اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رحمت اله فرهودی

رحمت اله فرهودی،(بازنشسته)

استادیار

طرح های کاربردی