اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرویز کردوانی

change-logo

پرویز کردوانی (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدجواد صفائی تبیین نقش تحولات کشاورزی در توسعه روستایی دکتری
علی محمد یاراحمدی بررسی منابع و مسائل آب دشت سیلا خور کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسین باغبانی منابع و مسائل آب دشت خور موج استان بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1376
هدایت بهجتی بررسی منابع و مسائل آب و خاک منطقة مهاباد و استفادة بهینه از آن کارشناسی ارشد دانلود 1379
هدایت بهجتی بررسی منابع و مسائل آب و خاک منطقة مهاباد و استفادة بهینه از آن کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد تدین منابع و مسائل آب حوزه آبریزدریاچه کافتر در شهرستان اقلید(استان فارس) کارشناسی ارشد 1380
عبدالمجید تقوایی منابع و مسائل آب درحوضه آبریز تنگ براق در شهرستان اقلیه کارشناسی ارشد دانلود 1374
عبدالمجید تقوایی منابع و مسائل آب درحوضه آبریز تنگ براق در شهرستان اقلیه کارشناسی ارشد دانلود 1374
علی حسنوندی نقش فعالیتهای کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی (شهرستان دره شهر) کارشناسی ارشد 1379
کریم حمزه بررسی توانهای محیطی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان مهاباد کارشناسی ارشد 1380
اسداله دیوسالار نگاهی به استان مازندران و بررسی مسائل صید و بهره برداری ماهی در آن کارشناسی ارشد 1369
مریم رشیدی بررسی منابع و مسائل آب دشت ورامین کارشناسی ارشد 1376
محمد طاهرخانی بررسی منابع و مسائل آب دشت قزوین در رابطه با کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد طاهرخانی بررسی منابع و مسائل آب دشت قزوین در رابطه با کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1378
سیروس فخری منابع و مسائل آب منطقه شهریار با نگاهی به آب در قرآن و بحران جهانی آن کارشناسی ارشد دانلود 1377
نادر قدیمی مطالعات هیدرولوژیکی استان همدان به منظور استفاده بهینه از منابع آب کارشناسی ارشد 1375
محمد لک ساختاراجتماعی ایل بختیاری درعصرمشروطیت و مقایسه آن با عصرحاضر کارشناسی ارشد 1380
محمدراشد متولی الموتی هیدروکلیماتولوژی حوضه آبخیزالموت کارشناسی ارشد دانلود 1371
ولی مرادی بررسی قابلیت ها وموانع توسعه در استان کهگیلویه وبویر احمد از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد 1380
محمود مهدوی بررسی توانهای توسعه روستاهای دهستان پل دوآب شهرستان سربند به منظور برنامه ریزی کارشناسی ارشد 1379
حسین مهری ژئوهیدرولوژی دشت سبزوار و دشت داورزن کارشناسی ارشد دانلود 1373
رسول نادارلوئی تحقیق و بررسی در موردتاثیر طرحهای آبخوانداری درتوسعه و عمران مناطق روستایی، مطالعه موردی؛ طرح آبخوانداری تسوج شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد 1379
مصطفی نیکو توسعه و توسعه نیافتگی مناطق روستایی ( علل و عوامل ) مطالعه موردی بخش بیضاء در استان فارس دکتری دانلود 1385/06/26
علیرضا همایون فر ژئوپولتیک جهان اسلام مطالعه موردی ترکیه کارشناسی ارشد 1380
صادق آبروشی بررسی پلایای حوض سلطان قم به انضمام طرح جنات یک کارشناسی دانلود 1374
احسان احمدی پناه تحلیلی بر جغرافیای اقتصادی کرمانشاه کارشناسی دانلود 1373
مراد احمد زاده شهری بررسی اجمالی قنوات جنوب خراسان (گناباد) کارشناسی ارشد بی ت
شهناز آدینه اوضاع کشاورزی شهرستان بروجرد کارشناسی دانلود 1372
پریسا آزادواری مطالعاتی درباره شهر صنعتی البرز کارشناسی دانلود 1373
علیرضا استعلاجی امکان سنجی عمران شهرستان اردبیل با تاکید بر کشاورزی کارشناسی ارشد 1375
یوسف اسماعیلی نیری هیدرو اقلیم وحوضه علیای تلخه رود (دشت سراب) کارشناسی ارشد دانلود 1372
فخرالسادات اشرف مسائل آب و کشاورزی استان اردبیل کارشناسی دانلود 1378
راضیه اشعثی نقش فعالیتهای کشاورزی در توسعه روستایی دشتستان، مطالعه موردی دهستن در واهی کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی اطهری منابع و مسائل آب دشت جهرم کارشناسی ارشد 1374
زهرا اعتمادی نگاهی به اوضاع کشاورزی و مسائل ان در استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود بی ت
فخری آقازاده کهنه شهری بررسی مسائل جغرافیای شهرستان تبریز کارشناسی دانلود 1373
محمد رضا اکبری آلودگیهای زیست محیطی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1375
رضا اکبرپور منابع و مسائل آب در شهرستان لار کارشناسی دانلود 1370
تیمور آمار شرایط عمومی و جغرافیایی کشت زیتون با مطالعه موردی رودبار کارشناسی دانلود 1371
تیمور آمارحاجی شیرکیائی ضرورت تحول در کارکرد اقتصادی نواحی روستایی (در راسـتای افـزایش زمینه های معیشت، اشتغال و درآمد): مطالعه موردی: بخش خورگام ( شهرستان رودبـــار) دکتری دانلود 1383
محمد امینی بررسی منابع آب و کشاورزی منطقه ورامین کارشناسی دانلود 1373
حشمت الله اورجعلی منابع و مسائل آب شهرستان قصر شیرین کارشناسی دانلود 1372
لیلا بیات منابع و مسائل آب شهر تبریز کارشناسی دانلود 1378
جمال بافرانی فرش در ایران کارشناسی دانلود 1374
غلامرضا باقری منابع و مسائل آب دشت مشهد ـ چناران کارشناسی ارشد دانلود 1377
بابک بحیرائی دریاچه گهر کارشناسی دانلود 1372
هوشنگ بختیاری گندم: تهیه ذخیره سازی، موقعیت جهانی کارشناسی دانلود 1374
ناهید بختیاری خواه سیمای کشاورزی شمیرانات کارشناسی دانلود 1374
محمدرضا بخشی کشتلی بررسی مسائل کشاورزی در شهرستان بابل کارشناسی دانلود 1372
عیسی بذری جغرافیای طبیعی گیلان به تائید بر آب و خاک کارشناسی دانلود 1374
حسن بیک محمدی هزاره تحقیقی درباره اوضاع کشاورزی و دامپروری استان ایلام کارشناسی ارشد 1355
بهروز بیگامیری نگرشی بر حوضه رودخانه سیروان کارشناسی دانلود 1370
علی اکبر بیگدلی سلطانی علل آلودگی اکوسیستم خلیج فارس با تاکید بر عوامل جغرافیایی کارشناسی ارشد 1347
فرحناز بنی ابراهیم جنگل، مراتع و کشاورزی تالش کارشناسی دانلود 1372
اسفندیار بندریان نقش دامپروری در زندگی مردم میاندوآب و حومه آن کارشناسی ارشد 1354
مریم بهادری بررسی جغرافیایی پیرامون وضعیت کشاورزی شهرستان شیراز کارشناسی دانلود 1372
زهرا بهرامی جغرافیای اقتصادی- کشاورزی شهرستان خمین کارشناسی ارشد دانلود 1374
داداله بهمند استفاده بهینه از منابع آب در توسعه کشاورزی منطقه قیر و کارزین کارشناسی ارشد دانلود 1381
نصرالله پاینده منابع و مسائل آب در استان چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1371
یدالله پدیدار نقش فعالیتهای کشاورزی در توسعه روستایی نمونه موردی: شهرستان گنبد کاووس کارشناسی ارشد دانلود 1379
رضائی پرویز بررسی مسائل جغرافیائی رودبار با نگرشی به وضعیت زیتون کارشناسی 1367
منصور پروین بررسی منابع و مسائل آب دشت ماهیدشت کارشناسی ارشد 1379
سیدمحمود پوراردکانی حسینی گزارش و تحقیقی از وضعیت کشاورزی استان یزد کارشناسی دانلود 1370
طاهره پورحق وردی سیمای کشاورزی جیرفت کارشناسی دانلود 1373
عیسی پوررمضان بررسی مسائل کشت فندق و اثرات اقتصادی آن در خانوارهای روستایی منطقه اشکورات ( شهرستان رودسر) کارشناسی ارشد دانلود 1380
التفات پورصمدبناب آب و کشاورزی شهرستان بناب کارشناسی دانلود 1373
موسی پور موسوی نقش فعالیت های کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی: شهرستان ساری کارشناسی ارشد دانلود 1373
معصومه تبرائی شهرستان گلپایگان با توجه بیشتر به کشاورزی و آب آن کارشناسی دانلود 1371
محمد تدینی منابع و مسائل آب حوضة آبریز دریاچه کافتر در شهرستان اقلید( استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1380
رضا ترزبان منابع و مسائل آبهای سطحی و زیرزمینی شهرستان گرمسار کارشناسی دانلود 1370
مهرداد ترکاشوند توانهای طبیعی شهرستان نهاوند با تکیه بر آب کارشناسی دانلود 1378
علیرضا تیرماهی بررسی هیدرولوژی دشتهای تربت حیدریه کارشناسی دانلود 1372
ابراهیم تلنگ جغرافیای طبیعی شهرستان بندر ترکمن کارشناسی دانلود 1374
پرویز تیموری امین جان منابع و مسائل آب دشت قزوین برای اخذ درجه فوق لیسانس جغرافیای طبیعی کارشناسی ارشد 1368
صمد توکاس کشاورزی شهرستان تنکابن کارشناسی دانلود 1373
عزت ثامنی مسایل کشاورزی قوچان کارشناسی 1370
محمد جان افزایی ساختارهای اجتماعی و شرایط زندگی ایلات و عشایر کهکیلویه و بویراحمد کارشناسی دانلود 1373
مجید جاوری تغییرات زمانی دما و بارش ایران دکتری 1380
فرهاد جعفری منابع و مسائل آب تهران کارشناسی 1366
عبدالرضا جلیلی کاربرد اقلیم در کشاورزی کرمانشاه کارشناسی دانلود 1370
فاطمه جم یاراندونزی اوضاع کشاورزی و منابع آب جلگه ارومیه کارشناسی دانلود 1372
میترا جهانیان زباله های شهری و تاثیر آن درآلودگی محیط زیست شهر تهران کارشناسی 1367
رسول جهاندوست نگرشی بر پدیده پراکندگی زمینهای زراعی با مطالعه موردی روستای شش خانه بجنورد کارشناسی ارشد 1374
یاسین جوانمرد جغرافیای طبیعی منطقه کلاردشت کارشناسی ارشد دانلود 1373
شهناز سادات حیات شاهی منابع و مسائل آب شهر ری کارشناسی ارشد دانلود 1366
منصور حدادان بررسی منابع و مسائل آب در شهر تهران کارشناسی ارشد 1374
منصور حدادان آلودگی آبهای سطحی وزیرزمینی در شهرتهران کارشناسی دانلود 1371
کامبیز حسینی منابع وسائل آب شهرکرمانشاه کارشناسی دانلود 1373
داود حسن آبادی بررسی اوضاع طبیعی گرمسار کارشناسی دانلود 1373
محمد حسینی پوراردکانی مکانیزاسیون و کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1373
بهمن حسن زاده شهر<اهر> کارشناسی دانلود 1371
علی اصغر حسین زاده مرداب انزلی کارشناسی دانلود 1369
محمد حسینی مقدم اقلیم و کشاورزی شهرستان سبزوار کارشناسی دانلود 1371
ابراهیم حق پویا بررسی ناحیه ای شهرستان رامهرمز کارشناسی دانلود 1374
خدیجه خوابستان آب و کشاورزی شهرستان لاهیجان کارشناسی دانلود 1378
شیوا خواجه ای بررسی ویژگیهای قنوات شهرتهران کارشناسی دانلود 1373
حبیب ا... خوبفکربرآبادی بررسی جغرافیای شهرستان خواف با توجه به شرایط خشک و کویری آن کارشناسی ارشد دانلود 1372
حسین خوران بررسی مسائل سدسازی بروی رودخانه های مرزی ( استان ایلام) کارشناسی دانلود 1372
سهیلا دالوندی منابع آب کشورایران کارشناسی دانلود 1372
امیر هومن دانش پژوه ترمیم فوری پارگی قلب توسط اجسام برنده از سال 52 تاسال 70 در بیمارستان سیینا دکتری 1371
اسماعیل دانشمندی منابع و مسائل آب شهرستان دماوند کارشناسی ارشد 1377
علی اصغر داودی تشخیص و درمانهای جراحی خونریزی دژواریس مری در بیماران سیروتیک دکتری 1372
‌ حکمعلی داوری منابع وسایل آب شهرستان مراغه کارشناسی دانلود 1373
سیدجمال دریاباری جغرافیای کشاورزی شهرستان آمل کارشناسی دانلود 1370
اسماعیل دعاجو انواع معیشت روستایی وسائل مربوط به آن در چاله دامغان کارشناسی ارشد 0
مجید دهقان بررسی سیمای طبیعی و کشاورزی شهرستان قم کارشناسی دانلود 1374
احمد ذاکریان استفاده بهینه از منابع آب و خاک دشت بجنورد کارشناسی ارشد 1378
منوچهر ذوالفقاری بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان بیجار کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمود رحمانی تحول معیشت روستایی شهرستان سمنان کارشناسی ارشد 1360
منصور رحمانی نگرشی برکشاورزی شهرستان سنندج کارشناسی دانلود 1371
مسلم رحیمی تازه کندی منابع و مسائل آب شهرستان مرند کارشناسی دانلود 1373
نرمین رسائی بررسی قابلیت های روستاهای شهرستان مریوان جهت توسعه اقتصاد روستایی مطالعه موردی دهستان زریبار کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی رضائی مسائل کشاورزی شهریار و جغرافیای کشاورزی رباط کریم کارشناسی 1372
نادر رضائی کشاورزی و مسائل آن درفیروزآباد فارس کارشناسی دانلود بی ت
محمد رضا رضوانی مطالعاتی پیرامون امکانات و مسائل توسعه اقتصادی و اجتمایی بخش بسطام (شهرستان شاهرود) کارشناسی ارشد 1369
علی رضوانی عشرت آبادی تحولات فضایی شبکه راههیروستایی شهرستان کاشمر و اثرات اقتصادی، و اجتمایی آن 1365ـ1355 کارشناسی ارشد 1374
گیتی رفیعی کشاورزی و دامپروری دهستان شازند و مسائل آن کارشناسی 1366
مهدی روحی جنگهای حوضه 36جنگهای شمال کشور (طرح منطقه کلاردشت) کارشناسی 1373
سوسن زارع زاده مونوگرافی بخش سامن کارشناسی دانلود 1372
حسین سیادتی بررسی مسائل روستائی مناطق حاشیه کویر با تاکید بر بخش کشاورزی ( زراعت) . (قم) کارشناسی ارشد دانلود 1370
خدیجه سالاری ساردوئی مراتع، آب و کشاورزی شهرستان بافت کارشناسی دانلود 1373
محسن سالاری طوسی تاثیر فاضلاب های تهران بر روی روستاهای شهر ری کارشناسی ارشد 1364
حسین سپاسه بررسی وضعیت طبیعی- انسانی اقتصادی حوضه آبریزهامون جازموریان کارشناسی دانلود بی ت
هادی سروری روستای بام ( پیش نهادهایی برای توسعه) کارشناسی دانلود 1373
مرضیه سعیدی خربزه و مسائل آن در ایوانکی کارشناسی 1366
زهره سلطانی منابع مسائل آب استان یزد کارشناسی 1368
سعید سلگی جغرافیای کشاورزی شهرستان نهاوند کارشناسی دانلود 1372
محمد سلمانی شتر و مسائل آن در منطقه خور و بیابانک. کارشناسی ارشد 1368
حسین سلیمانی برچلوئی بررسی شرایط اکولوژیکی شهرتهران کارشناسی دانلود 1372
لطف الله سوری کشت گردو و بررسی مسائل و مشکلات آن در تویسرکان کارشناسی دانلود 1374
علی سوری نژاد بررسی مسائل آبخیز داری حوضه نوژیان-" کشور" در استان لرستان کارشناسی ارشد 1370
پروین شاهی منابع آب دشت اراک کارشناسی دانلود 1372
مختار شاه حسینی توسعه فیزیکی شهر گرمسار کارشناسی دانلود 1371
اسماعیل شاهکوئی جغرافیای طبیعی گرگان گنبد با توجه به منابع آب و کشاورزی کارشناسی دانلود 1372
فرحناز شیبانی شهرستان بافت با توجه بیشتر به کشاورزی و آب آن کارشناسی دانلود 1371
مجید شجری بررسی منابع و مسائل آب دشت مشهد کارشناسی ارشد 1376
محمودرضا شیرازی نقش کاربردی عوامل جغرافیائی در توسعه کشاورزی شوشتر کارشناسی 1371
قاسم شعبان نیای کالشکلامی استفاده بهینه از منابع آب و خاک در شرق گیلان (شهرهای لاهیجان- لنگرود- رودسر) کارشناسی ارشد 13
قاسم شعبان نیای گالشکلامی مسائل کشاورزی در شهرستان لنگرود کارشناسی دانلود 1371
علی شماعی نگرشی بر جغرافیای زواره کارشناسی ارشد 1366
ابوالقاسم شمس اسفندآباد منابع و مسائل آب در ابرقو کارشناسی ارشد 1367
سلیمان صادقی توانهای طبیعی منطقه بجنورد کارشناسی ارشد دانلود 1372
حسن صالحی بررسی منابع آب حوضه آبریز رودخانه جاجرود و نقش عملکرد فرسایش و راه حل آن کارشناسی دانلود 1373
هوشنگ صدر جغرافیای عمومی شهرستان بیجار کارشناسی دانلود 1374
فاطمه صدیقی منابع طبیعی دشت مشهد و نگاهی به کشاورزی آن کارشناسی دانلود 1372
محمد جواد صفایی تبیین نقش تحولات کشاورزی در توسعه روستایی (نمونه مطالعاتی شهرستان مه‌ولات- استان خراسان رضوی) دکتری دانلود 1392/04/17
مجید صفوی منابع آبهای سطحی .و مسائل کشاورزی « دشت قزوین » کارشناسی دانلود بی ت
مصطفی طالشی مطالعات و برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایجاد سدهای مخزنی کوچک کارشناسی ارشد دانلود 1369
داود طاهری منابع و مسائل آب و کشاورزی در استان چهارمحال وبختیاری کارشناسی دانلود 1373
هادی عاقلی مقدم بررسی هیدرولوژی منطقه سبزوار کارشناسی دانلود 1373
کبوتر عباسی کشاورزی و دامداری دشت مغان کارشناسی دانلود 1378
اعظم عبدی منابع و مسائل آب کرج کارشناسی ارشد دانلود 1367
اعظم عبدالعلی منابع و مسائل آب کرج کارشناسی ارشد 1367
مهناز عبداللهی بررسی اوضاع طبیعی استان ایلام کارشناسی دانلود 1371
معصومه عبدالملکی جغرافیای شهرستان تویسرکان کارشناسی دانلود 1372
لیلا عبدالمنافیان تاثیرات مثبت و منفی تشعشعات رادیواکتیو بر محصولات کشاورزی کارشناسی دانلود 1367
عطاالله عبدالهی کاکرودی جغرافیای طبیعی شهرستان نوشهر کارشناسی دانلود 1374
اشرف السادات عزیزمان آلودگی محیط زیست جنوب شهر تهران کارشناسی دانلود 1369
صابر علیمحمدزاده جغرافیای طبیعی دره گرگانرود(تالش) نقش آن در معیشت مردم کارشناسی ارشد 1370
محمد عمرانی جغرافیای طبیعی منطقه اراک با توجه به منابع آب کارشناسی دانلود 1373
والی عنایتی کلیماتولوژی و هیدرولوژی سطحی حوضه آبخیزرودخانه مرک کارشناسی ارشد دانلود 1372
امیرحسین غفار بررسی صنعت گلابگیری و اهمیت آن در بخش قمصر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1381
آذر غفاری صنایع روستائی در استان مازندران و گیلان کارشناسی دانلود 1370
محمد مهدی غفاری کشت غلات در جهان و ایران (جغرافیای کشاورزی) کارشناسی ارشد 1354
محمد غلامی منابع آب الیگودرز کارشناسی دانلود 1370
محمودرضا غلامی بررسی جغرافیایی منطقه بادرود کارشناسی دانلود 1378
آمنه غنی آبادی منابع آب، اقلیم و کشاورزی سبزوار کارشناسی دانلود 1378
محسن فدائی مولودی آب و هوا (اقلیم) و اثرات آن در شهرستان ساوه کارشناسی دانلود 1372
احمد فربخش تثبیت ماسه های روان در منطقه ابردژ کارشناسی ارشد 1369
برات فرجی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی و دامداری مطالعه موردی: شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد دانلود 1381
بیژن فرخی منابع و مسائل آب در شهرستان نهاوند کارشناسی دانلود 1373
الناز فریده حریر بهره برداری از آب های داخل جهت تکثیر و پرورش ماهی کارشناسی دانلود 1368
محمدعلی فیروزی نقش کشاورزی در توسعه روستایی دشت آزادگان‌(خوزستان) دکتری دانلود 1379
حمید فلاحی کلیات جغرافیای طبیعی شهرستان قم کارشناسی دانلود 1371
مرتضی فلاح قومی بازولیالستانی بررسی مسائل کشت چای و اثرات اقتصادی آن درشهرستان لاهیجان کارشناسی ارشد دانلود 1376
اسد فلاح نژاد کاربرد مطالعات طبیعی درمکان یابی مراکز سکونتی « مورد استان لرستان » کارشناسی ارشد 1373
رضا قاسمی آلودگی هوای تهران کارشناسی دانلود 1369
پوران قاضی شهنی زاده رودخانه های پنجگانه خوزستان و مسائل بهره برداری از آنها کارشناسی 1367
محمدباقر قالیباف بررسی پتانسیلهای آبی در حوزه آبریز رودخانه ارس کارشناسی دانلود 1373
حسینعلی قانعی اردکان بررسی صنایع دستی استان یزد کارشناسی دانلود بی ت
عبدالعظیم قانقرمه جغرافیای خلیج گرگان کارشناسی دانلود 1371
علیرضا قجاوند جغرافیای عمومی زاینده رود کارشناسی دانلود 1373
حمیدرضا قریشی بررسی منابع آب پایاب رودخانه مند و راههای استفاده بهینه از آن کارشناسی دانلود 1372
محمدرضا قزوینه ارزیابی و بررسی توانهای محیطی شهرستان باختران."کشاورزی" کارشناسی دانلود 1370
محمدحسین قلی زاده منابع و مسائل آب استان ایلام کارشناسی دانلود 1374
راضیه قلندری بررسی اقتصاد بویژه اقتصاد کشاورزی شهرستان اقلید فارس کارشناسی دانلود 1373
ماندانا قنبری مسائل کشاورزی شهرستان گرمسار کارشناسی دانلود 1370
مرضیه قنبری زلائی استان ایلام با تاکید بر مسئله کشاورزی کارشناسی دانلود 1371
علی قندی دزفولی آب، خاک و کشاورزی اهواز کارشناسی دانلود 1373
منیژه قهرودی تالی توان طبیعی سیستان کارشناسی ارشد 1370
منیژه قهرودی تانی توان طبیعی سیستان کارشناسی ارشد دانلود 1370
جلیل کاظمی شرقی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرحهای کشت و صنعت خوزستان کارشناسی ارشد 1358
هوشنگ کیانی جغرافیای کشاورزی شهرستان نهاوند کارشناسی دانلود 1373
علی کرد مسائل و مشکلات کشاورزی شهرستان شوش دانیال (ع) کارشناسی دانلود 1371
منیره کرگانرودی جغرافیای شهرستان آستارا کارشناسی دانلود بی ت
مختار کرمی اثرات عوامل اقلیمی دربیابان زائی منطقه سبزوار کارشناسی ارشد 1370
عبدالله کریمی بررسی آب و خاک دشت مجن شاهرود در گسترش کشاورزی کارشناسی ارشد 1379
عبدالله کریمی بررسی آب وخاک دشت مجن شاهرود درگسترش کشاورزی کارشناسی ارشد 1379
عبدالله کرملی بررسی آب وخاک دشت مجن شاهرود درگسترش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1379
سهیلا گشاده دل منابع و مسائل آب دشت قزوین کارشناسی 1367
فریبا گل شکوه نقش فعالیتهای کشاورزی در توسعه روستایی نمونه موردی شهرستان دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناهید لایقی بررسی اوضاع کشاورزی شهرستان ساری بخش سمکنده کارشناسی دانلود 1372
عفت لعلی مسائل فاضلاب تهران کارشناسی 1367
علی لعلی منابع آب شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1371
بهروز ماچیانی بررسی آبهای آلوده در شهرستان تنکابن و نقش عوامل جغرافیایی در آن کارشناسی ارشد 1377
محمد مجیدی ژئوهیدرولوژی منطقه بافق ( استان یزد) کارشناسی ارشد 1377
آسیه محرابی جغرافیای شهرستان الیگودرز (طبیعی، انسانی، اقتصادی) کارشناسی دانلود 1369
محمود محیط توانهای طبیعی قیر کارزین کارشناسی ارشد 1379
ماندانا محمدی جغرافیای طبیعی مسجد سلیمان کارشناسی ارشد 1370
محرمعلی محمدی منابع و مسائل آب منطقه اصفهان (شهری، کشاورزی، صنعتی) کارشناسی دانلود 1369
حسین مراد محمدی شئونرمی منابع ومسائل آب استان باختران کارشناسی ارشد 1367
حسن بیک محمدی هزاوه تحقیق درباره اوضاع کشاورزی و دامپروری استان ایلام کارشناسی ارشد 2535
حسین مختارزاده جغرافیای طبیعی شهرستان داراب کارشناسی دانلود 1373
اکرم مرادی بررسی منابع آب شهرستان تویسرکان کارشناسی دانلود 1373
حاجی مراد مرادی فر اوضاع مسائل کشاورزی استان کرمانشاه کارشناسی دانلود 1373
محمد علی میرزایی انرژی خورشیدی جایگزین سوخت های فسیلی کارشناسی دانلود 1375
احمد مزیدی بررسی تحولات کویر سیاهکوه با استفاده از داده‌های سنجش از دور دکتری دانلود 1383
محبوبه مستعان مهاجرت در روستاهای شهرستان گرمسار کارشناسی دانلود 1371
فرشته مشیری کشاورزی و آب ایوانکی کارشناسی دانلود 1371
محمد مشهودی اسکویی بررسی مسائل کشاورزی و دامپروری آذربایجان کارشناسی ارشد 1352
محمدغریب معاذی نژاد ژئومورفولوژی هیدرولوژی سیروان کارشناسی ارشد 1375
ملیحه میگونپور صرفه جویی در مصارف آب شرب- صنعت و کشاورزی کارشناسی دانلود 1367
محمد حسن میلانی پارکهای ملی و سرزمیننهای حفاظت شده ایران کارشناسی دانلود 1376
سهیلا ملک زاده مسائل کشاورزی شهرستان اراک کارشناسی دانلود 1373
زهرا منتظری(شیرازی) بررسی توانهای جغرافیای کشاورزی دزفول کارشناسی دانلود 1370
پروانه مهدوی جغرافیای طبیعی شهرستان سراب( اردبیل) با تاکید ر منابع آب و اوضاع کشاورزی آن کارشناسی دانلود 1378
جهانگیر موسی زاده امکان سنجی پتانسیل های طبیعی برای توسعه کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی موسی کاظمی محمدی کلیات جغرافیائی شهرستان قم با تاکید بر مسئله آب کارشناسی 1366
اشرف السادات موسوی کشاورزی کلاردشت و مسائل آن کارشناسی دانلود 1372
موسی پور موسوی نقش فعالیت های کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی: شهرستان ساری کارشناسی ارشد 1373
رضا موسوی راد زراعت وکشت برنج و مسائل آن درنکاء( مازندران) کارشناسی دانلود 1373
محمدعلی موظف رستمی منابع و مسائل آب در کشاورزی « شهرستان بهشهر» کارشناسی دانلود 1369
کبری مومنی بررسی مرتع و آبخیز داری حوزه میلان ( استان سمنان ) کارشناسی دانلود 1372
مهدی مومنی مطالعه جغرافیائی روستاهای شمال غربی گاوخونی(ورزنه و روستاهای اطراف) کارشناسی ارشد 1359
بابک نادری دیزج بررسی تاثیر اقتصادی محصولات کشاورزی انگور و پیاز بر اقتصاد شهرستان بناب کارشناسی ارشد دانلود 1382
مژده نادم مسایل کشاورزی شهرستان کرمانشاه کارشناسی دانلود 1372
‌میترا ناصری کشاورزی استان کرمانشاه کارشناسی دانلود 1373
شکوه نجفیان روشهای احیاء واصلاح مراتع کارشناسی ارشد 1366
نادر نریمانی بررسی جغرافیایی شهرستان اسلام آباد غرب کارشناسی دانلود 1374
ولی اله نظری بررسی توانهای محیطی (طبیعی ، انسانی و اقتصادی) شهرستان قزوین در توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1382
‌ کامران نظری چگنی ویژگیهای جغرافیایی شهرستان خرم آباد کارشناسی دانلود 1373
مرجانه نعیمی منابع و مسائل آب در گلپایگان کارشناسی ارشد 1369
علیرضا نیک اخلاق جغرافیای رودخانه کارون کارشناسی دانلود 1372
یارعلی نیکزاد نقش رودخانه هراز بر کشاورزی شهرستان آمل کارشناسی دانلود 1379
طاهره نیک سیرت توان طبیعی شهرستان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1374
عباس نیک نژاد سیاهی دریای خزر و نوسانات آن کارشناسی دانلود 1371
نیک نژاد محمد رضا مطالعات جغرافیائی شهر نوشهر کارشناسی دانلود 1371
مصطفی نیکو برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان فسا کارشناسی ارشد 1378
امینی نوری نگاهی به مسائل و مشکلات کشت دیم در شهرستان گرمی کارشناسی دانلود 1372
معصومه نوری مقدم مسایل کشاورزی قزوین کارشناسی دانلود 1372
مینا نوروزی شهرستان اسلام آباد غرب کارشناسی دانلود 1373
محمد رضا هاتفی اردکانی سیمای طبیعی و اجتماعی استان یزد کارشناسی دانلود 1370
شکوه هزار جریبیان کشاورزی اردبیل کارشناسی دانلود 1371
پروین هوشمندی بررسی مسائل کشاورزی در شهرستان مرودشت کارشناسی دانلود 1372
رضا واحدی کشاورزی و مسائل آن در قائم شهر کارشناسی دانلود 1368
علی واعطی جغرافیای طبیعی شهرستان آمل کارشناسی 1372
فرانک واهب زاده پسته و مسائل آن در ایران و جهان کارشناسی 1366
یدالله یوسفی گرما رود وتاثیرات آن بر منطقه دشت سرآمل( با تاکید بر بخش کشاورزی) کارشناسی دانلود 1379