اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113540
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر حسین احراری تلفیق تصاویر ماهواره ای حرارتی و مرئی با استفاده از الگوریتم های چند مقیاسه کارشناسی ارشد
سارا اطیابی بهینه سازی تخلیه ی اضطراری در آتش سوزی ساختمان با استفاده از تلفیقBIM و GIS کارشناسی ارشد
فهیمه عزیزکندری بررسی کاربردی مدل سازی اطلاعات ساختمان کارشناسی
شمس اله قبادی جغرافیای فقر کارشناسی
محمد حیدری داینی مطالعه تغییرات مساحت دریاچه پریشان در یک بازه 20 ساله با استفاده از سنجش از دور کارشناسی
محمد جوانبخت مدلسازی کیفیت محیط زیست شهری مبتنی بر استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های میدانی مکان مبنا کارشناسی ارشد
سیده دیبا کاغذکنانی شناسایی نواحی مستعد منابع زمین گرمایی با روش تصمیم گیری چند معیاره محلی کارشناسی ارشد
محمد کریمی فیروزجائی نرمال سازی دمای سطح بدست آمده از تصاویر ماهواره ای نسبت به پارامتر های محیطی کارشناسی ارشد
محمد کریمی فیروزجائی "ارائه روشی جهت بهبود همزمان توان تفکیکی مکانی و دقت دمای سطح زمین بدست آمده از تصاویر حرارتی ماهواره‌ای" دکتری
میترا معروفی تجزیه و تحلیل فعالیت های آتشفشان تفتان با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد
فاطمه مطلبی تهیه مدل داده نقشه های بزرگ مقیاس کارشناسی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 30 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نقشه برداری 4820070 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
برنامه نویسی تخصصی سنجش از دور 4803071 2 30 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS 4801294 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS 4803067 2 30 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نقشه برداری 4820070 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
نقشه برداری 4820070 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 4803631 2 33 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
برنامه نویسی تخصصی سنجش از دور 4803071 2 33 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیک نور و الکترومغناطیس 4801298 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS 4801297 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 30 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نقشه برداری 4820070 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS 4801294 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS 4803067 2 30 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS 4803067 2 33 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 4803631 2 33 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1398/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
برنامه نویسی تخصصی سنجش از دور 4803071 2 33 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فیزیک نور و الکترومغناطیس 4801298 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 33 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2