اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیومرث یزدان پناه درو

کیومرث یزدان پناه درو

کیومرث یزدان پناه درو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سید جلال احمدی نقش اقوام در ایجاد ثبات ژئوپلیتیکی پایدار در افغانستان با تأکید بر پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
ایرج احمدزاده Analysis of Saudi Arbia's role in changes Southwestern Asia's geopolitical And its impact on geopolitics of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
مصطفی برزگر Analysis of Spatial Inequality from the Viewpoint of Territorial Planning ( Case Study: Southern Alborz Region ) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
حسین بقایی نیا بررسی و تبیین نقش قدرت نرم در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
مائده حاجی رمضان Specifying Iran's geostrategic capacity at MAKRAN's boundery کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
علی خدامرادی فیروز نقش تجمع انسانی در بالا بردن دمای سطح زمین و گسترش شهری با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
رضا رحیمی دلایل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در جنوب غرب آسیا و آثار آن بر روی امنیت منطقه ای (با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) دکتری دانلود 1397/10/09
فرزاد عابدی شجاع Investigating the Effect of Good City Governance in Managing and Controlling Social Damage (Case Study: Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
خسرو فتوت اسکندری نقش و جایگاه استراتژیک آبراه‌های بین المللی در مناسبات جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
خسرو فتوت اسکندری نقش و جایگاه استراتژیک آبراه‌های بین المللی در مناسبات جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
عتیق اله قمری تحلیل ژئوپولیتیکی مدیریت سرزمینی در افغانستان و ترسیم چشم انداز آمایش سرزمین در این کشور دکتری دانلود 1397/09/05
رضا مومن زاده منطقه گرایی در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ژئوپلیتیک دکتری دانلود 1397/08/30
بهرام نصراللهی زاده رقابت قدرت‌های منطقه‌ ای و فرامنطقه‌ ای در کردستان عراق؛ با تأکید بر چشم‌ انداز ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت آن ناحیه دکتری دانلود 1396/07/17
علی اصغر اسدی تحلیلی بر کارکردهای مهمان شهر های ویژه پناهندگان افغانی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
توحید اصغری تبیین ملاحظات دفاعی- امنیتی استان زنجان از منظر آمایش سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
بهنام الماسی Presenting the Spatial Planning Pattern of Makran Sea Coastal Areas withSustainable Regional Security and Development Approaches کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
زهرا امینی نیا راهبردهای ژئوپلیتیکی آمریکا و ناتو در جنوب غرب آسیا (مطالعه موردی: یمن) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مجتبی خاتونی خادر بررسی وتحلیل ژئوپلیتکی عملکرد گروههای تروریستی در رسانه های اجتماعی مورد پژوهش داعش کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/24
صدف ریاحی ثالث بررسی روند جهانی شدن شهرها و مقایسه تطبیقی شهرستان بندرعباس با شهر دبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مصطفی رشیدی آسیب‌شناسی ژئوپلیتیکی برنامه‌ریزی در فضای سرزمینیِ ایران با رویکرد آمایش‌سرزمین و ارائه‌ی مدل راهبردی دکتری دانلود 1393/08/20
ندا عسگری بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره های 10- 9- 8) مطالعه موردی: شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
محسن فتحی تبیین شاخص ها و استانداردهای آمایش دفاعی-امنیتی مناطق مرزی ایران در افق 1404 کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/05
عباس کاظمیان بازنمایی ژئوپلیتیک فیلمهای آمریکایی¬پس از حادثه 11 سپتامبر مطالعه¬موردی:فیلمهای مربوطبه کشورهای مسلمان جنوب غرب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/01
غلامعلی مصطفوی Explanation of the Pattern of Iran-Turkey Geopolitical Relations (Since 2002) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/03
محمد نصیری آسیب شناسی ژئوپلیتیکی سیاست های ایران در قبال افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
سمیه نوری تحلیل سازمان فضایی مطلوب استقرار جمعیت از منظر آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
ابوالفضل نوروزی Spatiol plannig of border regions with emphasis on internal comparative advantages and external opportunities in the direction economic resilience (Case Study: South Khorasan Afghanistan) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
ریحانه یوسفی ده شیری Promoting Energy Security by Using Renewable Energies; Geopolitical Comparison between Iran and Japan کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/11
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئوپلیتیک ایران 4801323 2 04 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
معیارهای امنیتی مکان گزینی پروژه های حیاتی و حساس 4801321 2 04 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مبانی ژئوپلیتیک 4802541 2 04 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد سیاسی (ایران و جهان) 4804049 2 44 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4802855 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
معیارهای امنیتی مکان گزینی پروژه های عمرانی 4802552 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای سیاسی فضای مجازی 4802230 2 19 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 19 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی ژئوپلیتیک 4802541 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد سیاسی (ایران و جهان) 4804049 2 19 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای 4820067 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد سیاسی بین الملل 4802253 2 19 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4802855 2 34 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
معیارهای امنیتی مکان گزینی پروژه های عمرانی 4802552 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی فضای مجازی 4802230 2 19 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1