اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جمشید جداری عیوضی

change-logo

جمشید جداری عیوضی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابوالقاسم امیر احمدی بررسی نقش عوامل اقلیمی و ژئومورفولوژیکی بر روی سیلاب ( و کنترل آن) در حوضه، آبخیز تکاب سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1372
سیما ترابی بررسی توان طبیعی دشت گلپایگان کارشناسی ارشد دانلود 1372
اسدالله حیدری ژئومورفولوژی حوضه قرانقو با تاکید بر مدیریت رودخانه کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی حسین زاده قابلیت های ژئومورفولوژیکی توسعه شهری بیرجند کارشناسی ارشد 1384
حسن رنجبری مطالعه هیدروژئومورفولوژی حوضه‌ اوجان چای‌تا ( بستان آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمزه زمانی شواهد و حدود گسترش یخچالهای کواترنری در البرز مرکزی دکتری دانلود 1388/07/15
علی عبادی ن‍ژاد تحلیل پدیده زمین لغزش از طریق مقایسه مدل ها در حوضه های شیرود و صفارود دکتری دانلود 1387/12/15
منیژه قهرودی تالی مدلسازی برآورد رسوب در حوضه رودلار دکتری 1375
منیژه قهرودی تالی مدلسازی برآورد رسوب درحوضه رودلار دکتری دانلود 1375
علی اکبر کاشکی تحلیل ویژگیهای هیدروژئومرفولوژیکی حوضه آبریز رودخانه سرولایت کارشناسی ارشد دانلود 1376
وحید محمد نژاد آروق بررسی تأثیر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی بر فرسایش و رسوب در حوضه آبریز مردق چای کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
محمدعلی موظف رستمی هیدرومرفولوژی حوضه آبخیز رودخانه نکا کارشناسی دانلود بی ت
ابوالفضل ابراهیمی بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی پخش سیلاب در ایستگاه آبخوانداری خشکرود ساوه کارشناسی ارشد دانلود 1382
اسفندیار ابوالحسن زاده ارزیابی توان محیطی شهرستان مرند در ارتباط با کشاورزی کارشناسی دانلود 1368
محمد احمدی هیدرومورفولوژی حوزه رودخانه جوانسر کارشناسی ارشد 1374
مینا احمدی نگاهی به ساخت و صورت در نقاشی سنتی کارشناسی دانلود 1358
شهاب الدین ارفعی بیمارستان بندر لنگه کارشناسی ارشد دانلود 1367
حسن ایزدی هیدرومرفولوژی حوضه آبریز رودخانه رحیمی ایزدخواست کارشناسی ارشد 1375
سیروس اسد الله زاده تحصیلات در رشته نقاشی کارشناسی 1345
فریبا اسدپور ژئوهیدرولوژی دشت تهران کارشناسی دانلود 1374
حسین اصغری هیدورمورفولوژی حوضه آبریز حبله رود کارشناسی ارشد 1374
اسماعیل آقاجانی اکوسیستم تالاب انزلی کارشناسی ارشد 13؟
مهدی آل کثیر استعدادهای طبیعی استان خوزستان کارشناسی دانلود 1370
حسین اینانلو شرایط ژنومورفولوژی ساختمانی و تاثیرات آن در مخازن میادین نفتی (مطالعه موردی: میادین نفتی در زاگرس مرتفع بختیاری) دکتری دانلود 1384
ام السلمه بابائی فینی توان طبیعی شهرستان کاشان کارشناسی ارشد 1370
کاوه باخویشی مطالعه حرکات دامنه ای ( با تاکید بر زمین لغزش ) در جاده مریوان - کامیاران از سه راه دگاگا تا کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1383
صفرعلی بلادپس هیدروژئومورفولوژی دشت چالدران کارشناسی ارشد 1372
علیرضا تقیان تحلیل سیستم های شکلزا در دامنه های کرکس دکتری دانلود 1388/07/15
هوشمند توفیقی پروژه تولید ( نیروگاه حرارتی) کارشناسی ارشد دانلود 1366
منصور جعفربیگلو بررسی ژئومورفولوژی بخش علیای حوضه رود شور با استفاده ازRS و GIS دکتری دانلود 1380/08/09
مهناز جهادی طرقی علل و آثار ژئومورفیک سیلابهای شدید(کاتاستروفیک) رودخانه مادرسو(سالهای 80و81) دکتری دانلود 1387/06/25
شیرین حیدری اوضاع طبیعی کرماشان کارشناسی ارشد 1368
محمدمهدی حسین زاده نقش عوامل ژئومورفیک در سیلاب خیزی حوضه لاویج رود(نور) کارشناسی ارشد دانلود 1376
بی‌بی‌زهرا حسینی گیو مورفوتکتونیک گسل‌های حاشیه چاله‌لوت کارشناسی ارشد دانلود 1384
کرم حکیمی ویژگیهای اقلیم ومنابع ومسائل آب درشهرستان همدان کارشناسی 1370
سعید خدائیان بررسی کیفی و کمی ژئومورفولوژی حوضه رود سمنان کارشناسی ارشد 1366
جعفر خرازی تحولات ژئومورفولوژی دشت سراب کارشناسی ارشد 1372
عباس خسروی مطالعه زمین شناسی و چینه شناسی و هیدرولوژی منطقه نطنزو اردستان کارشناسی دانلود 1371
حجت خوانسازی بهره برداری بهینه از مخزن برای سدهای ذخیره ای برقابی از نظر تأمین آب و یا تولید برق و تحلیل اقتصادی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1377
علی محمد خورشیددوست ژئومورفولوژیکی دشت ارومیه کارشناسی ارشد 1367
رضا خوش رفتار تکامل ژئومورفولوژیکی دلتای سپید رود دکتری دانلود 1384
یوسف درویشی گلشن تحلیـل پارامترهای موثر در فرسـایش حوضه آبخیز عنبـران کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد دهقان قطرمی مطالعه مورفودینامیک بادی در منطقه بافق کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا دهقانی‌ محمودآبادی هیدرولوژی حوضه رود بوانات کارشناسی ارشد 1375
محمدرضا دهقانی‌ محمودآبادی هیدرومورفولوژی حوضه رود بوانات کارشناسی ارشد دانلود 1375
جابر یراقی ماشینهای سنکرون کوچک کارشناسی دانلود 1367
رزق الله رضازاده خسرویه هیدرولوژی حوضه اترک در محدوده شهرستان قوچان کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهدی زمانی تاثیر فرآیندهای هیدرومورفولوژیک در فرسایش حوضه آبخیز سجا سرود کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدجعفر زمردیان مطالعه هیدرومورفودینامیکهای دامنه شمالی بینالود و کاربرد آن در مدیریت محیط دکتری 1377
جلیل الدین سرور ژئومورفولژی دامنه شمالی الوند همدان کارشناسی ارشد 1369
عباس سهیدی مطالعات هیدرولوژی و ژئومورفولوژی حوضه آبریز شراء کارشناسی ارشد دانلود 1374
صمد شادفر ارزیابی تحلیلی مدل های کمی زمین لغزش به منظور دستیابی به مدلی مناسب برای حوضه آبخیز چالکرود دکتری 1384
جمشید شانه ساز پروژه شامل تجربه و تحلیل تنش های حرارتی سیستم های لوله با استفاده از کامپیوترthermal stress analgsis in pipiug systems with the use of computer کارشناسی ارشد دانلود بی ت
پریوش شهیدی شناخت اقتصاد کشورهای شمال افریقا (مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مراکش) و بررسی روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با این کشورها کارشناسی ارشد 1352
بهجت صبور شرایط کشت نیشکر در ایران (مطالعه موردی:خوزستان) کارشناسی ارشد 1373
رضا صدرالدین پیرایش و تحولات مرفولژیک حوضه آبریز مهارلو کارشناسی ارشد دانلود 1369
برومند صلاحی بررسی عملکرد فاکتورهای هیدروژئومورفیک حوضه آبریز رودخانه مریم نگار و نقش آن در سیلاب خیزی کارشناسی ارشد دانلود 1376
علی اکبر صوفی بررسی پتانسیل فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز رودخانه زارم رود کارشناسی ارشد 1377
علی اکبر صوفی بررسی پتانسیل فرسایش و رسوب در حوضة آبخیز رودخانه زارم رود کارشناسی ارشد دانلود 1377
شریفه ضرغام سیمای طبیعی دشت سلطانیه و پیرامون آن کارشناسی ارشد دانلود 1371
پوران طاحونی تکامل ژئومرفولوژی ارتفاعات تالش با تکیه برنقش یخچال های کوهستانی پلیستوسن دکتری 1380
اردشیر طیاری تحولات ژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه مرگ (زاگرس شمال غربی) کارشناسی ارشد 1374
غلامرضا طاهری طرح ومحاسبه کندانسور و برج خنک کن کارشناسی دانلود 1366
جهانبخش طاهری موگوئی منابع و مسائل آب شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1374
اسماعیل عاشوری اثر عناصر اقلیمی بر بیابان زایی منطقه گرمسار دکتری 1373
علی عباسی جغناب بررسی عوامل موثر در تشکیل و تکامل دریاچه نئور و نقش آن در بهره برداری و توریسـم کارشناسی ارشد دانلود 1384
مسعود عباس زاده بررسی برخی خواص فیزیکی - مکانیکی آلیاژ برنز با ترکیب مشخص و انجام عملیات حرارتی کارشناسی 1369
عطا عبدالهی زمین لرزه مبارک آباد کارشناسی ارشد 1376
عطاالله عبدالهی زمین لغزه مبارک آباد کارشناسی ارشد دانلود 1376
امیر مسعود عربی برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل وپ در حوضه عطاری(سمنان) و مقایسه آن با مدلهای دیگر کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/01
احمدرضا عیسایی مقایسه ویژگیهای ژئومورفولوژی حوضه های بختگان و مهارلو و تاثیر آن بر منابع آب دکتری دانلود 1388/11/20
سوسن عقلمندی پژوهشی بر ناپایداری دامنه‌های شمالی رشته کوه بزقوش و تأثیر آن بر مورفولوژی انباشت‌های پایکوهی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
عقلمندی سوسن پژوهشی بر ناپایداری دامنه های شمالی رشته کوه بزقوش و تاثیر آن بر مورفولوژی انباشت های پایکوهی کارشناسی ارشد 1385
مهدی فلاورزضفائی اوضاع طبیعی هورالعظیم و نقش آن در عملیات نظامی کارشناسی 1371
قاسم قشقائی حبله رود کارشناسی دانلود 1372
علی رحیم کاکاوندی بررسی هیدروژئومورفولوژیک حوضه آبخیز نهاوندرود (گاماسیاب) و نقش آن در ایجاد سیلاب و کنترل آن کارشناسی ارشد دانلود 1382
لقمان کریمی زاده بررسی حرکات دامنه ای ( با تاکید بر زمین لغزش) در حوضچه آبخیزگاران مریوان و تاثیر آن بر رسوب گذاری در دریاچه سد گاران کارشناسی ارشد دانلود 1384
ابوالفضل کمالی نقش اقلیم و ژئومرفولژی سیلاب ( و کنترل آن) درحوضه رودخانه بیدواز اسفراین کارشناسی ارشد دانلود 1375
مژگان کیوان پژوه شناسائی دره های فرسایشی و ساختمانی و پرتگاههای حوزه آبریز کرخه کارشناسی دانلود 1369
محسن گلپایگانی مراکز عمده تولید فرش در ایران با توجه به عوامل آب و هوایی کارشناسی دانلود 1369
قاسم لرستانی بررسی و برآورد پتانسیل رسوب و فرسایش به روش غ O.A.Fع (مطالعه موردی حوضه آبخیز آش رود) کارشناسی ارشد 1378
تورج لطفی فر ژئومورفولوژی حوضه آبخیز رازآور کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدرضا محبوبی آب و هوای استان تهران، دانشگاه تهران کارشناسی دانلود بی ت
ابوطالب محمدی پهنه‌بندی زمین لغزش در حوضه آبخیز توتکابن و تأثیر آن بر اماکن روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد سعید موحد آشنایی با سیستم فلیکر کارشناسی 1366
عقیل مددی ژئومورفولوژی حوضه آبخیز رودخانه بالخلی و کاربرد عوارض ژئومورفولوژی (در استان اردبیل ) کارشناسی ارشد 1377
امید مرادی بررسی هیدروموفولوژی حوضه آبخیز رود بانه و برآورد فرسایش و رسوب کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد مرتضوی‌مهران هیدروژئومرفولوژی حوضه آبخیز رودسنگ سیاه و برآورد میزان رسوب آن با GIS کارشناسی ارشد دانلود 1384
ابوالقاسم ملکی تحولات ژئومرفولژی بخش تحلیلی حوضه قمررود دکتری 1375
جبرائیل ملکی ویژگیها و تحولات ژئومورفولوژیکی دشت ملکان و نقش آن بر کاربری زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1385
موسی منصوری مغانلو ویژگیهای طبیعی دشت اردبیل کارشناسی 1371
علی اصغر موسوی تهیه مدل برآوردسیل با استفاده از ویژگی های مرفومتری رودخانه های حوضه آبخیز دریاچه نمک کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدعلی موظف رستمی هیدروموفولوژی حوضه آبخیز رودخانه نکا کارشناسی ارشد 0
محمد حسین نادر صفت بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز جاجرود کارشناسی ارشد 1371
فیروز ناظری بررسی حرکات دامنه ای در منطقه رامسر وتاثیر آن بر فعالیتهای کشاورزی وعمرانی کارشناسی ارشد دانلود 1380
احمد نوحه گر ژئومورفولوژی رودخانه میناب و مدیریت آن (حدفاصل سدمیناب تا تنگه هرمز) دکتری 1380
احمد هاشمیان بررسی مسائل تهیه و رسوب سختی آلیاژ 206 کارشناسی دانلود 1367
علی‌ اصغر هدائی فرسایش ساحلی تنگه هرمز و مدیریت آن دکتری دانلود 1383
قشلاق وحدانی ویژگیهای شبکه زهکشی و تاثیرآنبر فرسایش و رسوبگذاری در حوزه آخیز سد قشلاق کارشناسی ارشد 1374