اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سارا عطارچی

سارا عطارچی

سارا عطارچی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113536
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سحر دارائی بررسی پوشش خاک و اراضی .... کارشناسی
منصوره فاضلیان برآورد زیست توده جنگل با استفاده ازترکیب تصاویر نوری و رادار روزنه مصنوعی کارشناسی ارشد
آرش اصانلو مقایسه کارایی روش های پارامتریک و ناپارامتریک با استفاده از ماهواره لندست8 کارشناسی
نجمه پوراکبرهنزائی مقایسه محتوای اطلاعاتی ماهواره ای لندست 8 و ... کارشناسی
سارا شکیبی مقایسه روش های طبقه بندی اس وی ام و ام ال سی به کمک نرم افزار ای ان وی آی بر تصاویر ای تی ام سال 2010 از منطقه همدان کارشناسی
محسن رومی پور Preparation of agronomic calendar of dry wheat cultivation using time series of satellite images کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
فاطمه کردی طبقه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های اپتیک و رادار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
فواد مینائی بررسی میزان تاثیر جزر و مد بر پهنه بندی جنگل های مانگرو با استفاده از سنجش از دور نوری و رادار (مطالعه موردی جنگل های قشم) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه خوانی 4820069 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای 4803070 2 30 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سنجش از دور فعال 4803072 2 33 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای 4801291 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی سنجش از دور 4820072 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نقشه خوانی 4820069 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مایکروویو و تصاویر راداری 4803610 2 30 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مایکروویو و تصاویر راداری 4803610 2 25 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی سنجش از دور 4820072 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نقشه خوانی 4820069 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مایکروویو و تصاویر راداری 4803610 2 30 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مایکروویو و تصاویر راداری 4803610 2 25 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1396/11/03 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1