اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد باقر قالیباف

محمد باقر قالیباف،

دانشیار
  • عضویت در هیات امنا
  • عضویت در هیات امنا

طرح های کاربردی