اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جمشید جداری عیوضی

جمشید جداری عیوضی،(بازنشسته)

دانشیار

طرح های کاربردی