هیات رئیسه دانشکده هیات رئیسه دانشکده

 

 

 

 

 

 ریاست دانشکده

معاون اداری و مالی معاون پژوهشی و فناوری معاون آموزشی  

دکترکرامت اله زیاری

دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی دکترشیرین محمد خان دکتر حسنعلی فرجی

 

 

 

 

مشاور بین الملل

ریاست موسسه جغرافیا رئیس روابط عمومی

دکتر سعید حمزه

دکتر مهران مقصودی دکتر حسین منصوریان