اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شیرین محمدخان

شیرین محمدخان،

استادیار
  • سرپرست شعبه مرکز نو آوری دانشکده جغرافیاG4
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 61113524
اتاق : 204
صفحه رخ نما

برای ارسال رساله و پایان نامه از ایمیل زیر استفاده فرمایید.

utthesis2@gmail.com

طرح های کاربردی