اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید بازگیر

سعید بازگیر،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
صفحه رخ نما

افتخارات