اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 61113540
اتاق : 409
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

طرح های کاربردی