اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی یمانی

مجتبی یمانی،

استاد
  • مدیر قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار

طرح های کاربردی