اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نجمه نیسانی سامانی

نجمه نیسانی سامانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو هییت موسس و هیئت مدیری انجمن سامانه های اطلاعات مکانی
  • معاونت گروه سنجش از دور و GIS

طرح های کاربردی