اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

معصومه مقبل

معصومه مقبل،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113041
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی