اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی قرخلونره

مهدی قرخلونره

مهدی قرخلونره (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعید عباسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی تمرکز گرایی شهر تهران کارشناسی
شهلا عاشقی بررسی فضاهای سبز منطقه 14 تهران کارشناسی
جواد حبیبی رشد وگسترش شهرری کارشناسی
داود حسن زاده آرانچی نقش شبکه های مهاجرت در توسعه فیزیکی اسلامشهر کارشناسی ارشد
مهدی حشمتی راد ارزیابی توزیع جغرافیایی انبارهای نفت باتاکید برجهت گیری حداقل نمودن هزینه های حمل ونقل ،تامین ونگهداشت (موردمطالعه،کلانشهر تهران) کارشناسی ارشد
احمد ایرانی اثرات توسعه کلان شهر تهران بر کاربری اراضی پیرامونی طی سالهای 1345 تا کنون کارشناسی ارشد
جواد گلین شریف دینی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی کلانشهر تهران مطالعه موردی :اسلام آباد،صالح آباد کارشناسی ارشد
اکبر محمدی کاربری اراضی و کیفیت هوادر شهرها( مطالعه موردی :شهر تهران) دکتری
محمدمهدی نصیری بررسی جاذبه های گردشگری طبیعی در شهرستان بابلسر کارشناسی
نسیم رضایی بررسی نقش فرهنگی رسانه های بصری در تصویر ایجادشده درذهن گردشگرو توسعه گردشگری.مطالعه موردی: شهر تهران کارشناسی ارشد
مصطفی شاهینی فر ارزیابی پایداری توسعه شهری باروش جای پای اکولوژیکی.(نمونه موردی:شهرکرمانشاه) دکتری
سعید شریفی دونچالی ساماندهی اثرات کالبدی- فیزیکی گردشگری خانه های دوم در نواحی اطراف تهران کارشناسی
مصطفی توکلی نغمه بررسی سکونت گاه های غیر رسمی محله ی اسلام آباد ( پل مدیریت) کارشناسی
رضوان امیری برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نواحی قشقایی نشین استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/12
علیرضا درخشان نسب سنجش رضایتمندی گردشگران از مراکز پذیرایی کیش کارشناسی ارشد دانلود 1396/01/30
مسعود احمدیان بجستان بررسی فرآیند و پیامدهای اسکان غیررسمی در جنوبشرق کلانشهر تهران نمونه موردی شهرک قیام دشت کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
احمد ایرانی اثرات توسعه کلان‌شهر تهران بر کاربری اراضی پیرامونی طی سال‌های 1345 تاکنون کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/06
عبدالعلی آزادی ریشه یابی و تجزیه و تحلیل بحران گردشگری درایران کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد اسکندری نوده بررسی و تحلیل فضایی - مکان فرایندهای تولید، جمع آوری و دفع مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد اسکندری نوده سیاست‌های دولت و ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر بندرعباس دکتری دانلود 1389/11/04
فاطمه اصغریان دستنائی توان سنجی جاذبه های فرهنگی عشایر و نقش آن در گردشگری استان چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
صالح اصغری سراسکانرود تجزیه و تحلیل و بهینه سازی الگوی فضایی کاربری آموزشی در سطح شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر هشترود) کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد اعمایی مکانیابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) مورد مطالعه: مدارس ابتدایی منطقه 12 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد آقاجانی بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه فضایی- کالبدی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/14
محمد رضا آقا نژاد احمدچالی مطالعه و طراحی مدل مفهومی SDIبخشی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری بابل) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
فاطمه امینی نقش و جایگاه مشارکت های مردمی در ساختار مدیریت شهری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
رضا باقری بررسی توسعه کالبدی شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1377
نوشین پاکدوست ساماندهی و توسعه فعالیت های مرتبط با فضاهای تفرجگاهی در شمال شهر تهران نمونه مورد مطالعه: رود دره درکه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/09
موسی پژوهان تحلیل الگوی ساختار فضایی منطقه کلانشهری تهران دکتری دانلود 1392/10/01
موسی پناهنده خواه ارزیابی و تحلیل استراتژیک الگوی توسعه شهرهای نفت خیز با تاکید بر ابعاد اقتصادی(مطالعه موردی: شهر دوگنبدان) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
حمید رضا پورخباز مدل سازی توان اکولوژیک توسعه شهری(مطالعه موردی: حاشیه شهر قزوین) دکتری دانلود 1389/08/16
موسی پورموسوی ملاحظات امنیتی کلان شهر تهران براساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری کارشناسی ارشد دانلود 1384
نسرین تشکر ارزیابی موفقیت کارکردی شهر جدید بهارستان در مقایسه با مجلسی و پولاد شهر کارشناسی ارشد دانلود 1385
ایرج تیموری چالشهای توسعه پایدار کلانشهر تهران(مطالعه موردی:منطقه 17 شهرداری تهران) دکتری دانلود 1390/11/30
محمد حسین جانبابانژاد بررسی شاخص های شهر سالم در بابل و ارائه برنامه ریزی برای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/16
حسن علی جرجانی توسعه فیزیکی شهر و تاثیر آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مورد مطالعه گنبد کاووس کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
رحیم جمالی روند الگوی توسعه کالبدی بندر بوشهر کارشناسی ارشد 1379
کیومرث حبیبی توسعه کالبدی و حفظ, بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری با استفاده ار (GIS) (مطالعه موردی: شهر زنجان) دکتری دانلود 1385
محمدباقر حیدرپناه شهرهای جدید کارشناسی دانلود 1378
جواد حسین اوغلی تحلیلی بر اسکان غیررسمی د منطقه کلان شهر تهران ( مطالعه موردی: حصار امیر و شهرک انقلاب) دکتری دانلود 1386
داود حسن زاده نقش شبکه های مهاجرت در توسعه فیزیکی اسلامشهر کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
مهدی حشمتی راد ارزیابی توزیع جغرافیایی انبارهای نفت باتاکید برجهت گیری حداقل نمودن هزینه های حمل ونقل ،تامین ونگهداشت (موردمطالعه،کلانشهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
جلال حقیقی چالش های توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر تکاب کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/09
علیرضا درخشان نسب Measuring satisfaction of Kish tourists reception centers کارشناسی ارشد دانلود 1396/01/30
منصور دوروش برسی رابطه متقابل رشد جمعیت و گسترش شهر تهران طی 4 دوره سرشماری 1345--1375 (شو? اول نفتی--انقلاب اسلامی--جنگ تحمیلی--دوران سازندگی) کارشناسی ارشد 1383
سید عباس رجایی کارکرد مناطق شهری در فرایند شهر نشینی متغیر در ایران با تاکید بر مناطق کلانشهر دکتری دانلود 1392/08/12
سید عباس رجائی نقش شهرهای میانی در تعادل میانی مورد: شهرضا کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/04
نسیم رضایی بررسی نقش رسانه ارتباط جمعی در توسعه گردشگری شهر تهران با تاکید بر تولیدات بصری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
مجتبی روستائی ارزیابی نظام توسعه کالبدی شهر آمل با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابراهیم زارعی مکان یابی جایگاه های عرضه سوخت با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه 17 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
مجدالدین زندوی ارزیابی تأثیر اجرای طرح ساماندهی دانشگاه تهرانبر توسعه منطقه شش تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
فاطمه سالاروندیان نقش مشاغل خودجوش(خوداشتغالی)درتوانمندسازی حاشیه نشینان تهران(نمونه موردی:پاکدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
آسیه سعیدی امکان سنجی جذب گردشگران خارجی به جزیره کیش با استفاده از مدل SWOT کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/25
ناصر سلطانی خلیفانی تبیین جایگاه گردشگری در سیاستهای آمایشی مناطق مرزی شمال غرب ایران دکتری دانلود 1388/09/02
عبدالوهاب شرافتی تجزیه و تحلیل توزیع مکانی و مکانیابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد مطالعه: مدارس ابتدایی شهر گنبد کاووس کارشناسی ارشد دانلود 1383
شعبان شریفی برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
عبدالنبی شریفی عدالت اجتماعی و شهر: تحلیلی بر نابرابری های منطقه ای در شهر اهواز دکتری 1385
عبدالنبی شریفی عدالت اجتماعی و شهر: تحلیلی برنابرابری‌های منطقه‌ای در شهر دکتری دانلود 1385
مهدی شفیعیان ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی ( سیستم اتوبوسرانی) جهرم و حومه کارشناسی ارشد دانلود 1386
احمد صحرایی (آسیب شناسی شهری) مطالعه مورد بررسی مشکلات جانبازان و معلولین در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
برزین ضرغامی تحلیل تطبیقی بر زمینه های فرصت زا و تهدید آمیز ژئوپلیتیکی اقوام بلوچ و ترکمن در ایران دکتری دانلود 1389/05/12
اصغر عابدینی راهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غبررسمی. مورد مطالعه: اسلام آباد کشتارگاه اورمیه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
طاهر عبداللهی تحلیل روند توسعه فیزیکی اسلامشهر در چهار دهه اخیر کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
فرامرز عزیز آسیائی توزیع فضایی و ساماندهی شب?ه گذرگاهی و میادین منطقه 8 تهران کارشناسی ارشد 1383
فرامرز عزیز آسیائی توزیع فضایی و ساماندهی شبکه گذرگاهی و میادین منطقه 8 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد علیزاده برنامه ریزی راهبردی در راستای توسعه گردشگری با تاکید بر شهرستان خلخال کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سعید علی محمدی نقش اقلیم در مصرف انرژی ساختمان های مسکونی کارشناسی ارشد دانلود 1395/01/22
بهزاد عمران زاده ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل brt در کلانشهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فرامرز غلامی تحلیل و توزیع مراکز درمانی برتر شهر اصفهان و حوزه نفوذ با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسین فرجی The role of ecotourism on development of tourism industry in Kish Island کارشناسی ارشد دانلود 1396/01/30
رسول فرجام ساماندهی و استقراربهینه صنایع و کارگاههای مزاحم شهری مطالعه موردی بافت مرکزی شهرکرمانشاه کارشناسی ارشد 1379
هوشیار فرهادی تحلیل کاربری اراضی شهر پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
قرنی قادری مطلق علل شگل گیری اسکان غیر رسمی در شهر مهاباد (مطالعه موردی : محله کانی صوفی رشید) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
علی قاسمی بررسی روند و شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر بهشهر کارشناسی ارشد 1380
مجید قاسمی جایگاه دریای خزر در وحدت و یکپارچگی یا تفرق و استقلال خواهی کشورهای منطقه (ساحلی) کارشناسی ارشد دانلود 1382
یونس قاسمی برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
امیر قدسی بررسی جغرافیای وضعیت جهانگردی در ایران کارشناسی دانلود 1379
هژار کامگار ساماندهی اقتصاد غیر رسمی, مطالعه موردی شهر مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1386
صادق کرمی ساماندهی اسکان غیر رسمی در تهران( مطالعه موردی: محله اسلام آباد منطقه 2) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
حمیدرضا کریمی حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی و پیامدهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در شهرهای میانه اندام (نمونه موردی : شهر ماکو) کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/08
جواد گلین شریف دینی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی کلانشهر تهران مطالعه موردی :اسلام آباد،صالح آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
سعید گیوه چی تحلیل و ارائه الگوهای مدیریت در سوانح شهری ناشی از مخاطرات زیست محیطی- مورد منطقه 6 تهران دکتری دانلود 1388/09/01
مصطفی یلوه روند و الگوی توسعه فیزیکی شهرکرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1379
نعمت محرم پور قلعه جوقی تبیین چگونگی رشد و توسعه فضایی شهرهای خطی(نمونه موردی: شهر ماکو) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/28
اکبر محمدی کاربری اراضی و کیفیت هوا در شهرها (نمونه موردی: شهر تهران) دکتری دانلود 1392/11/27
فرامرز محمدی کوهی بررسی روند جمعیت و شاخص های جمعیتی شهر کرج کارشناسی دانلود 1377
مینا محمودی گونه های گیاهی در تثبیت شن و بیابان زدایی کارشناسی دانلود 1375
مهتاب محمودی مکان یابی ایستگاههای آتش‌نشانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی: منطقه 17 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/01
غلامحسین مرادی دولت آبادی بررسی روند و الگوی توسعه فیزیکی شهر کامیاران کارشناسی ارشد 1383
محمد میره سیاست ها و الگوی برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری-مورد: شهر قم دکتری دانلود 1388/10/28
حمیدرضا ملی جغرافیای جهانگردی با تاکید بر شهر همدان کارشناسی دانلود 1378
عباس مینایی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی:شهر گرمی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/02/06
بابر منصوری برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حافظ مهدنژاد تحلیل کاربری فضای سبز شهر اسلامشهر با تاکید برنظریه توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
سیروس موسوی برنامه ریزی فضایی، کالبدی شهر باغملک کارشناسی ارشد 1378
علیرضا نجف پور سیاست های زمین شهری و تاثیر آن در توسعه فیزیکی شهر اورمیه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مهدی وفایی فرد Developing a model of Renewation of urban blight based on Iranian- Islami دکتری دانلود 1396/04/18