اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سارا عطارچی

سارا عطارچی،

استادیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113536
صفحه رخ نما