اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی یمانی

مجتبی یمانی،

استاد
  • مدیر قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار
  • عضو کمیته المپیاد جغرافیا

طرح های کاربردی