اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهران مقصودی

مهران مقصودی،

دانشیار
  • مدیر داخلی نشریه پژوهش های جغرافیایی
  • مسئول آموزش های آزاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
  • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران
  • بازرس انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی
  • عضو شورای پژوهشی و فناوری موسسه باستانشناسی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 61112938
اتاق : 105
صفحه رخ نما

ژئومورفولوژی

طرح های کاربردی