اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیومرث یزدان پناه درو

کیومرث یزدان پناه درو،

دانشیار
  • معاون پژوهشی کمیسیون علوم رفتاری و اجتماعی
  • دبیر کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با عراق و کشورهای عرب زبان
  • معوانت تایید صلاحیت مرکز جذب اعضای هیات علمی