اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113540
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه برداری 4820070 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
نقشه برداری 4820070 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 4803631 2 33 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
برنامه نویسی تخصصی سنجش از دور 4803071 2 33 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیک نور و الکترومغناطیس 4801298 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS 4801297 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 30 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نقشه برداری 4820070 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS 4801294 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS 4803067 2 30 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS 4803067 2 33 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 4803631 2 33 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1398/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
برنامه نویسی تخصصی سنجش از دور 4803071 2 33 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فیزیک نور و الکترومغناطیس 4801298 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 33 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور GIS 4803351 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
مدل های رقومی زمین 4803609 2 26 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مدل های رقومی زمین 4803609 2 25 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803602 2 30 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول و روش های مطالعات شهری و روستایی 4803643 2 30 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2