اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرویز کردوانی

پرویز کردوانی(بازنشسته)

دانشکده جغرافیا
جغرافیا
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی