اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدحسن مطیعی لنگرودی

سیدحسن مطیعی لنگرودی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 02161112591
صفحه rokhname-alias

طرح های کاربردی