اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سارا عطارچی

سارا عطارچی

سارا عطارچی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113536
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه کردی طبقه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های اپتیک و رادار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
فواد مینائی Influence of tidal changes on mangroves forest mapping using multi-tidal remote sensing data (Geshm mogroves forest) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه خوانی 4820069 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای 4803070 2 30 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سنجش از دور فعال 4803072 2 33 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای 4801291 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی سنجش از دور 4820072 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نقشه خوانی 4820069 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مایکروویو و تصاویر راداری 4803610 2 30 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مایکروویو و تصاویر راداری 4803610 2 25 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی سنجش از دور 4820072 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نقشه خوانی 4820069 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مایکروویو و تصاویر راداری 4803610 2 30 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مایکروویو و تصاویر راداری 4803610 2 25 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1396/11/03 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1