

عنوان مسئولیت: کارشناس سایت های کامپیوتری

شماره تماس: 61112501

شماره اتاق: 403

 

نام: علی

نام خانوادگی: هاشمی

عنوان مسئولیت: کاردان پژوهشی

شماره تماس: 061113525

شماره اتاق: 204

نام: موسی

نام خانوادگی: آقاجانی

عنوان مسئولیت: کارشناس مسوول آزمایشگاه

شماره تماس: 061113553

شماره اتاق: 602

 

 

 

حوزه ی دانشجویی-فرهنگی

نام: حسین

نام خانوادگی: شاهدوستی

عنوان مسئولیت: کارشناس دانشجویی و فرهنگی

شماره اتاق: 114

تلفن: 61113369

نام: ملیحه

نام خانوادگی: شعاع فر 

عنوان مسئولیت: کارشناس تسویه حساب وام دانشجویی

شماره اتاق: 106

تلفن تماس: 61113531

 

 

نام: نادیا

نام خانوادگی: حمیدزاده 

عنوان مسئولیت: کارشناس مشاوره

شماره اتاق: 106

تلفن تماس: 61113526

 
 

حوزه ی گروه

نام: مریم

نام خانوادگی: مرادی

عنوان مسئولیت: کارشناس گروه جغرافیای طبیعی و سیاسی

اتاق: گروه جغرافیای طبیعی

شماره تماس061112591

 

نام: منصوره

نام خانوادگی: رضائی اصل

عنوان مسئولیت: کارشناس گروه جغرافیای انسانی، سنجش از دور و GIS ، شاهد و ایثارگر

شماره تماس: 6112591 – 66401894

 

 

 

حوزه ی کتابخانه

نام: عباس

نام خانوادگی: اسلامی

عنوان مسئولیت: رئیس کتابخانه

شماره تماس: 61113367

شماره اتاق: کتابخانه دانشکده

نام: امین

نام خانوادگی: قاسمی

عنوان مسئولیت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس: 61113367

 

نام: نسرین

نام خانوادگی: مهتابی

عنوان مسئولیت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس: 61113367

شماره اتاق: کتابخانه دانشکده

 

 

نام: رویا

نام خانوادگی: صحراکار

عنوان مسئولیت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس: 61113367

شماره اتاق: کتابخانه دانشکده

 

 

 

حوزه ی مجلات

 

نام: رضا

نام خانوادگی: علی یاری

عنوان مسئولیت: مدیر داخلی مجله جغرافیای طبیعی

شماره اتاق:405

شماره تماس: 61113681

نام: منصور

نام خانوادگی:  رضاعلی

عنوان مسئولیت: مدیر داخلی مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی

شماره اتاق: 401

تلفن: ۶۱۱۱۳۳۶۵

 

 

حوزه ی موسسه جغرافیا

 

نام: شهناز سادات

نام خانوادگی: حیات شاهی

عنوان مسئولیت: کارشناس موسسه جغرافیا

شماره اتاق: 404

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: صیادی

عنوان مسئولیت: کارشناس موسسه جغرافیا

شماره اتاق: 402