اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی قرخلونره

مهدی قرخلونره،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیا
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی